Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Comparison of hematological findings in H1N1 infections with hematological findings in other viral agents [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(3): 167-172 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.34966  

Comparison of hematological findings in H1N1 infections with hematological findings in other viral agents

Hakan Sarbay
Diyarbakır Children Hospital Department of Pediatric Hematology and Oncology

In this study, the hematologic findings of patients who were diagnosed with H1N1 virus infection and the effects on the course of the disease were reviewed. 21 children with H1N1 infection diagnoses were included in the study. Blood count results on days 1, 3 and 7 were examined. The frequency of the 1st day hematologic findings of the patients was compared with the 3 groups in the same age and the same number of patients. Time of onset of hematologic findings and prognostic effects were evaluated. Seven of the 21 patients (33.3%) were female, and 14 (66.7%) were male. The mean age was 5.1 years. Seven patients (33.3%) had leukopenia, 3 (14.3%) had leukocytosis, and 4 (19%) had anemia. Nine patients (42.9%) had thrombocytopenia, and 1 patient (4.8%) had thrombocytosis. Lymphopenia was detected in 9 patients (42.9%), neutropenia in 3 patients (14.3%), and monocytosis in 8 patients (38.1%). Three patients who had underlying chronic disease or respiratory distress died during the follow-up period. In conclusion, more frequent and severe cytopenias in H1N1 infections are thought to cause the clinical presentation to be more severe.

Keywords: H1N1, hematological findings, thrombocytopenia


H1N1 Enfeksiyonlarında görülen hematolojik bulguların diğer viral etkenlerde görülen hematolojik bulgularla karşılaştırılması

Hakan Sarbay
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bölümü

Bu çalışmada kliniğimizde değerlendirilen ve H1N1 virüs enfeksiyonu tanısı alan hastaların hematolojik bulguları ve hastalığın gidişatına etkileri gözden geçirildi. H1N1 enfeksiyon tanılı 21 çocuk çalışmaya dahil edildi. Kan sayımı sonuçları 1, 3 ve 7. günlerde incelendi. Hastaların 1. gün hematolojik bulgularının sıklığı, aynı yaş ve aynı sayıda hastadaki 3 grup ile karşılaştırıldı. Hastaların yedisi (%33,3) kız, 14’ü (%66,7) erkekti. Ortalama yaş 5,1 saptandı. Hastaların yedisinde (%33,3) lökopeni, üçünde (%14,3) lökositoz, dördünde (%19) anemi bulunmaktaydı. Dokuz hastada (%42,9) trombositopeni, bir hastada da (%4,8) trombositoz mevcuttu. Dokuz hastada (%42,9) lenfopeni saptanırken, üç hastada (%14,3) nötropeni, sekiz hastada (%38,1) monositoz saptandı. Altta yatan kronik hastalığı olan, izlemlerinde solunum sıkıntısı ve çoklu organ yetersizliği gelişen üç hasta kaybedildi. Sonuç olarak H1N1 enfeksiyonlarında sitopenilerin daha sık görülmesi ve ağır olmasının klinik tablonun daha ağır seyretmesine sebep olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: H1N1, hematolojik bulgular, trombositopeni


Hakan Sarbay. Comparison of hematological findings in H1N1 infections with hematological findings in other viral agents. Medeniyet Med J. 2018; 33(3): 167-172

Corresponding Author: Hakan Sarbay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved