Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Assessment of clinicopathologic features of the cases with endometrial cancer [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(3): 99-105 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.099  

Assessment of clinicopathologic features of the cases with endometrial cancer

Cüneyt Eftal Taner, Aslı İriş, Demet Aydoğan Kırmızı, Gülin Okay
Izmir Aegean Obstetrics and Gynecology Training and Research Hospital, IV. Clinics, Izmir

INTRODUCTION: Endometrial cancer is mostly diagnosed in postmenapausal women. More than 90 % of the cases were the women older than 50 years and the disease reaches its highest incidence in women older than 60 years. The most commonly accepted hypothesis about the etiology of endometrial cancer is the long-term exposure to high levels of estrogen without enough opposed progesteron level, which can be called as unopposed estrogen hypothesis. In our study, in which data were assessed according to 2009 FIGO staging; the features like age, gravida, parity, tumor size, stage and pathologic result of the cases were reviewed and presented.
METHODS: 123 cases who were operated for endometrial cancer between June and October 2003 at our hospital were incorporated in our study. Cases were assessed retrospectively in terms of age, gravida, parity, preoperative CA 125 level, tumor size, depth of myometrial invasion, lymphovascular invasion, metastatic lymphoid tissue, atypic cell in peritoneal cytology and histopathological results.
RESULTS: Mean age was determined as 59.7±8.1 years. According to the results of the histopathological analysis of probe and surgical specimens, endometrioid type of endometrial cancer was detected in 111 (90.2 %) and 119 cases (96.7 %) respectively. Lymphovascular involvement was seen in 23 cases (18.7 %). In 123 cases to whom bilateral pelvic lymph node sampling was applied, metastases were found in 8 cases (6.5 %). Mean CA 125 level of the patients who had lymphovascular involvement was 36.6 IU/ml (maximum 192 IU/ml), whereas mean CA 125 level of the rest of the patients was 16 IU/ml (maximum 98 IU/ml) (p<0.05). In our study group, 60 patients were younger than 60 years and 63 patients were ≥ 60 years of age. When cases were analysed with regard to histologic grade, 70 cases were evaluated as grade 1 (56.9 %). 60 % of these patients were younger than 60 years. 64.3 % of the patients whose histologic grade was determined as grade 2 and 75 % of those with grade 3 were ≥ 60 years of age (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, significant correlations were detected between preoperative CA 125 levels with lymphovascular involvement and paraaortic lymph node metastasis.When the cases younger and older than 60 years were compared, tumors with higher histologic grades were found in cases older than 60 years of age.

Keywords: Endometrial cancer, clinicopathology


Endometrium karsinomlu olguların klinikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi

Cüneyt Eftal Taner, Aslı İriş, Demet Aydoğan Kırmızı, Gülin Okay
İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, IV. Klinik, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Endometrium kanseri çoğunlukla menopoz sonrası kadınlarda teşhis edilmektedir. Olguların % 90’ından fazlası, 50 yaş üzeri kadınlarda görülmekte ve hastalık 65 yaş üzeri kadınlarda en yüksek insidansa ulaşmaktadır. Karşı konulmayan östrojenler hipotezi olarak da adlandırılan yüksek seviyelerde uzun süreli östrojen maruziyetinin progesteron varlığıyla dengelenememesi durumu endometrium kanserinin etiolojisinde en yaygın kabul edilen hipotezdir. Verilerin 2009 FIGO evrelemesine uygun olarak değerlendirilmesine dayanan çalışmamızda olgularımızın yaş, gravida, parite, tümör boyutu, evresi ve patoloji sonucu gibi özellikleri tekrar gözden geçirildi ve sunuldu.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde Haziran 2003-Ekim 2003 tarihleri arasında endometrium kanseri nedeniyle opere edilen 123 olgu çalışmaya dâhil edildi. Olgular yaş, gravida, parite, preoperatif ca 125 değeri, tümör boyutu, myometrial invazyon derinliği, lenfovasküler invazyon, lenf bezi tümör metastazı, periton sitolojisinde atipik hücre varlığı ve patoloji sonuçları açısından retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışma grubumuzda ortalama yaş 59.7±8.1 olarak belirlendi. Probe ve operasyon materyallerinin histopatolojik inceleme sonuçlarına göre sırasıyla 111 (% 90.2) ve 119 (% 96.7) hastada endometrioid tip adenokarsinom saptandı (% 90.2). Lenfovasküler tutulum 23 olguda saptandı (% 18.7). Bilateral pelvik lenf nodu örneklemesi yapılan 123 hastanın 8’inde metastaz saptandı (% 6.5). Lenfovasküler tutulum olan hastaların ortalama CA 125 değeri 36.6 IU/ml (maksimum 192 IU/ml), diğer hastaların ortalama CA 125 değeri 16 IU/ml (maksimum 98 IU/ml) olarak saptandı (p<0.05). Çalışma grubumuzda 60 yaş altı 60 hasta, 60 yaş ve üstü 63 hasta mevcuttu. Olgular histolojik grade açısında incelediğimizde, 70 olgu (% 56.9) grade 1 olarak değerlendirildi. Bu hastaların % 60’ı 60 yaş altındaydı. Histolojik grade 2 olan hastaların % 63.4’ü, histolojik grade 3 olan hastaların % 75’i 60 yaş ve üstündeydi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda preopretif ca125 değeri ile lenfovasküler tutulum ve paraaortik lenf nodu metastazı arasında anlamlı korelasyon tespit edildi. Altmış yaş altı ve üstü olgular karşılaştırıldığında 60 yaş üstünde tümörün histolojik derecesinin anlamlı olarak arttığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Endometrium kanseri, klinikopatoloji


Cüneyt Eftal Taner, Aslı İriş, Demet Aydoğan Kırmızı, Gülin Okay. Assessment of clinicopathologic features of the cases with endometrial cancer. Medeniyet Med J. 2012; 27(3): 99-105

Corresponding Author: Cüneyt Eftal Taner, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved