Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The value of preoperatif diagnosis in prediction of postoperative histopathology in cases with operated uterine leiomyoma [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(1): 19-24 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.019  

The value of preoperatif diagnosis in prediction of postoperative histopathology in cases with operated uterine leiomyoma

Işık Kaban1, Hüseyin Cengiz1, Murat Ekin1, Cihan Kaya1, Ramazan Ateş2, Sema Karakaş1, Levent Yaşar1
1Bakirkoy Dr. Sadi Guest Education and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology, Istanbul
2Bakirkoy Dr. Sadi Guest Education and Research Hospital, Family Medicine Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the accuracy rates of the postoperative histopathological diagnosis with the preoperative diagnose in patients were operated for presumed leiomyoma uteri using the methods of bimanual pelvic examination and ultrasonographic imagine.
METHODS: The medical records of 402 cases, who were underwent surgical treatment with the prediagnosis of uterine leiomyoma based on the pelvic examination and ultrasonographic evaluation, were retrospectively reviewed. The patients, in whom the advanced image techniques were used for differential diagnosis, were not included in the study. The type of surgery and the postoperative histopathological diagnoses were recorded for 396 patients. The number of cases, in whom confirmed the diagnosis of leiomyoma by postoperative histopathological examination, were calculated and the other pathologies were analyzed. Patients demographics findings and the results of preoperative endometrial sampling was recorded.
RESULTS: The mean age of the patients were 45.7±7.3 years. As a result of histopathological examination, leiomyoma diagnosis was confirmed in 91.4 % of the cases. But, in this cases 1.3 % of cellular leiomyoma, 0.5 % of the high mitotic activity, fibroids, 0.5 % were diagnosed as atypical leiomyoma. Only 89.1 % was the percentage of patients who were diagnosed as leiomyoma. There was no pathology other than cervical chronic inflammation in 3 cases out of 43 without leiomyoma. In 12 patients out of 40, pathologies with surgical indications, presenting as a mass, mimicking leiomyoma (endometrial stromal sarcoma, nörilemmom, adenomatoid tumor, endometrioma) were observed. In the remaining 20 cases, pathologies with disputable necessity for surgery (adenomyosis, endometrial hyperplasia without atypia, endometrial polyp, granulomatous endometritis) are present.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the patients, who were selected in the preoperative diagnostic process with the algorithmic assessments and applications and operated for presumed leiomyoma uteri, the correct diagnosis rate can be reached but because of adenomyosis have similar findings with leiomyoma uteri and definitive histopathological diagnosis for sarcomas is not possible without operation, not possible to achieve 100 % accuracy rate.

Keywords: Leiyomyom, patoloji, tanı


Uterin leiomyom ön tanısı ile opere edilen olgularda preoperatif tanının postoperatif histopatolojiyi kestirmedeki değeri

Işık Kaban1, Hüseyin Cengiz1, Murat Ekin1, Cihan Kaya1, Ramazan Ateş2, Sema Karakaş1, Levent Yaşar1
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, bimanuel pelvik muayene, ultrasonografik inceleme yöntemleri kullanılarak preoperatif myoma uteri tanısı konulup opere edilen olgularda, postoperatif histopatolojik tanıdaki doğruluk oranlarının karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Pelvik muayene, ultrason (USG) incelemeleri sonucunda uterin leiomyom ön tanısı ile cerrahi tedavi uygulanan 402 olgunun tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Ayırıcı tanıda ileri görüntüleme teknikleri kullanılan ve patoloji sonuçları malign olgular çalışmaya dâhil edilmedi. Üçyüzdoksanaltı olgunun postoperatif histopatolojik tanıları kaydedildi. Postoperatif histopatolojik inceleme ile doğrulanan leiomyom tanısı alan olgu sayısı hesaplandı, eşzamanlı diğer patolojiler incelendi. Hastaların demografik özellikleri, preoperatif endometriyal örnekleme sonuçları kaydedildi.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 45.7±7.3 yıl idi. Histopatolojik inceleme olgularında, % 91.4’ünde leiomyom tanısı kesinleştirilmiştir. Ancak, bunların % 1.3’ü sellüler leiomyom, % 0.5’i yüksek mitotik aktiviteli myom, % 0.5’i atipik leiomyom tanısı almıştır. Yalnızca leiomyom tanısı alan olgu yüzdesi % 89.1 idi. Leiomyom saptanmayan 43 olgunun 3’ünde servikal kronik inflamasyon dışında patoloji saptanmamıştır. Kırk olgunun 12’sinde, kendisi cerrahi endikasyon taşıyan, leiomyomu taklit eden patolojiler (endometriyal stromal sarkom, nörilemmom, adenomatoid tümör, endometriyoma) olduğu görüldü. Sekiz olguda ise kompleks atipili hiperplazi nedeni ile operasyon yapıldığı görüldü. Kalan 20 olguda ise neden oldukları belirti ve bulguya göre, cerrahi tedavi gerekliliği tartışmalı patolojiler (adenomiyozis, atipisiz endometriyal hiperplazi, endometriyal polip, granülomatöz endometrit) mevcut idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif tanıda doğru algoritmik değerlendirme ve uygulamalar ile seçilmiş leiomyom ön tanısı ile opere edilen olgularda yüksek oranda leiomyoma tanısına ulaşılabilse de adenomyozisin klinik ve ultrasonografik olarak benzer bulgulara sahip olması ve sarkomların kesin tanısının histopatolojik olarak konulabilmesi nedeni ile % 100 doğruluk oranlarına ulaşabilmek olası görünmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Leiyomyom, patoloji, tanı


Işık Kaban, Hüseyin Cengiz, Murat Ekin, Cihan Kaya, Ramazan Ateş, Sema Karakaş, Levent Yaşar. The value of preoperatif diagnosis in prediction of postoperative histopathology in cases with operated uterine leiomyoma. Medeniyet Med J. 2013; 28(1): 19-24

Corresponding Author: Işık Kaban, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved