Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 2 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Rectal paracetamol and its combination with tramadol for postoperative analgesia in abdominal hysterectomy patients [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2006; 21(4): 188-191

Rectal paracetamol and its combination with tramadol for postoperative analgesia in abdominal hysterectomy patients

Feyza Yaycı, Nurten Bakan, İlknur Sözenoğlu, Tayyibe Kaşıkçı, Melek Çelik
SSK Goztepe Hospital Anesthesiology and Reanimation, Istanbul

In this study, the effectiveness of rectal paracetamol alone and rectal paracetamol combined with tramadol for pain management in abdominal hysterectomy cases is compared. 90 female patients between 18-70 years, in ASA I-II status, scheduled for
abdominal hysterectomy were included in the study. Patients were allocated in one of three groups (n=30 in each group) and a standardized anesthesia method was adminestered to all. Following the extubation, patients were given rectal paracetamol
1000 mg in Group I, tramadol 100 mg in Group II and the combination of the two drugs in Group III. Vital signs were recorded at the beginning of the anesthesia, immediately
after the extubation and in 30th minutes, 1., 2., 4., 6., 8., 12., 24th hours postoperatively. In the postoperative period, verbal rating score (VRS) values to evaluate the severity of pain and also adverse affects were recorded in above mentioned time intervals. The time of first analgesic requirement and patient satisfaction about analgesic method (poor, fair, good, very good) was questioned 24 hours after the operation. There was no difference between the groups regarding the hemodynamic data, the time of first analgesic requirement, adverse affects and patient satisfaction. In the postoperative follow-up periods, VRS values of GroupI were significantly higher comparing to other two groups (p<0.05) and there was no significant difference between the groups II and III concerning VRS values (p>0.05).
It is concluded that the effectiveness of rectal paracetamol alone in management of postoperative pain is not sufficient and also the effectiveness of tramadol alone or in combination with paracetamol did not differ.

Keywords: Postoperative analgesia, rectal paracetamol, intramuscular tramadol, abdominal hysterectomy


Abdominal histerektomi operasyonlarında postoperatif analjezide rektal parasetamol ve rektal parasetamole intramusküler tramadol ilavesi

Feyza Yaycı, Nurten Bakan, İlknur Sözenoğlu, Tayyibe Kaşıkçı, Melek Çelik
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Bu çalışmada abdominal histerektomi olgularında postoperatif analjezi amacıyla uygulanan rektal parasetamol ve rektal parasetamole intramüsküler tramadol ilavesinin etkinliklerinin
karşılaştırılması amaçlandı.
Abdominal histerektomi planlanan, ASA I-II risk grubu, 18-70 yaş arası 90 kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Standart anestezi yöntemi uygulanan olgular 30'ar kişiden oluşan 3
gruba ayrıldı. Ekstübasyonu takiben Grup I'deki hastalara rektal parasetamol 1000 mg, Grup II'deki olgulara intramüsküler tramadol 100 mg ve Grup III'deki olgulara her iki ilacın kombinasyonu verildi. Başlangıç, ekstübasyon sonrası, postoperatif 30. dk, 1., 2., 4., 6., 8., 12., 24. saatlerdeki vital bulguları ve ağrı şiddetini değerlendirmek amacıyla VRS (verbal rating Score) değerleri, yan etkiler ve ilk analjezik gereksinim zamanları kaydedildi. Postoperatif 24 saatlik takibin sonunda analjezi yöntemiyle ilgili hasta memnuniyeti (zayıf-orta-iyiçok iyi) sorgulandı.
Gruplar arasında hemodinamik veriler, ilk analjezik gereksinim zamanı, yan etkiler ve hasta memnuniyeti açısından farklılık saptanmadı. Postoperatif takip zamanlarında Grup I'in VRS değerleri, Grup II ve Grup III'e göre anlamlı yüksekti (p< 0.05), Grup II ve Grup III arasında ise fark yoktu (p>0.05).
Postoperatif analjezi amacıyla rektal yolla uygulanan parasetamolün tek başına etkinliğinin yeterli olmadığı, tek başına kullanılan tramadol ile tramadol-parasetamol kombinasyonunun etkinliği arasında da farklılık olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif analjezi, rektal parasetamol, intramüsküler tramadol, abdominal histerektomi


Feyza Yaycı, Nurten Bakan, İlknur Sözenoğlu, Tayyibe Kaşıkçı, Melek Çelik. Rectal paracetamol and its combination with tramadol for postoperative analgesia in abdominal hysterectomy patients. Medeniyet Med J. 2006; 21(4): 188-191

Corresponding Author: Feyza Yaycı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ