Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
The clinical and pathological evaluation of the thyroid cancer patients retrospectively [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2009; 24(4): 173-177

The clinical and pathological evaluation of the thyroid cancer patients retrospectively

İbrahim Ali Özdemir1, Bülent Gürbüz2, Ahmet Başkent3, Haydar Yalman2, M. Rafet Yi&775;ği&775;tbaşı2
1Yozgat State Hospital General Surgery, Yozgat
2Goztepe Training and Research Hospital 3. General Surgery, Istanbul
3Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital General Surgery, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study’s is; to evaluate the clinical, laboratory and pathological findings of the thyroid cancer retrospectively through the patients who was applied thyroidectomy for the various endications, and with this findings to prove the opportune surgical procedures for this patients.
METHODS: 50 (11.16 %) of cases (45 woman, 5 man) who was determined thyroid cancer, receipt this study through the 448 patients who was applied thyroidectomy between January 2000-January 2004. All of the cases inspected from the standpoint of preoperative findings and investigations, hormonal activity, existence of noduls and postoperative pathological reports.
RESULTS: Patients most frequent complaint was cervical mass (68 %). Thyroid scintigraphic investigation and hormonal examinations had been applied to all patients. According to findings 70 % of patients were euthyroid, 16 % were manifest hyperthyroid and 14 % were subclinic hyperthyroid at the resource instant. We determined multiple thyroid noduls in 62 % of patients and solitary thyroid nodul or dominant thyroid nodul in 30 % of patients according to thyroid scintigraphy. According to pathological reports 84 % of patients were papillary thyroid cancer and 26 % of these have microcancer, 8 % were follicular cancer, 6 % were medullary cancer, and 1 patient (2 %) was anaplastic cancer.
DISCUSSION AND CONCLUSION: However the majority of the thyroid cancer patients are euthyroid, the number of hyperthyroid patients (30 %) can not be lessen. Once more however the majority of thyroid cancer patients are have multiple noduls, 30 % of the patients have solitary or dominant nodul. According to all this findings the surgeons musn’t be forget that the cancer rates are not lessen in patients with multiple noduls or hyperthyroid. If we take into consideration the exceed rates of microcancer, least surgical treatment must be near total thyroidectomy in patients who will undergoing operation according to us.

Keywords: Tiroid CA, tiroidektomi, patolojik bulgular


Tiroit kanseri saptanan hastaların klinik ve patolojik açıdan retrospektif değerlendirilmeleri

İbrahim Ali Özdemir1, Bülent Gürbüz2, Ahmet Başkent3, Haydar Yalman2, M. Rafet Yi&775;ği&775;tbaşı2
1Yozgat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Yozgat
2Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı çeşitli endikasyonlarla tiroidektomi uygulanmış hastalarda, histopatolojik inceleme sonucunda kanser saptanan olguların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve patoloji sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilip, bu bulgular ışığında uygun cerrahi prosedürlerin ortaya konması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2000-2004 tarihleri arasında tiroidektomi uygulanmış 448 hastadan histopatolojik değerlendirme sonucu kanser saptanan 50 (% 11.16) olgu (45 kadın, 5 erkek; ortalama yaş 44.8; dağılım 17-75) çalışmaya alındı. Olgular preoperatif tetkikler ve bulgular, hormonal aktivite, nodüler yapı varlığı ve postoperatif histopatoloji raporları yönünden incelendi.
BULGULAR: Hastalarda en sık rastlanan başvuru şikayeti boyunda şişkinlik (% 68) olarak tespit edildi. Tüm hastalara sintigrafi tetkiki ve hormonal testlerin uygulandığı, % 70’inin ötiroidi, % 16’sının aşikar hipertiroidi ve % 14’ünün subklinik hipertiroidi tablosuyla başvurdukları saptandı. Hastaların sintigrafi tetkiklerine bakıldığında % 62’sinin multinodüler yapıda olduğu, % 30’unun tek nodül veya dominant nodüle sahip olduğu görüldü. Histopatoloji sonuclarına göre hastaların 13’ü (% 26) mikrokarsinom olmak üzere 42’sinde (% 84) papiller kanser, 4’ünde (% 8) foliküler kanser, 3’ünde (% 6) medüller kanser, 1’inde (% 2) ise anaplastik kanser tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tiroit kanseri saptanan hastaların çoğunluğu hormonal olarak ötiroidi olmakla beraber, hipertiroidili hastaların da azımsanamayacak sayıda olduğu (% 30), yine hastaların birçoğunda tiroit bezi multinodüler yapıdayken, % 30’unda tek veya dominant nodül varlığı saptanmıştır. Bu bulgular ışığında; multinodüler yapıda olan veya hipertiroidili olgularda da kanser oranlarının küçümsenemeyecek miktarlarda olduğu unutulmamalıdır. Mikrokarsinom oranlarının yüksekliğini de göz önüne alacak olursak tiroidektomi uygulayacağımız hastalarda uygun cerrahi tedavinin en azından totale yakın tiroidektomi olması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Tiroid CA, tiroidektomi, patolojik bulgular


İbrahim Ali Özdemir, Bülent Gürbüz, Ahmet Başkent, Haydar Yalman, M. Rafet Yi&775;ği&775;tbaşı. The clinical and pathological evaluation of the thyroid cancer patients retrospectively. Medeniyet Med J. 2009; 24(4): 173-177

Corresponding Author: İbrahim Ali Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ