Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evaluation of frequency of chronic fatigue syndrome among nurses working in primar and secondary care in Diyarbakır [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(4): 214-218

Evaluation of frequency of chronic fatigue syndrome among nurses working in primar and secondary care in Diyarbakır

İsmail Hamdi Kara1, Özcan Özdemir1, Yıldız Geter2, Sevda Eğilmez2
1Dicle University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Diyarbakir
2Dicle University Atatürk Faculty of Health School, Diyarbakir

In this preliminary study, a public survey was planned to investigate frequency of chronic fatigue syndrome (CFS) among nurses employed in primary and secondary health care centers and its relationship with sociodemographic factors and education. The poll designed by Family Medicine Department of Dicle University Medical Faculty involved 14 open-ended and multiple-choice questions about demographic features work conditions habits and hobbies. The criteria of Center for Disease Control (CDC) for defining chronic fatigue syndrome were also added into the poll. In April2004, 33 nurses from Diyarbakır State Hospital, Diyarbak›r Children Hospital, Diyarbakır Chest Disease Hospital and Bat›kent Primary Health Care Clinic participated the survey. Two academicians from Dicle
University Atatürk Health Institute worked as polestars to complete the survey face-to-face interviews with each nurse.
Mean age of the nurses was 29.2±7.9 years. There were four cases (4/33, 12.1 %) matching the criteria of CDC for CFS and none of them were found to be related with a chronic disease state. A total of 10 cases (10/33 30.3 %) were grouped with diagnosis of CFS, chronic idiopathic fatigue (CIF) and prolonged fatigue (PF). Number of cases with CIF were three (3/33, 9.1 %) and one nurse was found to have PF (1/33, 3.0%). Among 24 cases without CFS, two had some of additional findings.
Nurses have CFS, CIF and PF due to stressed work shift and other sources of stress. However, it was observed that marital status and education level did not occur any effect on chronic fatigue.

Keywords: Nurse, chronic fatigue syndrome, stress


Diyarbakır’da birinci ve ikinci basamakta görevli hemşirelerde kronik yorgunluk sendromu sıklığının değerlendirilmesi

İsmail Hamdi Kara1, Özcan Özdemir1, Yıldız Geter2, Sevda Eğilmez2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Diyarbakır

Bu ön çalışmada, birinci ve ikinci basamakta çalışan hemşirelerde kronik yorgunluk sendromu sıklığının ve sosyodemografik ve eğitim ile ilgili değişkenlerle ilişkisinin belirlenmesi için bir anket çalışması planlandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD tarafından düzenlenen, açık uçlu sorulardan oluşan, iki veya daha fazla seçmeli soruların yer aldığı yarı yapılandırılmış bir anket formu demografik özellikler, çalışma koşulları, alışkanlıklar ve boş zaman uğraşısı ile ilgili 14 soru içermekteydi. Ankete CDC’nin kronik yorgunluk sendromu (KYS) değerlendirme kriterleri de eklendi. Nisan 2004’te, Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu (DÜ-ASYO)’ndan iki Öğretim Üyesi tarafından yüzyüze görüşme yöntemiyle yapılan anket çalışmasına, Diyarbakır Devlet Hastanesi (DDH), Diyarbakır Çocuk Hastanesi (DÇH), Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi (DGHH) ve Batıkent Sağlık Ocağı (BSO)’ndan 33 hemşire katıldı.
Hemşirelerin ortalama yaşı 29.2±7.9 yıldır. KYS’nin CDC kriterlerini karşılayan olgu sayısı 4 (4/33, % 12.1) olup, kronik bir hastalıkla ilişkilendirilemedi. Toplam 10 olgu (10/33, % 30.3) KYS + idiyopatik kronik yorgunluk (IKY) + uzamış yorgunluk (UY) başlığı altında toplandı. IKY kriterlerini karşılayan olgu sayısı üçtür (3/33, % 9.1). Bir olgu (1/33, % 3.0) ise uzamış yorgunluk (UY) olarak değerlendirildi. KYS bulunmayan 24 olgunun ikisinde ise ek bulgulardan bazıları bulundu.
Hemşireler, iş yerinde stresli iş vardiyası veya diğer olası stres kaynakları nedeniyle KYS, IKY ve UY gibi sağlık problemlerine sahiptir. Ancak, medeni durum ve öğrenim düzeyinin kronik yorgunluk üzerinde etki oluşturmadığı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, kronik yorgunluk sendromu, stres


İsmail Hamdi Kara, Özcan Özdemir, Yıldız Geter, Sevda Eğilmez. Evaluation of frequency of chronic fatigue syndrome among nurses working in primar and secondary care in Diyarbakır. Medeniyet Med J. 2005; 20(4): 214-218

Corresponding Author: İsmail Hamdi Kara, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved