Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Comparison of prenatal and postnatal haemoglobin-hematocrit levels of pregnants and incidence of anaemia in 2011 in Istanbul Medeniyet University Goztepe Education and Research Hospital [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(2): 79-82 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.079  

Comparison of prenatal and postnatal haemoglobin-hematocrit levels of pregnants and incidence of anaemia in 2011 in Istanbul Medeniyet University Goztepe Education and Research Hospital

Erhan Karaalp1, Neşe Yücel2, Bilge Öğütçüoğlu3, Gökçen Örgül3, Hacer Kavak3, Eylem Karaalp4
1Istanbul Civilization University Goztepe Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology, Istanbul
2Istanbul Civilization University Goztepe Training and Research Hospital, Perinatal Clinic, Istanbul
3Istanbul Civilization University Goztepe Training and Research Hospital Research Assistant, Istanbul
4Istanbul Civilization University Goztepe Training and Research Hospital, Family Medicine Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: To assess prenatal and postnatal haemoglobin-haematocrit levels of pregnants, the decrease of haemoglobin-haematocrit levels according to the type of delivery and prenatal-postnatal anemia incidence in our hospital.
METHODS: 1137 pregnants who gave birth by normal spontaneous deliveries with episiotomy and 944 delivered by cesarean section (CS), between 01.01.2011-31.12.2011, were retrospectively analyzed. Pregnants were standardized as aged between 18-40 years old, without any sistemic disease who reportedly used iron and/or multi-vitamin drugs during pregnancy and had given birth to babies weighing between 2000-4000 g, between 37.-42. gestational ages. We excluded cases with diagnosed haematologic disorders which could increase blood loss including operative vaginal delivery with forceps/vacuum, postnatal repair of vaginal/collum rupture, and developing uterine atony, and indications for CS like placenta previa, placental detachment, preeclampsia, HELLP syndrome, prolonged labor, multiple pregnancies, and fetal death in utero. For the determination of blood loss during labour, haemoglobin-haematocrit levels were evaluated before and 24 hours after birth.
RESULTS: Among pregnant women who consulted to our hospital,prenatal incidence of anemia was 19,7 %, while its postnatal incidence was 27,9 % in women who gave birth by normal spontaneous deliveries with episiotomies and was 47,5 % in those who delivered by CS. Postnatal haemoglobin-haematocrit levels of pregnants who dgave birth by vajinal ruote with the aid of episiotomy were significantly higher than in pregnants who underwent CS. Besides decreases in haemoglobin-haematocrit levels in pregnants delivered by CS were highly significant (p<0,01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Except our hospital-based report, anemia prevalence studies representing the nation population in large scales and revealing the differences among geographic regions in smaller scales are needed. In these studies etiologic and demographic factors affecting anemia prevalence should be presented in detail.

Keywords: Pregnancy, anemia, haemoglobin, haematocrit, normal spontaneous delivery, cesarean section


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011 yılı doğumlarının doğum öncesi ve sonrası hemoglobin-hematokrit değerlerinin karşılaştırılması ve anemi insidansı

Erhan Karaalp1, Neşe Yücel2, Bilge Öğütçüoğlu3, Gökçen Örgül3, Hacer Kavak3, Eylem Karaalp4
1*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Araştırma Görevlisi, İstanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastanemize doğuma gelen gebelerin doğum öncesi ve sonrası hemoglobin-hematokrit seviyelerini, doğum şekline göre hemoglobin-hematokrit seviyelerinin düşüşlerini ve hastanemizde gebelik öncesi ve sonrası anemi insidansını değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01.01.2011-31.12.2011 arasında, 1137 epizyotomi ile normal doğum ve 944 sezaryen ile doğum yapan toplam 2081 gebe retrospektif analiz edildi. Gebeler, 18-40 yaş arasında, sistemik hastalığı bulunmayan, gebelik süresince demir ve/veya multi-vitamin preperatı kullandığını belirten ve 37.-42. gebelik haftasında 2000-4000 g arasında doğum ağırlığında bebek dünyaya getiren şeklinde standardize edildi. Forseps/vakum ile operatif doğum yapan, doğum sonrası vajinal deşür ya da kollum tamiri yapılan, uterin atoni gelişen; plasenta previa, dekolman plasenta, preeklampsi, hellp sendromu, uzamış travay, çoğul gebelik, in utero mort fetüs gibi kan kaybını arttırabilecek ve tanı konulmuş hematolojik bozukluğu olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Doğumdaki kan kaybını belirlemek için doğum öncesi ve doğumdan 24 saat sonraki hemoglobin-hematokrit seviyeleri değerlendirildi.
BULGULAR: Hastanemize başvuran gebelerde doğum öncesi anemi insidansı % 19.7; doğum sonrası epizyotomi ile normal doğum yapanların anemi oranı % 27.9; sezaryen ile doğum yapanlarda %47.5’ti. Normal doğum yapan gebelerin postpartum hemoglobin-hematokrit değerleri, sezaryen ile doğum yapan gebelerden anlamlı derecede yüksekti, sezaryen ile doğum yapanlarda hemoglobin-hemotokrit düzeylerinde görülen düşüş istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıydı (p<0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu hastane bazlı yayınımız dışında, ülke populasyonunu temsil edecek geniş ölçekli ve coğrafi bölge farklılıklarını ortaya koyacak daha küçük ölçekli anemi prevalansı çalışmalarına gereksinim vardır. Bu çalışmalarda anemi prevalansını etkileyen etiyolojik faktörler ve demografik özellikler ayrıntılı şekilde ortaya konulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Anemi, hemoglobin, hematokrit, normal spontan doğum, sezaryen


Erhan Karaalp, Neşe Yücel, Bilge Öğütçüoğlu, Gökçen Örgül, Hacer Kavak, Eylem Karaalp. Comparison of prenatal and postnatal haemoglobin-hematocrit levels of pregnants and incidence of anaemia in 2011 in Istanbul Medeniyet University Goztepe Education and Research Hospital. Medeniyet Med J. 2013; 28(2): 79-82

Corresponding Author: Erhan Karaalp, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ