Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The impact of age difference between couples on sexual dysfunction in infertile females [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(2): 88-93 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.088  

The impact of age difference between couples on sexual dysfunction in infertile females

Aytekin Tokmak1, Ayşe Şahin1, Mehmet Çınar1, Hasan Şahin1, Ceren Katar1, Aysun Devran2, Nafiye Yılmaz1
1Department Of Obstetrics And Gynecology, Zekai Tahir Burak Women’s Health Education And Research Hospital, Ankara, Turkeya
2Department of psychology, Zekai Tahir Burak Women’s Health Education And Research Hospital, Ankara, Turkey.

The objective of this study is to evaluate the relationship between sexual dysfunction (SD) and age difference among infertile couples. We also examined the possible risk factors associated with SD. A total of 90 primary or secondary infertile patients were included in this scaled cross sectional study. SD was determined with Arizona Sexual Experience (ASEX) scale. Risk factors recorded were; age, partner age, duration of marriage, number of pregnancies, basal hormone levels, types and etiology of infertility, smoking, comorbidities, socioeconomic status, education level, marital shape with the age difference between couples, ASEX score. The demographics and clinical characteristics of 23 (%25.6) infertile women with SD and those 67(%74.4) without SD were compared. 22 (% 24.6) patients had mild SD, 59 (% 65.6) patients had moderate, and 9 (% 10) patients had severe CD. The age of the women ranged between 18-38 years and it was ranged between 21-45 years in men. Secondary infertility were more common among SD group (%47.8 vs. %19.8; p=0.008). The age difference (ranged –3 and 13) between couples statically significantly differed between the two groups (5.5±2.3 vs. 3.0±2.7; p<0.001). Multivariate logistic regression model showed that age difference was an independent risk factor for SD with an odds ratio of 1.430 (1.121-1.824, 95% confidence interval). According to our results, the most important risk factors that cause SD among infertile couples were found to be age difference between couples. The significant threshold value was calculated as 5 years to distinguish women with SD.

Keywords: Arizona sexual experience scale, infertility, sexual dysfunction, risk factors, age gap


İnfertil kadınlarda eşler arası yaş farkının cinsel disfonksiyona etkisi

Aytekin Tokmak1, Ayşe Şahin1, Mehmet Çınar1, Hasan Şahin1, Ceren Katar1, Aysun Devran2, Nafiye Yılmaz1
1Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye.
2Psikoloji Bölümü, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye.

Bu çalışmada infertil çiftlerde, eşler arası yaş farkının cinsel disfonksiyona (CD) etkisinin olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Ayrıca CD ile ilişkili olabilecek risk faktörlerini değerlendirdik. Kesitsel ve ölçekli anket çalışmamıza, infertilite polikliniğimize başvuran 90 primer veya sekonder infertil hasta dahil edildi. Hastalarda CD’nin varlığını ve şiddetini belirlemek için Arizona Cinsel Deneyim Ölçeği (ACDÖ) kullanıldı. Risk faktörleri; yaş, eş yaşı, evlilik süresi, gebelik sayısı, bazal hormon değerleri, infertilite tipi ve etyolojisi, sigara, ek hastalık, sosyoekonomik durum, eğitim düzeyi, evlilik şekli ile birlikte eşler arası yaş farkı ve ACD skoru olarak kaydedildi. ACDÖ anketinin sonuçlarına göre CD saptanan 23 (%25,6) kadın ile saptanmayan 67(%74,4) kadının klinik ve demografik özellikleri karşılaştırıldı. 22 (%24,6) hastada düşük, 59 (%65,6) hastada orta ve 9(%10) hastada şiddetli düzeyde CD tespit edildi. Kadınlarda yaş 18-38, erkeklerde ise 21-45 arasında değişti. Sekonder infertilite CD grubunda daha yaygındı (%47,8 vs %19,8; p: 0,008). Eşler arasındaki yaş farkının (-3 ile 13 arasında değişen) CD olan grupta istatistiksel anlamlı düzeyde daha fazla olduğu belirlendi (5,5±2,3 vs. 3,0±2,7; p<0,001). Multivaryant lojistik regresyon analizi sonrası eşler arası yaş farkının 1,430 odds oranı (1,121-1,824, %95 güven aralığı) ile en önemli bağımsız risk faktörü olduğu gösterildi. Bu çalışmada infertil kadınlarda CD’ye neden olan en önemli risk faktörünün evli çiftler arasındaki yaş farkı olduğu bulunmuştur. 5 yaş farkın CD’yi ayırt etmede en anlamlı eşik değeri olduğu hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arizona cinsel deneyim ölçeği, infertilite, seksüel disfonksiyon, risk faktörleri, yaş farkı


Aytekin Tokmak, Ayşe Şahin, Mehmet Çınar, Hasan Şahin, Ceren Katar, Aysun Devran, Nafiye Yılmaz. The impact of age difference between couples on sexual dysfunction in infertile females. Medeniyet Med J. 2016; 31(2): 88-93

Corresponding Author: Aytekin Tokmak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved