Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Neutrophil-to-lymphocyte Ratio and Platelet-to-lymphocyte Ratio in the Patients with Euthyroid Hashimoto’s Thyroiditis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2023; 38(3): 204-209 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2023.41882  

Neutrophil-to-lymphocyte Ratio and Platelet-to-lymphocyte Ratio in the Patients with Euthyroid Hashimoto’s Thyroiditis

Hacer Nur RESBER1, Mumtaz TAKIR2, Cundullah TORUN3
1Istanbul Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Clinic of Family Medicine, Istanbul, Turkey
2Istanbul Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Clinic of Endocrinology, Istanbul, Turkey
3Istanbul Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Clinic of Internal Medicine, Istanbul, Turkey

Objective: This study aimed to compare the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) values in patients with euthyroid Hashimoto’s thyroiditis (HT) with healthy control subjects.
Methods: This was a single-center, retrospective, cross-sectional study conducted on obese patients aged 18 years and over. The medical records of patients who presented with complaints of being overweight at the obesity clinic between April 2017 and May 2019 were examined. Patients and healthy individuals were included in the study consecutively until the sample sizes reached saturation. Patients with diabetes, cardiovascular disease, chronic inflammatory disease, and malignancy were excluded from the study. The patients’ anthropometric measurements, smoking status, blood examination, and thyroid ultrasounds were evaluated. The difference in means between the groups was calculated using the Mann-Whitney U test.
Results: The study included 179 participants, consisting of 93 patients and 86 healthy controls. The mean age was 46.6±14.1 years, with most females (91.6%). Although the NLR and PLR values in patients were higher than those in the control group, the difference did not reach statistical significance (p=0.427 and p=0.089, respectively). Furthermore, no significant difference was observed in NLR (p=0.191) and PLR (p=0.668) values between levothyroxine-treated and untreated patients. Correlation analysis revealed weak positive associations between C-reactive protein and thyroid peroxidase antibodies (p<0.05), neutrophils (p<0.01), platelets (p<0.01), and NLR (p<0.05).
Conclusions: The findings of this study suggest that NLR and PLR may not serve as effective indicators of systemic inflammation in patients with euthyroid HT, nor do they adequately assess the impact of levothyroxine usage on systemic inflammation.

Keywords: Hematological indices, systemic inflammation, hypothyroidism


Ötiroid Hashimoto Tiroiditi Hastalarında Nötrofil-lenfosit Oranı ve Trombosit-lenfosit Oranının Değerlendirilmesi

Hacer Nur RESBER1, Mumtaz TAKIR2, Cundullah TORUN3
1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
3Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ötiroid Hashimoto tiroiditi (HT) hastalarında nötrofil-lenfosit oranı (NLO) ve trombosit-lenfosit oranı (PLO) değerlerinin sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırılmasıdır.
Yöntemler: Bu tek merkezli, retrospektif, kesitsel çalışma 18 yaş ve üzeri obez hastalar ile gerçekleştirildi. Nisan 2017 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında obezite kliniğine kilo fazlalığı şikayeti ile başvuran hastaların tıbbi kayıtları tarandı. Örneklem boyutları doygunluğa ulaşana kadar ötiroid HT ve kontrol grubundan kişiler ardışık olarak çalışmaya dahil edilmeye devam edildi. Diyabet, koroner arter hastalığı, kronik enflamatuvar hastalığı ve malignite öyküsü olan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo, sigara içme durumu, laboratuvar ve tiroid ultrasonografi sonuçları değerlendirildi. Değişkenlerin ortalamalarının gruplar arasındaki farklılığı, Mann-Whitney U testi kullanılarak hesaplandı.
Bulgular: Çalışmaya, 93 ötiroid HT ve 86 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 179 kişi dahil edildi. Ortalama yaş 46,6±14,1 yıl olarak bulundu ve kadınlar çoğunluktaydı (%91,6). HT olan hastalarda NLO ve PLO değeri kontrol grubuna göre daha yüksek olsa da iki grup arasındaki fark istatistiksel anlama ulaşmadı (sırası ile p=0,427, p=0,089). Ayrıca, levotiroksin tedavisi alan ve almayan hastalar arasında da NLO (p=0,191) ve PLO (p=0,668) değerlerinde anlamlı bir fark gözlenmedi. Korelasyon analizi, C-reaktif protein ile tiroid peroksidaz antikorlar (p<0,05), nötrofiller (p<0,01), trombositler (p<0,01) ve NLO (p<0,05) arasında zayıf pozitif ilişkileri ortaya çıkardı.
Sonuçlar: Çalışmanın bulguları, NLO ve PLO’nun ötiroid HT hastalarında sistemik enflamasyonun etkili göstergeleri olmadığını ve levotiroksin kullanımının sistemik enflamasyon üzerindeki etkisini yeterince değerlendiremediklerini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hematolojik indeksler, sistemik enflamasyon, hipotiroidi


Hacer Nur RESBER, Mumtaz TAKIR, Cundullah TORUN. Neutrophil-to-lymphocyte Ratio and Platelet-to-lymphocyte Ratio in the Patients with Euthyroid Hashimoto’s Thyroiditis. Medeniyet Med J. 2023; 38(3): 204-209

Corresponding Author: Mumtaz TAKIR, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ