Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Association of Epicardial Adipose Tissue Thickness with Cardiovascular Risk in Acromegaly [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(2): 131-137 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.42492  

Association of Epicardial Adipose Tissue Thickness with Cardiovascular Risk in Acromegaly

Bulent CAN1, Fatma OLCAY COSKUN2, Sercin OZKOK3, Mumtaz TAKIR1
1Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Istanbul, Turkey
3Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Istanbul, Turkey

Objective: Acromegaly is a rare disease associated with increased mortality. Reports on coronary artery disease in acromegaly are controversial. This study aimed to investigate the possible association of epicardial adipose tissue thickness with cardiovascular risk in patients with acromegaly.
Methods: The study included 38 patients followed up with the diagnosis of acromegaly and 29 healthy controls. Patients with acromegaly were divided into controlled and uncontrolled acromegaly groups based on insulin-like growth factor-1 levels. Epicardial adipose tissue thickness measurements were obtained from chest computed tomography, and laboratory data were extracted from patient files.
Results: Twenty-nine patients (76.3%) had controlled acromegaly. Eleven patients with acromegaly had diabetes mellitus (28.9%), 18 (47.4%) had hypertension, and 27 (71%) had a concomitant chronic disease. Epicardial adipose tissue thickness was significantly increased in the acromegaly group (p<0.001). No significant difference was observed between the controlled and uncontrolled acromegaly groups in terms of the epicardial adipose tissue thickness. Age was the only parameter that was significantly correlated with the epicardial adipose tissue thickness. When the Framingham risk score was calculated, the 10-year cardiovascular risk of patients with acromegaly was 5.63%.
Conclusions: The epicardial adipose tissue thickness is increased in acromegaly. However, this increase may not have clinical relevance in terms of cardiovascular risk.

Keywords: Acromegaly, cardiovascular risk, epicardial adipose tissue


Akromegalide Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı ile Kardiyovasküler Risk Arasındaki İlişki

Bulent CAN1, Fatma OLCAY COSKUN2, Sercin OZKOK3, Mumtaz TAKIR1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Akromegali, mortalitede artış ile seyreden nadir bir hastalıktır. Akromegalide koroner arter hastalığı görülmesi ile ilgili birbiriyle tezat yayınlar mevcuttur. Bu çalışmada, akromegali hastalarında epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ile kardiyovasküler risk arasındaki olası ilişkiyi araştırdık.
Yöntemler: Çalışmaya akromegali tanısı ile takip edilen 38 hasta ve 29 sağlıklı kontrol olgu grubu dahil edildi. Akromegali hastaları, insülin benzeri büyüme faktörü-1 seviyelerine göre kontrollü ve kontrolsüz akromegali olmak üzere iki gruba ayrıldı. Epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ölçümleri bilgisayarlı toraks tomografisinden yararlanılarak yapıldı, laboratuvar verilerine hasta dosyalarından ulaşıldı.
Bulgular: Yirmi dokuz hasta (%76,3) kontrollü akromegali idi. Akromegali hastalarının 11’inde diabetes mellitus (%28,9) ve 18’inde (%47,4) hipertansiyon mevcuttu. Eşlik eden kronik hastalığı olan 27 (%71) hasta vardı. Akromegali grubunda epikardiyal yağ dokusu kalınlığı anlamlı olarak artmıştı (p<0,001). Kontrollü ve kontrolsüz akromegali grupları arasında epikardiyal yağ dokusu kalınlığı açısından anlamlı fark gözlenmedi. Yaş, epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ile anlamlı korelasyon gösteren tek parametreydi. Framingham risk skoru hesaplandığında akromegali hastalarının 10 yıllık kardiyovasküler riski %5,63 olarak bulundu.
Sonuçlar: Akromegalide epikardiyal yağ dokusu kalınlığı artmaktadır. Ancak bu artışın kardiyovasküler risk açısından klinik bir önemi olmayabilir.

Anahtar Kelimeler: Akromegali, kardiyovasküler risk, epikardiyal yağ dokusu


Bulent CAN, Fatma OLCAY COSKUN, Sercin OZKOK, Mumtaz TAKIR. Association of Epicardial Adipose Tissue Thickness with Cardiovascular Risk in Acromegaly. Medeniyet Med J. 2022; 37(2): 131-137

Corresponding Author: Bulent CAN, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved