Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Evaluation of nazal phsiological changes with anterior rhinoscopy and anterior rhinomanometry after surgical menapause [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(2): 69-77 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.069  

Evaluation of nazal phsiological changes with anterior rhinoscopy and anterior rhinomanometry after surgical menapause

Seden Akdağlı, Muhammet Tekin, Osman İlkay Özdamar, Gül Acar
Goztepe Training and Research Hospital, ENT Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to examine the effects of hormonal changes of post surgical menopause on nasal physiology. Evaluation was made by the help of anterior rhinoscopy (AnR), anterior rhinomanometry (ARM) and NOSE scale and data was statistically analyzed. The correlation of these results is determined with estrogen and FSH values.
METHODS: 22 women of age between 39-49, planned for oopherectomy surgery for different reasons, non-menopausal, non-smoker, with no history of drug use (antihistaminic, Combine Oral Contraception Pill (COCP), systemic or topical decongestant and steroids), with no upper airway infections signs and chronic nasal disease were included in this study.
All patients were examined twice, first before oopherectomy surgery at ovarian phase of menstrual cycle (day 14-16) and second after surgery in the third month. For all patients pre and post operation anterior rhinoscopy (AnR), anterior rhinomanometry (ARM) and NOSE scale results were recorded.
RESULTS: Statistically significant differences were found between pre operation and post operation anterior rhinomanometry differences and anterior rhinoscopy and NOSE scale total score differences. Nasal congestion is decreased in oopherectomized women.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ovarian hormones cause physiological changes in nasal mucosa; ARM and AnR are useful tools in determining nasal physiological changes.

Keywords: Anterior rhinoscopy, anterior rhinomanometry, NOSE scale, surgical menopause


Cerrahi menopoz sonrası nazal fizyolojide oluşan değişikliklerin anterior rinoskopi ve anterior rinomanometri ile değerlendirilmesi

Seden Akdağlı, Muhammet Tekin, Osman İlkay Özdamar, Gül Acar
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı cerrahi menopoz sonrası oluşan hormonal değişiklerin nazal fizyolojiye olan etkilerini araştırmaktı. Değerlendirme anterior rinoskopi (AnR), anterior rinomanometri (ARM) ve Nazal Obstrüksiyon Değerlendirme (NOSE) skalası kullanılarak yapıldı ve sonuçlar istatiksel olarak analiz edildi. Bu sonuçların Östrojen (E2) ve Folikül Stimülan Hormon (FSH) değerleriyle olan korelasyonu saptandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 39-49 yaşları arasında, çeşitli nedenlerle ooferektomi yapılması planlanan, menopoza girmemiş, sigara içmeyen, ilaç kullanım öyküsü(antihistaminik, oral kontraseptif, sistemik veya topikal dekonjestan ve steroid) bulunmayan, akut bir üst solunum yolu enfeksiyonu bulgusu ve kronik nazal hastalık öyküsü olmayan 22 sağlıklı kadın hasta dahil edildi. Tüm hastalar ooferektomi operasyonu öncesi menstural siklusun ovulasyon fazında (14-16. gün) ve postop 3. ayda olmak üzere toplam 2 kez muayene edildi. Her hastanın preoperatif (Preop) ve postoperatif (Postop) anterior rinomanometri, anterior rinoskopi, NOSE skalası, östrojen ve FSH sonuçları kaydedildi.
BULGULAR: Preop ve postop anterior rinomanometri farkları ile anterior rinoskopi ve NOSE skalası toplam puan farkları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Hastaların ooferektomi sonrası burun tıkanıklığı şikayeti azaldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ovarian hormonlar nazal mukozada fizyolojik değişiklikler yapar, ARM ve AnR nazal fizyolojide meydana gelen değişikliklerin tespitinde yararlıdır.

Anahtar Kelimeler: Anterior rinoskopi, anterior rinomanometri, NOSE skalası, cerrahi menopoz


Seden Akdağlı, Muhammet Tekin, Osman İlkay Özdamar, Gül Acar. Evaluation of nazal phsiological changes with anterior rhinoscopy and anterior rhinomanometry after surgical menapause. Medeniyet Med J. 2011; 26(2): 69-77

Corresponding Author: Seden Akdağlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ