Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 4 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Temporal and Frequency Characteristics of Turkish Vowels in Laryngectomized Speakers: Preliminary Study [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 149-159 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.42744  

Temporal and Frequency Characteristics of Turkish Vowels in Laryngectomized Speakers: Preliminary Study

Fatma Esen Aydınlı1, Maviş Emel Kulak Kayıkcı1, Nilda Süslü2
1Speech and Language Pathology, Department of Speech and Language Therapy; Hacettepe University Faculty of Health Sciences,.
2Ear Nose and Throat, Department of ENT; Hacettepe University Faculty of Medicine

Objective 
In the alaryngeal speech acoustics, formant frequencies and durations of vowels are two main parameters searched. However, it is not clear if the vocal tract transmission properties and temporal characteristics of vowels vary related to alaryngeal speech type.
The main purpose of this study is to compare the formant frequeny and duration characteristics of Turkish vowels between the esophageal, tracheoesophageal, and laryngeal speakers. 
Methods 
Formant frequency and duration values of 8 Turkish vowels have been defined and these values are compared between the esophageal, tracheoesophageal, laryngeal speakers. Detection of a formant was based on Linear Predictive Coding and Fast Fourier Transform. 
Results 
Except the vowels /y/ and /i/; F1 and F2 values of alaryngeal speakers were higher than laryngeal speakers both in the initial and final position. Alaryngeal groups’ vowel space areas have been diminished. The vowels in the final position had longer durations comparing to initial position in all groups. 
Conclusion 
The results of this study generally supported the shorter vocal tract and fronted-higher tongue position in Turkish alaryngeal speakers. The minor differences between other studies thought to be arised from the consonantal context and possible coarticulatory effects. Acoustic findings obtained in the present study, indicated that TES was more like laryngeal speakers as compared to ES. However, further studies including higher number of participants are needed to verify the findings of this study.

Keywords: laryngeal speech, formant frequency, duration, vowels


Larenjektomili Konuşmacılarda Türkçe Ünlülerin Temporal ve Frekans Özellikleri: Ön Çalışma

Fatma Esen Aydınlı1, Maviş Emel Kulak Kayıkcı1, Nilda Süslü2
1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bölümü

Giriş ve Amaç

Alarngeal konuşmanın akustiğinde en temel iki parametre; ünlülerin formant frekansları ve durasyon özellikleridir. Ancak; vokal yolun iletim özellikleri ve ünlülerin zamansal özellikleri alryngeal konuşma türüne göre farklılık göstermektedir.
Bu çalışmanın temel amacı Türkçe ünlülerin formant frekans ve durasyon özelliklerinin özefageal, trakeoözefageal ve laryngeal konuşmacılar arasında karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem 
Bu çalışmada Türkçe’de yer alan 8 ünlünün formant frekans ve durasyon değerleri tespit edilmiş ve bu değerler özefageal, trakeoözefageal ve laryngeal konuşmacılar arasında karşılaştırılmıştır. Formant Frekansın tespiti, Linear Productive Coding ve Fast Fourier Transform yöntemiyle yapılmıştır. 
Bulgular 
Alaryngeal konuşmacıların /y/ ve /i/ ünlüleri hariç diğer ünlülerde 1. Formant Frekans (F1) ve 2. Formant Frekans (F2) değerleri, sözcük başı ve sözcük sonunda laryngeal konuşmacılardan daha yüksek bulunmuştur. Alaryngeal konuşmacı gruplarının ünlü alanları daralmıştır. Tüm konuşmacılarda sözcük sonundaki ünlülerin sözcük başındakine göre durasyonları daha uzun tespit edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç 
Bu çalışmanın sonuçları, genel olarak, alaryngeal konuşmacılarda vokal traktın daha kısa ve dilin yüksek-önde pozisyonlandığını desteklemektedir. Literatürdeki diğer çalışmalar arasındaki küçük farklılıkların, kullanılan ünsüzler ve koartikülasyon farklılıklarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Ayrıca elde edilen bulgular tarakeözefageal konuşmanın, özefageal konuşmaya kıyasla laryngeal konuşmaya daha benzer olduğunu işaret etmektedir. Ancak, bu çalışmanın bulgularını doğrulamak için daha fazla sayıda katılımcı içeren daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: alaryngeal konuşma, formant frekans, durasyon, ünlüler


Fatma Esen Aydınlı, Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Nilda Süslü. Temporal and Frequency Characteristics of Turkish Vowels in Laryngectomized Speakers: Preliminary Study. Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 149-159

Corresponding Author: Fatma Esen Aydınlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved