Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Sign of burnout and depression in relatives or caregivers of dialysis patient [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(3): 103-107 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.103  

Sign of burnout and depression in relatives or caregivers of dialysis patient

Hüseyin Demirbilek1, Özlem Ciğerli2, Ülkem Yakupoğlu3, Fatih Turhan2, A. Metin Erman1, Ali Köse1, Fatma Nurhan Özdemir Acar4
1Baskent University, Hemodialysis Unit, Istanbul
2Baskent University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Istanbul
3Baskent University Faculty of Medicine, Nephrology Department, Istanbul
4Baskent University Faculty of Medicine, Nephrology Department, Ankara

INTRODUCTION: The relation between doctor, patient and patients’ relatives is very important for the success of treatment of the chronic kidney disease patients. In this study, we aimed to determine the status of the burn-out and depression of the relatives and paid caregivers of the patients, who are monitoring at the hemodialysis unit of our center.
METHODS: Maslach Burnout Inventory (MBI) and Signs of Depression Self Declare Survey (IDS-SR30) were applied to 40 of the relatives and caregivers of the patients in the hemodialysis unit of our center. In this study, we used NCSS 2007 software for statistical analysis. While evaluating data, together with descriptive statistical methods, we also used one-way analysis of variance to make comparison among the groups and Tukey multiple comparative test for sub-groups.
RESULTS: 25 males and 15 females participated in this study. The mean age of the group was 49.9±16.2(between 26-75 years). Meaningful differences were observed between the mean MBI total scores
of the groups which have the illness for <5 years, 5–10 years and ≥10 years. The mean MBI total score of the ≥10 years group was meaningfully greater than <5 years and 5–10 years groups(in the order of p=0.012, p=0.0001). Also, the mean IDS-SR30 total score of the ≥10 years group was meaningfully greater than <5 years and 5–10 years groups(in the order of p=0.044, p=0.0001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Depending on the time spent with the hemodialysis patient and the period of the illness, emotional burnout, personal failure and insensitiveness had been observed with the group, which the relatives and paid caregivers were included. This problem not only has important dimensions individually, but also has important dimensions institutionally, socially and about health policy. This phenomenon should be well-known and be open to discussion.

Keywords: burnout, depression, chronic renal failure, caregiver


Diyaliz hastası bakımını sağlayan hasta yakını veya ücretli bakıcılardaki tükenmişlik ve depresif belirtiler

Hüseyin Demirbilek1, Özlem Ciğerli2, Ülkem Yakupoğlu3, Fatih Turhan2, A. Metin Erman1, Ali Köse1, Fatma Nurhan Özdemir Acar4
1Başkent Üniversitesi Hemodiyaliz Ünitesi, İstanbul
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik böbrek yetmezlikli hastaların izleminde hekim, hasta ve hasta yakınları ilişkisi bu grup hastanın tedavisinin başarılı olmasında çok önemlidir. Bu çalışmada, ekibin bir parçası kabul edilen ve merkezimize bağlı hemodiyaliz ünitesinde takip edilen hastaların bakımını üstlenen hasta yakınlarının veya ücretli hasta bakıcılarının tükenmişlik ve depresif durumlarının belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Merkezimiz hemodiyaliz ünitesinde takip edilen hastalara devamlı yardımcı olan akraba ve ücretli olarak çalışan hasta bakıcılarından oluşan 40 kişiye Maslach tükenmişlik envanteri (MTE) ve depresif belirti envanteri öz bildirim formu (DBE-Ö30) uygulandı. Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS 2007 paket programı ile yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodların yanısıra, gruplar arası karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi, alt grup karşılaştırmalarında Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanıldı.
BULGULAR: Çalışma grubu 25 erkek, 15 kadından oluşmaktaydı, yaş ortalamaları49.9±16.2 yıldı(26–75 yıl). Hastalık süresi <5 yıl, 5–10 yıl, ≥10 yıl gruplarının, MTÖ toplam puan ortalamaları arasında anlamlı fark gözlendi. ≥10 yıl grubunun MTÖ toplam puan ortalamaları <5 yıl ve 5–10 yıl gruplarından anlamlı derecede yüksek bulundu(sırasıyla p=0.012, p=0.0001). Ayrıca ≥10 yıl grubunun DBE-Ö30 toplam puan ortalamaları da <5 yıl ve 5-10 yıl gruplarından anlamlı derecede yüksek bulundu(sırasıyla p=0.044, p=0.0001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hasta yakınlarını ve ücretli bakıcıları içeren çalışma grubumuzda, hemodiyaliz hastası ile birlikte geçirilen zamana ve hastanın hastalık süresine bağlı olarak duygusal tükenme, kişisel başarısızlık ve duyarsızlaşma gözlenmiştir. Yalnızca bireysel değil, kurumsal, toplumsal ve sağlık politikasıyla ilgili önemli boyutları olan bu sorunu çözmek için bu olgunun tanınır ve tartışılır olması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: tükenmişlik, depresyon, kronik böbrek yetersizliği, hastabakıcı


Hüseyin Demirbilek, Özlem Ciğerli, Ülkem Yakupoğlu, Fatih Turhan, A. Metin Erman, Ali Köse, Fatma Nurhan Özdemir Acar. Sign of burnout and depression in relatives or caregivers of dialysis patient. Medeniyet Med J. 2011; 26(3): 103-107

Corresponding Author: Hüseyin Demirbilek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved