Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Humeral diaphiseal fractures and the healing time of concomitant radial palsy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2007; 22(1): 9-12

Humeral diaphiseal fractures and the healing time of concomitant radial palsy

Kemal Karakaş1, Okay Bulut2
1Kafkas University School of Medicine Department of Orthopedics and Traumatology, Kars
2Cumhuriyet University School of Medicine Department of Orthopedics and Traumatology, Sivas

Goal: To determine healing rate of the radial nerve palsy associated with humeral shaft fracture treated surgically at a group of patients and to find the mean neurological healing time. To give off light the nerve healing process.
Material and method: The radial palsies at 31 patients with humeral shaft fractures treated by some surgical fixations were evaluated retrospectively. The number of total radial nerve paralysis was 14 (% 45.2). Preoperative radial nerve paralyses were in 12 of the cases (% 38.7), while postoperative paralyses were two (% 6.5). All of the patients were performed surgical fixation and early radial nerve exploration. It was not required to repair the nerve for any patients with intact radial palsy. But for one transected radial nerve on the patient with gunshot injury was performed primary nerve repair.
Results: 11 of the preoperative radial nerve paralyses and one postoperative case were healed spontaneously during 1.5-13 month (as clinical and electromiographical). The mean healing time was 7.5 months. After exploration, the nerve healing rate with additional suitable conservative treatment was 85.7 percent. One preoperative and one postoperative radial palsy were not healed. These patients were required to undergo some
additional operations for tendon transfer. The final hand functions were enough.

Keywords: Radial palsy, humerus fracture; neurological healing rate and healing time


Humerus cisim kırıkları ve eşlik eden radial felçlerin iyileşmesi

Kemal Karakaş1, Okay Bulut2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kars
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Sivas

Amaç: Hastanemizde cerrahi yoldan tedavi edilen humerus cisim kırıklı bir grup hastadaki eşlik eden radial sinir felçlerinin iyileşme oranlarını ve ortalama iyileşme zamanlarını bulmak. Bu tip radial felçli hastaların takibine ışık tutmak.
Materyal ve Metod: Cerrahi yöntemlerle tedavi edilmiş 31 komplike humerus cisim kırıklı hastadaki 14 radial sinir felci retrospektif olarak de¤erlendirildi. Toplam radial felç oranı % 45.2 idi. Radial sinir felçlerinin 12’si preoperatif (% 38.7), kalan ikisi ise postoperatifti (% 6.5). Preoperatif dönemde felci olan hastaların tümüne cerrahi kırık tespitinin yanında sinir eksplorasyonu yapıldı. Ateşli silah yaralanması olan bir hasta dışındaki di¤er 11 hastada sinir intakt idi. Ateşli silah yarası olana ilaveten birincil sinir tamiri yapıldı.
Bulgular: Siniri intakt olan 11 olgu ile postoperatif radial felçlerden biri 1.5-13 ayda klinik ve elektromiyografik olarak düzeldi. Ortalama iyileşme zamanı 7,5 aydı. Eksplorasyon sonrası uygun medikal tedavi ve atel destekleri ile ortalama iyileşme oranı 12/14 (% 85.7) idi. Preoperatif ve postoperatif olgulardan birer tanesi iyileşmedi. Onlara tendon transferi yapılarak el fonksiyonları restore edildi.

Anahtar Kelimeler: Radial palsi, humerus kırığı, nörolojik iyileşme oranı ve zamanı


Kemal Karakaş, Okay Bulut. Humeral diaphiseal fractures and the healing time of concomitant radial palsy. Medeniyet Med J. 2007; 22(1): 9-12

Corresponding Author: Kemal Karakaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ