Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 4 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Misty mesentery in patients with ureterolithiasis: just coincidence? [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 166-175 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.46690  

Misty mesentery in patients with ureterolithiasis: just coincidence?

Zeynep Nilüfer Tekin1, Sıla Ulus2, Ali Türk3, Özlem Saygılı4
1Department of Radiology, Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Radiology, Florence Nightingale Ataşehir Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Radiology, Acıbadem Bakırköy Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Radiology, Acıbadem University, Istanbul, Turkey

Purpose
The purpose of this study is to evaluate the misty mesentery sign on computed tomography in patients with ureterolithiasis.
Methods
This retrospective study enrolled all consecutive patients with ureteral stone diagnosed in abdominal computed tomography in the 3-year study period. Computed tomography scans were reviewed to assess the presence and interrelations of misty mesentery, ureteral diameter, volume and location of stones, presence of periureteral and perinephric stranding, thickening of the perirenal fascia, nephromegaly, and grade of hydronephrosis.
Results
Four hundred thirty-four patients were included in the analysis. Misty mesentery was identified in 62 (14.2%) patients. Patients with misty mesentery were significantly older (mean age=45.2±12.2) than those without (mean age=37.3±10.9) (p=0.022). Perirenal fascial thickening was identified in 101 (23.2%) patients and found to be significantly associated with misty mesentery (ꭓ2=7.74, p=0.005). Two hundred patients (46%) were noted to exhibit periureteral stranding which was noted to be significantly related with misty mesentery (ꭓ2=13.6, p=0.000).The relationship between misty mesentery and pelvicalyceal ectasia, perinephric stranding, ureteral location of the stone, and nephromegaly were not found statistically significant.
Conclusions
Ureterolithiasis can be accompanied by misty mesentery at computed tomography examination. There may be a potential association between ureterolithiasis and misty mesentery.

Keywords: mesentery, diagnosis, ureterolithiasis, ureteral calculi, multidetector computed tomography.


Kirli mezenter ve üreterolitiazis birlikteliği tesadüf mü?

Zeynep Nilüfer Tekin1, Sıla Ulus2, Ali Türk3, Özlem Saygılı4
1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Florence Nightingale Ataşehir Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Acıbadem Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç
Bu çalışmanın amacı, üreterolitiazisli hastalarda bilgisayarlı tomografi üzerindeki kirli mezenter bulgusunu değerlendirmektir.
Yöntem
Bu retrospektif çalışmaya 3 yıllık zaman aralığında abdominal bilgisayarlı tomografi ile üreter taşı tanısı konulan tüm hastalar dahil edildi. Bilgisayarlı tomografi görüntüleri, kirli mezenterin varlığı ve ilişkilerini, üreter çapı, taşların hacmini ve yerini, periüreteral ve perinefrik yağlı planlarda çizgilenmenin varlığını, perirenal fasya kalınlaşmasını, nefromegali ve hidronefroz derecesini değerlendirmek için gözden geçirildi.
Bulgular
Çalışmaya 434 hasta dahil edildi. Hastaların 62’sinde(% 14.2) kirli mezenter saptandı. Kirli mezenteri olan hastaların yaşı (yaş ortalaması = 37,3 ± 10,9), olmayanlara kıyasla anlamlı olarak daha büyük bulundu (yaş ortalaması = 45,2 ± 12,2) (p = 0,022). Perirenal fasyal kalınlaşma 101 (% 23.2) hastada tespit edildi ve kirli mezenter ile anlamlı bir şekilde ilişkili bulundu (ꭓ2 = 7.74, p = 0.005). İki yüz hastanın (% 46) kirli mezenter ile anlamlı olarak ilişkili olduğu belirtilen periüreteral yağlı planlarda çizgilenme sergilediği kaydedildi (ꭓ2 = 13.6, p = 0.000). Kirli mezenter ile pelvikaliksiyel ektazi, perinefrik yağlı planda çizgilenme, taşın üretral yerleşim yeri ve nefromegali arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
Sonuç
Bilgisayarlı tomografi incelemede üreterolitiazis ve kirli mezenter birlikte izlenebilir. Üreterolitiazis ve kirli mezenter arasında potansiyel bir ilişki olabilir.

Anahtar Kelimeler: mezenter, tanı, üreterolitiazis, üreteral taş, çok kesitli bilgisayarlı tomografi.


Zeynep Nilüfer Tekin, Sıla Ulus, Ali Türk, Özlem Saygılı. Misty mesentery in patients with ureterolithiasis: just coincidence?. Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 166-175

Corresponding Author: Zeynep Nilüfer Tekin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved