Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Comparation of physical fitness parameters in women with and without low back pain [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(3): 117-122 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.117  

Comparation of physical fitness parameters in women with and without low back pain

Deran Oskay1, Yavuz Yakut2
1Gazi University Faculty of Health Sciences, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Ankara
2Hacettepe University Faculty of Health Sciences, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Ankara

INTRODUCTION: This study intent to determine how physical fitness parameters change in women with low back pain (LBP) and evaluate the differences in this parameters when compared with healty subjects.
METHODS: Twentyseven women aged 19-61 with LBP not related to radiculopathy and disk degeneration and 39 women without LBP aged 19-63 participated in this study. Trunk muscle strength, endurance, flexibility, body mass index (BMI), postural changes were evaluated in subjects with LBP and healty ones. In addition to these, pain was evaluated in subjects with LBP.
RESULTS: On comparison of the cases of two groups, no difference was found in regards to the age, height, body weight, body mass index, flexibility, muscle endurance and muscle strength (P>0.05). When the correlation of pain with physical fitness parameters is investigated, muscle endurance and muscle strenght has showed significiant relationship only with rest pain (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our results, body biomechanic features of sedantary subjects without back pain leads canditate for having back problems. Dissemination of back schools should be aimed in protective rehabilitation programs for providing awareness of people abouth back health.

Keywords: Back pain, women, physical fitness


Bel ağrısı olan ve olmayan kadınların fiziksel uygunluk parametrelerinin karşılaştırılması

Deran Oskay1, Yavuz Yakut2
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, bel ağrısı olan kadınlarda, fiziksel uygunluk parametrelerinin nasıl değişikliğe uğradığını belirlemek ve bu parametrelerin, sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında, görülecek farkları değerlendirmek amacıyla planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya, bel ağrısı tanısı konan, kök irritasyonu ve disk dejenerasyonu bulgusu olmayan, yaşları 19 ile 61 arasında değişen 27 kadın ve bel ağrısı hikayesi olmayan; yaşları 19 ile 63 arasında değişen 39 sağlıklı kadın dahil olmuştur. Değerlendirmelerde sağlıklı ve bel ağrısı olan olgulara gövde kasları kas kuvveti, enduransı ve esnekliğinin yanında, olguların vücut kitle indeksleri (VKİ), postural değişiklikler değerlendirilmiştir. Bel ağrısı olan olgulara bunların yanında ağrı değerlendirmesi yapılmıştır.
BULGULAR: Olgular, yaş, boy, vücut ağırlığı, VKİ, esneklik, kassal endurans ve kuvvet açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak fark olmadığı belirlendi (p>0,05). Fiziksel uygunluk parametrelerinin ağrı ile korelasyonuna baktığımızda, kassal endurans ve kuvvetin sadece istirahatteki ağrı ile ilişikisi olduğu belirlendi (p<0,05). Fiziksel uygunluk parametrelerinin ağrı ile korelasyonuna baktığımızda, kassal endurans ve kuvvetin sadece istirahatteki ağrı ile ilişikisi olduğu belirlendi (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sedanter yaşayan ve bel ağrısı olmayan bireylerde vücut biomekaniksel özelliklerine bakılacak olunursa, bu bireylerin bel problemlerine aday kişiler olduğu belirlenebilir. Bireylerin bel sağlığı konusunda bilinçlendirilebilmesi için, koruyucu rehabilitasyon programlarından olan bel okullarının yaygınlaştırılması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, kadın, fiziksel uygunluk


Deran Oskay, Yavuz Yakut. Comparation of physical fitness parameters in women with and without low back pain. Medeniyet Med J. 2011; 26(3): 117-122

Corresponding Author: Deran Oskay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ