Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Comparison the results of HRT and OCT in big and small optic disc size [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2009; 24(4): 153-158

Comparison the results of HRT and OCT in big and small optic disc size

Mustafa Civelekler, Orhan Ateş
Gulhane Medical Academy, Ankara

INTRODUCTION: In this study we aimed to asses the effectiveness of two methods(OCT and HRT), used most frequently in diagnosing and following glaucoma while diagnosing glaucoma of the patients having bigger and smaller disc size.
METHODS: To an ophthalmologic examination 55 eyes of 55 cases diagnosed as early or suspicient glaucoma were included in the study. In relation with the measurements done with HRT II we seperated the patients into two groups: having disc area of ≥ 2.5 mm2 as big disc size and <2.5 mm2 as small disc size. For evaluating the RNFL thickness we used Optic Coherens Tomography.
RESULTS: Number of patients having bigger disc size was 30, and smaller disc size was 25. Mean age of the group having bigger disc size was 68.2±11, and the group having smaller size was 63.7±9. In the group having bigger disc size man/woman ratio was 12/18, in the group having smaller disc size was 9/16. Between groups in relation with the sex and age there wasn’t any statistically significant difference. MD and PSD parameters were compared and we found significant difference between bigger and smaller disc size groups (p<0.001). In the bigger disc size group sensitivity/specifity ratio of mean optic nerve head retinal nerve fiber thickness of superior, inferior, nasal and temporal quadrants measured by Stratus OCT were determined fewer than the the ratio of global, temporal, temporal-superior, temporal-inferior, nasal, nasal-superior, nasal-inferior quadrants gained by the HRT II. Similarly in the smaller disc size group sensitivity/specifity ratio of mean optic nerve head retinal nerve fiber thickness of superior, inferior, nasal and temporal quadrants measured by Stratus OCT were determined fewer than the the ratio of global, temporal, temporal-superior, temporal-inferior, nasal, nasal-superior, nasal-inferior quadrants gained by the HRT II.
DISCUSSION AND CONCLUSION: At the end of the study we concluded that while assesing the patients having glaucoma with the help of HRT II and OCT, optic disc size must be taken into account.

Keywords: Optic disc size, OCT and HRT II


Büyük ve küçük çaplı optik disklerde HRT ve OCT sonuçlarının karşılaştırılması

Mustafa Civelekler, Orhan Ateş
Gülhane Tıp Akademisi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız glokom tanı ve takibinde en sık olarak kullanılan iki yöntemin (OCT ve HRT) büyük ve küçük çaplı disklerde tanı koymadaki etkinliklerini değerlendirmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Erken evre glokom tanısı alan veya şüpheli değerlendirilen 55 olgunun 55 gözü çalışma kapsamına alındı. HRT II’de bütün hastaları disk alanlarına ≥ 2.5 mm2 olan büyük disk çaplı ve <2.5 mm2 olan küçük disk çaplı olmak üzere iki gruba ayırdık. Peripapiller RSLT kalınlığını değerlendirmek için Optik koherens tomografi, Stratus OCT kullanıldı.
BULGULAR: Büyük disk çapına sahip hasta sayısı 30 iken, küçük disk çapına sahip hasta sayısı 25 idi. Büyük disk çapına sahip grubun yaş ortalaması 68.2±11, küçük disk çapına sahip grubun 63.7±9 idi. Kadın/erkek oranı büyük disk çapı olan hasta grubunda 12/18 iken, küçük disk çapı olan hasta grubunda 9/16 idi. Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu. Büyük disk grubunda optik disk başı çevresi sinir lifi tabakasının stratus OCT ile elde edilen ortalama, superior, inferior, nazal ve temporal kadranlarda duyarlılık/seçicilik oranı HRT II ile elde edilen global, temporal, temporal-superior, temporal-inferior, nazal, nazal-süperior, nazal-inferior kadranlardan daha düşük olarak saptandı. Benzer şekilde, küçük disk grubunda optik disk başı çevresinin sinir lifi tabakasının stratus OCT ile elde edilen ortalama, superior, inferior, nazal ve temporal kadranlarda duyarlılık/seçicilik oranı HRTII ile elde edilen global, temporal, temporal-supe-rior, temporal-inferior, nazal, nazal-süperior, nazal-inferior kadranlardan daha düşük olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonucunda hem HRT II hem de OCT ile değerlendirme esnasında disk çapının mutlaka dikkate alınması gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Optik disk çapı, OCT ve HRT II


Mustafa Civelekler, Orhan Ateş. Comparison the results of HRT and OCT in big and small optic disc size. Medeniyet Med J. 2009; 24(4): 153-158

Corresponding Author: Mustafa Civelekler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved