Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evaluation of Liver Biopsy Findings and Comparison with Noninvasive Fibrosis Scores in Patients with Non-Alcoholic Steatohepatitis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(4): 354-359 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.48640  

Evaluation of Liver Biopsy Findings and Comparison with Noninvasive Fibrosis Scores in Patients with Non-Alcoholic Steatohepatitis

Elmas Biberci Keskin1, Ganime Çoban2
1Bezmialem Vakıf University, Department of Gastroenterology
2Bezmialem Vakıf University, Department of Pathology

Objective
Nowadays, the incidence of non-alcoholic fatty liver and steatohepatitis (NASH) is increasing and early diagnosis is of great importance. In this study, we investigated the optimal predictive value of Fibrosis-4 (FIB-4), Aspartate Aminotransferase to Platelet Ratio (APRI) and AST/ALT Ratio in predicting liver fibrosis in NASH patients undergoing liver biopsy.
Methods
Patients with NASH who underwent liver biopsy were included in the study. Biopsy results of all patients were evaluated histopathologically and grade of fibrosis was graded. In addition, FIB-4, APRI and AST/ALT scores were calculated and compared with biopsy findings in these patients.
Results
A total of 88 patients were included in the study. Of these patients 51 (58%) were female and the mean age was 52.7 ± 9.5. According to biopsy results, NASH was detected in 79 (89.8%) and NAFLD in 9 (10.2%) of the patients. The cut-off value less than 0.47 for APRI score and <0.88 for FIB-4 score showed the best discriminatory power in exclusion of liver fibrosis. Likewise, the cut-off value greater than 0.68 for APRI score and > 2.16 for FIB-4 score showed the highest predictive value in predicting advanced fibrosis. AST/ALT ratio had no diagnostic value.
Conclusion
FIB-4 and APRI scores play an important role in the prediction of fibrosis in NASH patients, but the AST/ALT ratio is not sufficient. On the other hand, although the guidelines recommend using these scoring systems as a screening tool, there is no clarity as to the appropriate ideal cut-off values. At this point, FIB-4 score stands out with high sensitivity and specificity especially in the prediction of severe fibrosis.

Keywords: Steatohepatitis, FIB-4, APRI, liver, fibrosis


Non-Alkolik Steatohepatitli Hastalarda Karaciğer Biyopsi Bulgularının Değerlendirilmesi ve Non-invazif Fibroz Skorları ile Karşılaştırılması

Elmas Biberci Keskin1, Ganime Çoban2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Gastroenteroloji Kliniği
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Patoloji Kliniği

Amaç
Günümüzde non-alkolik karaciğer yağlanması ve steatohepatit (NASH) sıklığı giderek artmakta olup, erken tanı büyük önem taşımaktadır. Çalışmamızda karaciğer biyopsisi yapılan NASH hastalarında Fibrozis-4 (FIB-4), Aspartate Aminotransferaz Trombosit Oranı (APRI) ve AST/ALT oranı skorlarının karaciğer fibrozunu öngörmedeki yerini ve en uygun kestirim değerlerini araştırdık.
Metod
Karaciğer biyopsisi yapılan NASH hastaları çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların biyopsi sonuçları histopatolojik olarak değerlendirildi ve fibrozis dereceleri evrelendirildi. Aynı şekilde bu hastalarda FIB-4, APRI ve AST/ALT skorları hesaplanarak biyopsi bulguları ile karşılaştırıldı.
Bulgular
Çalışmaya toplam 88 hasta alındı. Bu hastaların 51’i (%58) kadın olup ortalama yaş 52.7±9.5 idi. Biyopsi sonuçlarına göre hastaların 79’unda (%89.8) NASH, 9’unda ise (%10.2) NAFLD tespit edildi. Karaciğer fibrozunun ekarte edilmesinde APRI skoru için <0.47, FIB-4 skoru için ise <0.88 kestirim değeri en yüksek prediktif değere sahipti. Aynı şekilde ileri fibrozun öngörülmesinde ise APRI skoru için >0.68, FIB-4 skoru için ise >2.16 kestirim değeri en yüksek prediktif değeri gösterdi. AST/ALT oranının ise tanısal değeri olmadığı görüldü.
Sonuç
Nonalkolik steatohepatitis olan hastalarda fibrozun noninvazif olarak öngörülmesinde FIB-4 ve APRI skorlarının önemli bir yeri vardır, ancak AST/ALT oranı yeterli değildir. Öte yandan her ne kadar klavuzlar bu skorlama sistemlerini taramada önerse de uygun ideal kestirim değerleri konusunda netlik yoktur. Bu noktada FIB-4 skoru özellikle ciddi fibrozun öngörülmesinde yüksek duyarlılık ve özgüllük ile ön plana çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Steatohepatit, FIB-4, APRI, karaciğer, fibroz


Elmas Biberci Keskin, Ganime Çoban. Evaluation of Liver Biopsy Findings and Comparison with Noninvasive Fibrosis Scores in Patients with Non-Alcoholic Steatohepatitis. Medeniyet Med J. 2019; 34(4): 354-359

Corresponding Author: Elmas Biberci Keskin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved