Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Isocitrate Dehydrogenase 1 and 2 Mutations in Pediatric Neuroblastoma Patients [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2023; 38(2): 102-110 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2023.48768  

Isocitrate Dehydrogenase 1 and 2 Mutations in Pediatric Neuroblastoma Patients

Emre LEVENTOGLU1, Gurses SAHIN2, Sule YESIL2, Ceyhun BOZKURT3, Nazmiye YUKSEK2, Ali FETTAH2, Sule TOPRAK2, Burcak KURUCU BILGIN2, Emre CAPKINOGLU2, Nilgun EROGLU2, Sibel AKPINAR TEKGUNDUZ2, Ayse Ulya ERTEM2
1University of Health Sciences Turkey, Ankara Dr. Sami Ulus Maternity and Children’s Health and Diseases Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, Ankara, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Ankara Dr. Sami Ulus Maternity and Children’s Health and Diseases Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Hematology and Oncology, Ankara, Turkey
3Istinye University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology and Oncology, Istanbul, Turkey

Objective: Neuroblastoma is one of the common tumors of childhood. The demonstration of new factors such as isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) and isocitrate dehydrogenase 2 (IDH2) mutations will be important in the diagnosis and treatment. IDH1 and IDH2 mutations have been found in many types of cancer, such as malignant gliomas, acute myeloid leukemias, chondrosarcoma, and thyroid carcinoma. This study aimed to investigate the presence of IDH1 or IDH2 mutations in patients with neuroblastoma and to determine whether these mutations were different in terms of age, clinical findings, and response to treatment.
Methods: Biopsy specimens of 25 patients with pediatric neuroblastoma patients were evaluated for IDH mutations. The clinical and laboratory features of the patients with/without mutation were retrospectively analyzed from a hospital database.
Results: A total of 25 patients for whom genetic analysis could be performed were included in the study (60% male, n=15). The mean age was 32.2±25.9 months (3 days-96 months). IDH1 mutation was detected in 8 (32%) and IDH2 mutations in 5 (20%) patients. These mutations showed no statistically significant relationship with age, tumor localization, laboratory results, stage, and prognosis. However, in the case of IDH mutation, patients were diagnosed at the advanced stage.
Conclusions: This study demonstrated the relationship between neuroblastoma and IDH mutation for the first time. Because to the fact that the mutation is very heterogeneous, it would be appropriate to conduct a larger series of patients in terms of the impact of the clinical significance of each mutation on the diagnosis and prognosis.

Keywords: Neuroblastoma, isocitrate dehydrogenase mutation, pediatrics


Pediatrik Nöroblastom Hastalarında İzositrat Dehidrogenaz 1 ve 2 Mutasyonları

Emre LEVENTOGLU1, Gurses SAHIN2, Sule YESIL2, Ceyhun BOZKURT3, Nazmiye YUKSEK2, Ali FETTAH2, Sule TOPRAK2, Burcak KURUCU BILGIN2, Emre CAPKINOGLU2, Nilgun EROGLU2, Sibel AKPINAR TEKGUNDUZ2, Ayse Ulya ERTEM2
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
3İstinye Üniversitesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Nöroblastom çocukluk çağının sık görülen tümörlerinden biridir. İzositrat dehidrogenaz 1 (IDH1) ve izositrat dehidrogenaz 2 (IDH2) mutasyonları gibi yeni faktörlerin gösterilmesi tanı ve tedavide önemli olacaktır. IDH1 ve IDH2 mutasyonları malign gliomlar, akut miyeloid lösemiler, kondrosarkom ve tiroid karsinomu gibi birçok kanser türünde bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı nöroblastom tanılı hastalarda IDH1 veya IDH2 mutasyonlarının varlığını araştırmak ve bu mutasyonların yaş, klinik bulgular ve tedaviye yanıt açısından farklı olup olmadığını belirlemektir.
Yöntemler: Yirmi beş pediatrik nöroblastom hastasının biyopsi örnekleri IDH mutasyonları açısından değerlendirildi. Mutasyonu olan ve olmayan hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri hastane veri tabanından retrospektif olarak analiz edildi.
Bulgular: Genetik analiz yapılabilen toplam 25 hasta çalışmaya dahil edildi (%60 erkek, n=15). Ortalama yaş 32,2±25,9 aydır (3 gün-96 ay). Hastaların 8’inde (%32) IDH1 mutasyonu ve 5’inde (%20) IDH2 mutasyonu saptandı. Bu mutasyonlar yaş, tümör lokalizasyonu, laboratuvar sonuçları, evre ve prognoz ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki göstermemiştir. Ancak IDH mutasyonu durumunda hastalar ileri evrede tanı almışlardır.
Sonuçlar: Bu çalışma, nöroblastom ve IDH mutasyonu arasındaki ilişkiyi gösteren ilk çalışmadır. Mutasyonların oldukça heterojen olması nedeniyle, her bir mutasyonun klinik öneminin tanı ve prognoz üzerindeki etkisi açısından daha geniş bir hasta serisi ile çalışmanın yapılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Nöroblastom, izositrat dehidrogenaz mutasyonu, pediatri


Emre LEVENTOGLU, Gurses SAHIN, Sule YESIL, Ceyhun BOZKURT, Nazmiye YUKSEK, Ali FETTAH, Sule TOPRAK, Burcak KURUCU BILGIN, Emre CAPKINOGLU, Nilgun EROGLU, Sibel AKPINAR TEKGUNDUZ, Ayse Ulya ERTEM. Isocitrate Dehydrogenase 1 and 2 Mutations in Pediatric Neuroblastoma Patients. Medeniyet Med J. 2023; 38(2): 102-110

Corresponding Author: Emre LEVENTOGLU, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ