Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Determinants of Bone Health in Older Adults [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2020; 35(1): 23-28 | DOI: 10.5222/MMJ.2020.50133  

Determinants of Bone Health in Older Adults

Esma Nur Kolbaşı1, Filiz Demirdağ2, Kübra Yıldız3, Gözde Balkaya2, Sadiye Murat4
1Istanbul Medeniyet University/ Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul-TURKEY
2Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital/ Department of Internal Medicine, Istanbul-TURKEY.
3Istanbul Medeniyet University/ Department of Nutrition and Dietetics, Istanbul-TURKEY
4Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital/Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul-TURKEY.

Objective: The objective of this study was to determine the predictors of bone health in older adults.
Methods: 313 subjects older than 65 years (mean age 74.2±6.4 years, 70.6% female) were included in the study. The demographic and clinical characteristics of participants such as gait speed, handgrip strength, level of physical activity (using Rapid Assessment of Physical Activity-RAPA), vitamin D levels, T scores of femur neck (FN) and lumbar spine (LS) were collected.
Results: Based on FN, 40.7% of participants had normal bone health whereas 46.2% and 13.1% were osteopenic and osteoporotic, respectively. It was found that the FN was correlated with age (r: -0.184, p<0.001), BMI (r: 0.269, p<0.001), and handgrip strength (r: 0.149, p: 0.009) in addition to the aerobic subscale of RAPA (RAPA-aerobic) (r: -0.133, p: 0.02). Similarly, the LS was correlated with female gender (r: -0.207, p<0.001), age (r: 0.136, p: 0.016), body-mass index (BMI) (r: 0.246, p<0.001) and handgrip strength (r: 0.217, p<0.001). The predictors of bone health were analyzed with multiple logistic regression analysis. The predictor model consisted of age, gender, BMI, height, weight, handgrip strength, gait speed, RAPA-aerobic and vitamin D. For LS dependent variable, the overall model was significant (F: 10.149, p<0.001). However, only two variables were significant predictors in the model: weight (β: 0.389, p<0.001) and handgrip strength (β=0.186, p<0.001). Similarly for FN dependent variable, the overall model was significant (F: 6.525, p<0.001) and only two variables were significant predictors: weight (β: 0.371, p<0.001) and RAPA-Aerobic (β: 0.148, p: 0.009).
Conclusion: Lower levels of body weight, aerobic activity participation and handgrip strength might be risk factors for deterioration of bone health in older adults.

Keywords: Osteoporosis, Physical activity, Elderly.


Geriatrik Bireylerde Kemik Sağlığının Belirteçleri

Esma Nur Kolbaşı1, Filiz Demirdağ2, Kübra Yıldız3, Gözde Balkaya2, Sadiye Murat4
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul-Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ İç Hastalıkları Anabilim Dalı,İstanbul-Türkiye
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul-Türkiye
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,İstanbul-Türkiye

Amaç: Bu çalışmada amaç, yaşlı bireylerde kemik sağlığını belirleyen faktörleri saptamaktır.
Metod: 65 yaş ve üzeri 313 birey (ort. yaş 74.2±6.4 yıl, %70.6 kadın) çalışmaya dahil edildi. Demografik veriler, yürüyüş hızı, kavrama kuvveti, fiziksel aktivite düzeyi (Fiziksel Etkinliğin Hızlı Değerlendirilmesi- FEHD kullanılarak) ve vitamin D seviyeleri, femur boyun (FN) ve lumbal omurgaya (LS) ait T skorları kaydedildi.
Bulgular: FN' e göre katılımcıların %40,7' si normal T skoru düzeylerine sahipken; %46,2'si osteopenik ve %13,1'i osteoporotikti. FN, yaş (r: -0.184, p<0.001), VKİ (r: 0.269, p<0.001) ve kavrama kuvvetine (r: 0.149, p: 0.009) ek olarak FEHD'nin aerobik alt skalası (FEHD-aerobik) (r: -0.133, p: 0.02) ile ilişkiliydi. Benzer şekilde LS, kadın cinsiyet (r: -0.207, p<0.001), yaş (r: 0.136, p: 0.016), vücut kitle indeksi (VKİ) (r: 0.246, p<0.001) ve kavrama kuvveti (r: 0.217, p<0.001) ile ilişkiliydi. Kemik sağlığının belirleyicileri çoklu lojistik regresyon analizi kullanılarak kararlaştırıldı. Belirleyici model içerisinde yaş, cinsiyet, VKİ, boy, kilo, kavrama kuvveti, yürüyüş hızı, FEHD-aerobik ve vitamin D yer aldı. LS bağımsız değişkeni için, model anlamlıydı (F: 10.149, p<0.001); ancak, modelde yer alan değişkenlerden yalnızca kilo (β: 0.389, p<0.001) ve kavrama kuvveti (β: 0.186, p<0.001) anlamlı belirleyiciydi. Benzer şekilde FN bağımsız değişkeni için, model anlamlıydı (F: 6.525, p<0.001) ve yalnızca iki değişken anlamlı belirleyiciydi: kilo (β: 0.371, p<0.001) ve FEHD-aerobik (β: 0.148, p: 0.009).
Sonuç: Düşük vücut ağırlığı, aerobik aktivite katılım düzeyi ve kavrama kuvveti gibi faktörler yaşlı bireylerde kemik sağlığının bozulması açısından risk faktörü olabilir.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, Fiziksel aktivite, Yaşlı


Esma Nur Kolbaşı, Filiz Demirdağ, Kübra Yıldız, Gözde Balkaya, Sadiye Murat. Determinants of Bone Health in Older Adults. Medeniyet Med J. 2020; 35(1): 23-28

Corresponding Author: Esma Nur Kolbaşı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved