Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
The results of ESWT (extracorporeal shock wave therapy) in refractory plantar fasciitis cases [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(3): 123-127 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.123  

The results of ESWT (extracorporeal shock wave therapy) in refractory plantar fasciitis cases

Afşar T. Özkut1, Namık Kemal Özkan1, Çağatay Uluçay2, Mehmet Ertaş3, Abdullah Eren1
1S. B. Goztepe Training and Research Hospital II. Orthopedics and Traumatology, Istanbul
2Yeditepe University Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul
3Yeditepe University, biotransport Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: We evaluated the results of ESWT (extracorporeal shock wave treatment) in patients with heel pain due to chronic recalcitrant plantar fasciitis
METHODS: 22 feet of 16 patients with ongoing complaint of heel pain after other conservative measures were included in this study. Mean age was 47 (31-67). The patients were evaluated according to Roles and Maudsley Scoring System and VAS (visual analog scala). Final follow up was done at the second year of treatment.
RESULTS: Mean Roles and Maudsley Score was 2.7 and 1.6 before and after treatment (at 6. month) respectively. Mean VAS score was 5.6 and 2.3 before and after treatment (6.month) respectively. 16 of 22 feet that were included in this study was graded as good in terms of pain and function. The decrease in VAS and Roles Maudsley scores was found to be statistically significant (p=0,0001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: ESWT is a safe method of treatment that can be recommended to patients with chronic plantar fasciitis that have symptoms for more than 6 months.

Keywords: ESWT, chronic plantar fasciitis


İnatçı plantar fasiitisli olgularda ekstrakorporal şok dalga litotripsi sonuçlarımız

Afşar T. Özkut1, Namık Kemal Özkan1, Çağatay Uluçay2, Mehmet Ertaş3, Abdullah Eren1
1S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3Yeditepe Üniversitesi, Biotaş Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik plantar fasiitise bağlı topuk ağrısı şikayeti olan hastalarda ekstrakorporal şok dalga tedavisinin sonuçlarının araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Plantar fasiitis tanısı konan ve diğer konservatif tedavi yöntemleri sonrasında topuk ağrısı şikayeti devam eden 16 hastanın (10 kadın, 6 erkek) 22 ayağı dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 47 (31-67) idi. Hastalara elektrohidrolik litotriptörü kullanılarak birer hafta ara ile üç seans ekstrakorporal şok dalga tedavisi (extracorporeal shock wave therapy=ESWT) uygulandı. Hastalar 3. ve 6. ayda Roles ve Maudsley Ağrı Skorlama sistemine göre ve GAS (görsel analog skorlama) sistemi ile değerlendirildi. Hastaların tümü tedavinin 2.yılında tekrar görüldü.
BULGULAR: Hastaların Roles ve Maudsley skorlamasına göre ağrı seviyesi tedavi öncesi ortalama 2.7 iken tedavi sonrası 1.6 olarak saptandı. Hastaların GAS (görsel analog skala) sonuçlarının tedavi öncesi ortalama 5.6 iken EŞD tedavisi sonrası ortalama 2.3’e gerilediği görüldü. Çalışmaya dahil edilen 22 ayağın 16’sında (% 72) sonuçların ağrı açısından iyi veya mükemmel sınıfına girmekte olduğu görüldü. Tedavi sonrası VAS ve Roles Maudsley değerleri tedavi öncesinden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,0001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: EŞD tedavisi şikayetleri 6 aydan uzun süredir mevcut olan hastalarda önerilebilecek güvenli bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: ESWT, kronik plantar fasiitis


Afşar T. Özkut, Namık Kemal Özkan, Çağatay Uluçay, Mehmet Ertaş, Abdullah Eren. The results of ESWT (extracorporeal shock wave therapy) in refractory plantar fasciitis cases. Medeniyet Med J. 2011; 26(3): 123-127

Corresponding Author: Afşar T. Özkut, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ