Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Outcomes of Cessation of Antiviral Therapy in Chronic Hepatitis B: A Retrospective Cohort Study [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(3): 201-208 | DOI: 10.5222/MMJ.2021.52959  

Outcomes of Cessation of Antiviral Therapy in Chronic Hepatitis B: A Retrospective Cohort Study

Pınar Ergen1, Burcu Işık1, Ferhat Arslan2, Fatma Yılmaz Karadağ1, Ozlem Aydın1, Yasemin Cag2, Saadet Yazıcı1, Ayse Canan Üçışık1, Mustafa Haluk Vahaboğlu2
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objective: Data on the efficacy and duration of nucleos(t)ide analogue (NUC) therapies to prevent the development of cirrhosis and hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B (CHB) patients are scarce and heterogeneous. This study aimed to summarize the clinical and laboratory results of the patients with CHB infection who discontinued oral antiviral therapy.
Methods: A single-centered cohort study was conducted with CHB infection. NUCs were discontinued in patients who were under viral suppression for at least two years with undetectable HBV DNA levels for 18 months. Risk factors for clinical relapse (CR) were evaluated.
Results: A total of 77 patients were recruited. HBeAg status showed that 9.4% of the patients underwent HBeAg seroconversion with NUCs. HBeAg reversion was noted in four (31%) of these patients. Severe hepatitis, which resolved after antiviral therapy was restored, was reported in two out of 77 patients (4%). None of the patients with CR had clinical or biological signs of hepatic decompensation or died during the study period.
Conclusions: We found no benefits of the discontinuation of antiviral therapy after viral suppression in patients with initially severe fibrotic HBV infection. In patients with mild to moderate fibrosis, cessation of antiviral treatment is not associated with adverse outcomes.

Keywords: Chronic Hepatitis B, antiviral therapy, hepatitis B virüs


Kronik Hepatit B Antiviral Sonlandırma Sonuçları: Retrospektif Bir Kohort Çalışması

Pınar Ergen1, Burcu Işık1, Ferhat Arslan2, Fatma Yılmaz Karadağ1, Ozlem Aydın1, Yasemin Cag2, Saadet Yazıcı1, Ayse Canan Üçışık1, Mustafa Haluk Vahaboğlu2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Kronik hepatit B (KHB) hastalarında siroz ve hepatoselüler karsinom gelişimini önlemek için nukleos(t)id analog (NUK) tedavilerinin etkinliği ve süresine ilişkin veriler az ve heterojendir. Bu çalışma, oral antiviral tedaviyi bırakan KHB enfeksiyonlu hastaların klinik ve laboratuvar sonuçlarını özetlemeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: KHB enfeksiyonlu hastalarda tek merkezli bir kohort çalışması yapılmıştır. En az iki yıldır viral baskılama altında olan ve 18 aydan beri saptanamayan HBV DNA düzeyleri olan hastalarda NUK’lar kesilmiştir. Klinik relaps (KR) için risk faktörleri değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya toplam 77 hasta alındı. HBeAg durumu, hastaların% 9.4’ünün NUK’larla HBeAg serokonversiyonu geçirdiğini gösterdi. Bu hastaların dördünde (%31) HBeAg reversiyonu kaydedildi. Antiviral tedavisi yeniden başlandıktan sonra düzelen şiddetli hepatit, 77 hastanın 2’sinde (%4) bildirilmiştir. KR’li hiçbir hastada klinik veya biyolojik hepatik dekompansasyon belirtisi görülmemiştir veya çalışma süresi boyunca ölmemiştir.
Sonuç: Başlangıçta şiddetli fibrotik HBV enfeksiyonu olan hastalarda viral baskılamadan sonra antiviral tedavinin kesilmesinin herhangi bir faydası bulamadık. Hafif ile orta şiddette fibrozlu hastalarda, antiviral kesilme, olumsuz sonuçla ilişkili değildir.

Anahtar Kelimeler: Kronik Hepatit B, antiviral tedavi, hepatit B virüs


Pınar Ergen, Burcu Işık, Ferhat Arslan, Fatma Yılmaz Karadağ, Ozlem Aydın, Yasemin Cag, Saadet Yazıcı, Ayse Canan Üçışık, Mustafa Haluk Vahaboğlu. Outcomes of Cessation of Antiviral Therapy in Chronic Hepatitis B: A Retrospective Cohort Study. Medeniyet Med J. 2021; 36(3): 201-208

Corresponding Author: Ferhat Arslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved