Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 2 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Evaluation of Knowledge and Attitude of Pregnant Women About Double and Triple Tests Performed in a University Hospital [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(4): 218-223 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.218  

Evaluation of Knowledge and Attitude of Pregnant Women About Double and Triple Tests Performed in a University Hospital

Cigdem Kunt İsguder1, Hatice Yılmaz Dogru1, Asker Zeki Ozsoy1, Yunus Emre Bulut2, Nursah Başol3
1Department Of Obstetrics And Gynecology, Gaziosmanpaşa University School Of Medicine, Tokat, Turkey
2Bitlis Public Health Directorate
3Department Of Emergency Medicine, Gaziosmanpaşa University School Of Medicine, Tokat, Turkey

Double and triple tests performed during pregnancy are highly important in order to determine risk of fetal aneuploidy. Our aim in this study was to evaluate the knowledge level of the pregnant women regarding these screening tests. The study population consisted of 354 pregnant patients who applied to outpatient clinic of Gynecology and Obstetrics Department between October-December 2015 within their 11. and 24. gestational weeks. Research data were collected through a questionnaire form and the chi- square test was utilized for statistical analysis. P< 0.05 was accepted as the level of significance. The mean age of the pregnant women (n=354) was 26.71±5.56 years, and the mean gestational week at admission was 14.45±2.91 weeks. All of the participants declared that they had or would undergone screening tests, while majority ( 58.8%) of the study participants thought that it was obligatory to undergo screening tests. However, patients with at least lycée education and those who worked answered the questions statistically significantly more correctly (p<0.05). It was found out that higher the educational level of the pregnant women was, higher the level of knowledge they had about the tests. In addition to increasing the educational levels of pregnant women in general, it is necessary that physicians should spare adequate time for informing pregnant women efficiently, and correctly in order to apply the screening tests effectively.

Keywords: Double screening, triple screening, knowledge level of pregnant women


Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Gebelerin İkili ve Üçlü Tarama Testleri Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Cigdem Kunt İsguder1, Hatice Yılmaz Dogru1, Asker Zeki Ozsoy1, Yunus Emre Bulut2, Nursah Başol3
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D., Tokat
2Bitlis Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bitlis, Turkey
3Gaziosmapaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Bölümü A.D.,Tokat

Gebelikte yapılan ikili ve/veya üçlü tarama testleri fetal anöploidi riskini tespit açısından çok önemlidir. Bu çalışmadaki amacımız gebelerin bu tarama testleri hakkında bilgi düzeylerini değerlendirmektir. Çalışmanın evrenini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniklerine Ekim-Aralık 2015 tarihleri arasında rutin takiplerini yaptırmak için başvuran 11-24 haftalık 354 gebe oluşturdu. Araştırma verileri anket formu aracılığıyla toplandı ve istatistik hesaplamalarda ki-kare (X2) testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Çalışmaya katılan gebelerin (n=354) yaş ortalaması 26.71±5.56 (min: 16, max: 43); ortalama gebelik haftası 14.45±2.91 (min: 10, maks: 24)’di. Katılımcıların tamamı (%100) tarama testlerini yaptırdığını ya da yaptıracağını beyan etmekte iken; %58.8’i tarama testlerinin yapılmasının zorunlu olduğunu düşünmekteydi. Gebelerin tarama testleri ile ilgili verdikleri cevaplar, gebelerin eğitim ve çalışma durumları açısından incelendiğinde lise ve üzeri okul mezunu ve çalışan gebelerin doğru cevap verme oranlarının diğerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğu bulundu (p<0.05). Gebelerin eğitim düzeyleri arttıkça tarama testleri hakkında bilgi düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. Tarama testlerinin etkin bir şekilde uygulanması için eğitim düzeylerinin iyileştirilmesinin yanında, hekimlerin gebelere yeterli zaman ayırarak etkili ve doğru bir bilgilendirme yapması da gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İkili tarama, üçlü tarama, gebe bilgi düzeyi.


Cigdem Kunt İsguder, Hatice Yılmaz Dogru, Asker Zeki Ozsoy, Yunus Emre Bulut, Nursah Başol. Evaluation of Knowledge and Attitude of Pregnant Women About Double and Triple Tests Performed in a University Hospital. Medeniyet Med J. 2017; 32(4): 218-223

Corresponding Author: Cigdem Kunt İsguder, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ