Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Effective and Safe Treatment of Risky Localized Liver Tumors Using Microwave Ablation in Patients with Comorbid Lung Diseases Unfit for Deep Anesthesia [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2024; 39(1): 8-15 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2024.54358  

Effective and Safe Treatment of Risky Localized Liver Tumors Using Microwave Ablation in Patients with Comorbid Lung Diseases Unfit for Deep Anesthesia

Murat ASIK
Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Istanbul, Turkey

Objective: To assess the safety and efficacy of percutaneous microwave ablation (MWA) in treating high-risk localized liver tumors in patients unable to undergo deep anesthesia because of comorbid lung diseases.
Methods: Between January 2019 and January 2022, percutaneous MWA procedures were performed for 50 liver tumors. These lesions were situated in close proximity to anatomically essential structures, with a maximum distance to surrounding structures being 10 mm. Because of comorbid lung diseases, patients could not undergo deep anesthesia. Regular follow-ups were performed using blood tests and dynamic contrast-enhanced computed tomography or magnetic resonance imaging.
Results: The patient cohort consisted of 30 (68%) men and 14 (32%) women, with a mean age of 64.36±11.65 years (range: 40-80 years). The lesions were challenging to access and were located in proximity to critical structures such as the diaphragm (32, 64%), gallbladder (8, 16%), major vessels (5, 10%), and heart (5, 10%). During the follow-up period, 10 patients (23%) had local tumor recurrence and 14 (32%) had new primary foci in a different location and metastasis [liver (10) and non-liver organs (4)]. No major complications developed, and 21 of 44 patients experienced minor complications, which were treated with local medications during follow-up.
Conclusions: Percutaneous MWA results in very low mortality and morbidity, coupled with high complete ablation rates for liver cancer. Most liver tumors can be treated safely and effectively with percutaneous MWA, even in cases of high-risk localization, without the need for deep anesthesia.

Keywords: Hepatocellular carcinoma, liver metastases, microvawe ablation, comorbid lung diseases, deep anesthesia


Akciğer Hastalıkları Nedeni ile Derin Anesteziye Alınamayan Hastalarda Riskli Lokalizasyonda Yerleşimli Karaciğer Tümörlerinin Perkütan Mikrodalga Ablasyon Yöntemi ile Güvenli ve Etkin Tedavisi

Murat ASIK
Istanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı

Amaç: Eşlik eden akciğer hastalıkları nedeniyle derin anestezi uygulanamayan hastalarda riskli lokalizasyonlarda yerleşimli karaciğer tümörlerinin tedavisinde perkütan mikrodalga ablasyon (MWA) yönteminin etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmektir.
Yöntemler: Ocak 2019 ve Ocak 2022 tarihleri arasında 50 karaciğer tümörüne perkütan MWA işlemi uygulandı. Lezyonlar anatomik olarak önemli organlara çok yakındı. Eşlik eden akciğer hastalıkları nedeniyle derin anestezi alınamıyordu. Hastalar düzenli aralıklarla olarak kan testleri ve dinamik kontrastlı bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme ile takip edildi.
Bulgular: Hasta grubu 30 (%68) erkek ve 14 (%32) kadından oluşmakta olup yaş ortalaması 64,36±11,65 yıl (aralık: 40-80 yıl) idi. Lezyonlara erişim zordu ve lezyonlar diyafram (32, %64), safra kesesi (8, %16), büyük damarlar (5, %10) ve kalp (5, %10) gibi kritik yapıların yakınında bulunuyordu. Takip süresi boyunca 10 hastada (%23) lokal tümör nüksü, 14 hastada (%32) farklı lokasyonda yeni bir primer odak ve metastazlar [karaciğer (10) ve karaciğer dışı organlar (4)] görüldü. Herhangi bir majör komplikasyon gelişmedi ve 44 hastanın 21’inde takip sırasında gelişen minör komplikasyonlar lokal tedaviler ile tedavi edildi.
Sonuçlar: Perkütan MWA karaciğer tümörlerinin tedavisinde yüksek tam ablasyon oranları ile çok düşük mortalite ve morbiditeye sahiptir. Çoğu hastada tümörler riskli lokalizasyonda olup ve hastalara derin anestezi verilemese de MWA ile çok güvenli ve etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hepatoselüler karsinom, karaciğer metastazı, mikrodalga ablasyonu, eşlik eden akciğer hastalıkları, derin anestezi


Murat ASIK. Effective and Safe Treatment of Risky Localized Liver Tumors Using Microwave Ablation in Patients with Comorbid Lung Diseases Unfit for Deep Anesthesia. Medeniyet Med J. 2024; 39(1): 8-15

Corresponding Author: Murat ASIK, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ