Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Correlation Between Vestibular Disorders and Superior Semicircular Dehiscence on High-resolution Computed Tomography at Tam Anh Ho Chi Minh General Hospital [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2024; 39(2): 117-121 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2024.55060  

Correlation Between Vestibular Disorders and Superior Semicircular Dehiscence on High-resolution Computed Tomography at Tam Anh Ho Chi Minh General Hospital

Cong Trinh TRAN1, Thi Lan Huong LE1, Tran Thi Thuy HANG1, Nghi Hai MA2, Ho Hoang PHUONG1, Tran Phanchung THUY3
1Tam Anh Ho Chi Minh City General Hospital, Ho Chi Minh City, Vietnam
2Vietnamese Society of Otorhinolaryngology, Ho Chi Minh City, Vietnam
3Vietnam National University Ho Chi Minh City, School of Medicine, Ho Chi Minh City, Vietnam

Objective: Superior semicircular canal dehiscence (SSCD) is a pathologic condition within the inner ear characterized by various vestibular manifestations. Numerous studies have reported an incidence rate of SSCD ranging from 3.6% to 9% in the general population. The objective of this medical study was to evaluate the prevalence of superior SSCD and investigate its correlation with vestibular symptoms among patients who underwent high-resolution computed tomography (HRCT) scans. To the best of our knowledge, there is limited research and awareness regarding SSCD in Vietnam. In addition, the secondary aim of our investigation is to assess the prevalence of SSCD in Vietnam and compare it with findings from previous studies worldwide.
Methods: This retrospective study was conducted at Tam Anh Ho Chi Minh General Hospital from March 2022 to February 2024. Medical records and HRCT scans of the patients were collected. Patients were categorized into two groups: those with and without vestibular disorders. SSCD was defined as the absence of bone overlying the superior semicircular canal facing toward the dura of the middle cranial fossa. Statistical analysis was performed to determine the correlation between vestibular symptoms and the presence of SSCD.
Results: A total of 362 patients (including 151 men and 211 women) were recruited. The prevalence of SSCD was 10.2% according to the HRCT scan results. The study found that 18.33% of patients with vestibular disorders had SSCD on HRCT scans, whereas only 6.2% of patients without vestibular disorders exhibited SSCD, indicating a significant association (p-value <0.001).
Conclusions: These findings highlight the importance of considering SSCD as a potential etiology in patients presenting with vestibular symptoms and emphasize the diagnostic utility of HRCT.

Keywords: Vestibular disorders, superior semicircular canal dehiscence (SSCD), high-resolution computed tomography (HRCT)


Tam Anh Ho Chi Minh Genel Hastanesi’nde Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografide Vestibüler Bozukluklar ve Superior Semisirküler Dehissans Arasındaki Korelasyon

Cong Trinh TRAN1, Thi Lan Huong LE1, Tran Thi Thuy HANG1, Nghi Hai MA2, Ho Hoang PHUONG1, Tran Phanchung THUY3
1Tam Anh Ho Chi Minh City General Hospital, Ho Chi Minh City, Vietnam
2Vietnam Otorhinolaryngology Association, Ho Chi Minh City, Vietnam
3Vietnam National University HCMC, Faculty of Medicine, Ho Chi Minh City, Vietnam

Amaç: Superior semisirküler kanal dehisansı (SSKD), iç kulakta çeşitli vestibüler belirtilerle karakterize patolojik bir durumdur. Çok sayıda çalışma, genel popülasyonda %3,6 ila %9 arasında değişen bir SSKD insidans oranı bildirmiştir. Bu tıbbi çalışmanın amacı, yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (YÇBT) taramaları yapılan hastalarda SSKD prevalansını değerlendirmek ve vestibüler semptomlarla korelasyonunu araştırmaktır. Bildiğimiz kadarıyla, Vietnam’da SSKD ile ilgili sınırlı araştırma ve farkındalık bulunmaktadır. Buna ek olarak, araştırmamızın ikincil amacı Vietnam’da SSKD prevalansını değerlendirmek ve bunu dünya çapında daha önce yapılan çalışmalardan elde edilen bulgularla karşılaştırmaktır.
Yöntemler: Bu retrospektif çalışma Tam Anh Ho Chi Minh Genel Hastanesi’nde Mart 2022 ile Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hastaların tıbbi kayıtları ve YÇBT taramaları toplandı. Hastalar iki gruba ayrıldı: Vestibüler bozukluğu olan ve olmayanlar. SSKD, orta kraniyal fossanın durasına doğru bakan superior semisirküler kanalın üzerinde kemik yokluğu olarak tanımlandı. Vestibüler semptomlar ile SSKD varlığı arasındaki korelasyonu belirlemek için istatistiksel analiz yapıldı.
Bulgular: Toplam 362 hasta (151 erkek ve 211 kadın) çalışmaya dahil edildi. YÇBT tarama sonuçlarına göre SSKD prevalansı %10,2 idi. Çalışmada, vestibüler bozukluğu olan hastaların %18,33’ünde YÇBT taramalarında SSKD bulunurken, vestibüler bozukluğu olmayan hastaların yalnızca %6,2’sinde SSKD görüldü ve bu da anlamlı bir ilişkiye işaret etmektedir (p-değeri <0,001).
Sonuçlar: Bu bulgular, vestibüler semptomlarla başvuran hastalarda SSKD’nin potansiyel bir etiyoloji olarak değerlendirilmesinin önemini ve YÇBT’nin tanısal faydasını vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vestibüler bozukluklar, superior semisirküler kanal dehissansı (SSKD), yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (YÇBT)


Cong Trinh TRAN, Thi Lan Huong LE, Tran Thi Thuy HANG, Nghi Hai MA, Ho Hoang PHUONG, Tran Phanchung THUY. Correlation Between Vestibular Disorders and Superior Semicircular Dehiscence on High-resolution Computed Tomography at Tam Anh Ho Chi Minh General Hospital. Medeniyet Med J. 2024; 39(2): 117-121

Corresponding Author: Tran Phanchung THUY, Vietnam


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ