Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Relationship between expanded functional status scale and anxiety depression in multiple sclerosis patients [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2009; 24(4): 178-182

Relationship between expanded functional status scale and anxiety depression in multiple sclerosis patients

Hatice Şule Baklacıoğlu1, Afitap İçağasıoğlu1, Sema Haliloğlu1, Raife Şirin Çoban1, Yasemin Demir1, Esma Öcal Eriman1, Özge Arıcı Düz2, İlknur Aydın Cantürk2, Nihal Işık2
1Göztepe Training and Research Hospital, Ministry of Health, Physical Therapy Clinic, Istanbul
2Ministry of Health Göztepe Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the relationship between demographic variables and physical disability with anxiety depression in patients with multiple sclerosis (MS).
METHODS: Sixty MS patients were included into the study. Their demographic characteristics were noted. Expanded Disability Status Scale (EDSS) was used to asses the physical disability; Hospital Anxiety and Depression form was used to assess the anxiety and depression. NCSS 2007 package program was used for statistical analyses. Results were assessed p<0,05 significant level.
RESULTS: 38 female, 22 male patients were included into the study. The mean age of the patients was 42.15 years. There were 23 patients whose disease duration was greater than 10 years, and 37 patients whose disease duration was less than or equal to 10 years. 14 patients was classified as secondary progressive form, 34 patients as relapsing remittent form, and 12 patients as primary progressive form and progressive relapsing form of MS. The mean EDSS score of patients was 3.9. EDSS score of 36 patient was lesser than or equal to 5, 24 patients have EDSS score greater than 5. We didn’t detect any significant relationship between age, marital and educational status, MS type, EDSS scores and anxiety depression. Patients who have EDSS score greater than 5 and patients that have disease duration greater than 10 years have higher depression scores and patients who were unlettered have higher anxiety and depression scores but these relationships were not statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We did not detect statistically significant relationship between EDSS scores and anxiety depression in our study. To evaluate relation between anxiety depression and physical disability in MS patient studies with large patient population were needed.

Keywords: Multiple sclerosis, disability, anxiety, depression


Multiple skleroz hastalarında genişletilmiş durum özürlülük skalası ile anksiyete depresyon ilişkisi

Hatice Şule Baklacıoğlu1, Afitap İçağasıoğlu1, Sema Haliloğlu1, Raife Şirin Çoban1, Yasemin Demir1, Esma Öcal Eriman1, Özge Arıcı Düz2, İlknur Aydın Cantürk2, Nihal Işık2
1Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Multıple Skleroz (MS) hastalarında demografik özellikler ve fiziksel özürlülük ile anksiyete depresyon ilişkisini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya MS tanısıyla Nöroloji polikliniğinde takip edilen 60 hasta alındı. Hastaların demografik verileri kaydedildi. Genişletilmiş Durum Özürlülük Skalası (EDSS) ile fiziksel özürlülük, Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD) ile anksiyete ve depresyon değerlendirildi. Veriler NCSS 2007 paket programı ile değerlendirildi. Sonuçlar anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 38 kadın, 22 erkek hasta katıldı. Hastaların yaş ortalaması 42,15 idi. Hastalık süresi 10 yıl ve daha az olan 37 hasta; 10 yıldan fazla olan 23 hasta vardı. Hastaların nörolojik tiplendirilmesine göre 14’ü sekonder progresif, 34’ü yineleyici,12’si primer proresif ve ilerleyici yineleyici MS idi. Hastaların ortalama EDSS skoru 3,9 idi. EDSS skoru 5 ve daha küçük olan 36; 5’in üstünde olan 24 hasta vardı. Hastaların yaşı, medeni durumu, eğitim durumu, MS tipi, EDSS skorları ile anksiyete depresyon arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. Hastalık süresi 10 yıldan fazla olanlarda ve EDSS skoru 5’in üstünde olanlarda depresyon skorları, okur-yazar olmayan grupta anksiyete ve depresyon skorları yüksek bulundu ancak bu ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı değildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda EDSS ile anksiyete depresyon arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. MS hastalarında fiziksel özürlülük ile anksiyete depresyon ilişkisini değerlendirebilmek için daha geniş hasta grupları ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, özürlülük, anksiyete, depresyon


Hatice Şule Baklacıoğlu, Afitap İçağasıoğlu, Sema Haliloğlu, Raife Şirin Çoban, Yasemin Demir, Esma Öcal Eriman, Özge Arıcı Düz, İlknur Aydın Cantürk, Nihal Işık. Relationship between expanded functional status scale and anxiety depression in multiple sclerosis patients. Medeniyet Med J. 2009; 24(4): 178-182

Corresponding Author: Hatice Şule Baklacıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved