Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Association between atrial fibrillation and red cell distribution width in patients with acute coronary syndrome [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(2): 89-93 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.58234  

Association between atrial fibrillation and red cell distribution width in patients with acute coronary syndrome

Sinan Cerşit, Macit Kalçık, Lütfi Öcal, Emrah Bayam
Kartal Koşuyolu Heart Training and Research Hospital

Background: Cardiovascular disease is associated with red cell distribution width (RDW), an indicator of variability in circulating erythrocyte volume. The inflammatory process in acute coronary syndrome (ACS) and atrial fibrillation (AF) may cause an increase in RDW. In this study, we purposed to investigate whether admission RDW is associated with AF in patients with ACS.
Methods: This retrospective study included 50 patients with AF and 62 age- and sex- matched controls, who had presented with ACS between January 2016 to December 2017. All subjects had routine blood tests including common blood cell counts and also underwent physical examination and echocardiographic examination.
Results: Baseline characteristics were similar in the two groups. Left atrial (LA) diameter (47±13 vs 38±12 mm, p<0.05) and RDW (14.5±2% vs. 12.6±1%, p<0.001) were significantly higher in the patients with AF than the control group. In multivariate analysis, LA diameter (Odds ratio- OR= 1.10, 95% Confidence interval-CI: 1.07-1.18, p<0.05), RDW (OR=1.53, 95% CI: 1.12-1.98, p<0.005) and troponin T (OR=1.13, 95% CI: 1.1-1.15, p<0.05) were found to be significant independent predictors of AF in patients with ACS. A serum RDW level of >11.7% predicted the presence of AF with a sensitivity of 56% and a specificity of 64% (AUC= 0.637, p<0.001).
Conclusions: RDW is an inexpensive and readily available biomarker that may predict AF in patients with ACS.

Keywords: Acute coronary syndrome, atrial fibrillation, red cell distribution width


Akut koroner sendromlu hastalarda atriyal fibrilasyon ve eritrosit dağılım genişliği arasındaki ilişki

Sinan Cerşit, Macit Kalçık, Lütfi Öcal, Emrah Bayam
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Kardiyovasküler hastalıklar, kandaki eritrositlerin hacimlerindeki değişkenliğin göstergesi olan eritrosit dağılım genişliğinin (EDG) artışı ile ilişkilendirilmektedir. Enflamasyona bağlı olarak akut koroner sendrom (AKS) ve atriyal fibrilasyon (AF) gibi durumlar EDG’de artışa sebep olabilir. Çalışmamızda, AKS ile hastaneye başvuran hastalardaki eşlik eden AF’nin EDG ile ilişkisini araştırdık.
Hastalar ve Yöntem: Ocak 2016-Aralık 2017 tarihleri arasındaki AKS ile başvuran AF mevcut olan 50 hasta ve, yaş ve cinsiyet yönünden eşleştirilmiş 62 kontrol hastası retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastalara ayrıntılı fizik muayene ve ekokardiyografik görüntüleme uygulandı. Ayrıca, tam kan sayımını içeren rutin kan örnekleri alındı.
Bulgular: Her iki grup arasında temel klinik özellikler benzerdi. Sol atriyal (SA) çap (47±13 ve 38±12 mm, p<0.05) ve ortalama EDG (%14.5±2 ve %12.6±1, p<0.001) AF olan hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti. Regresyon analizinde, SA çap (Odds oranı-OO=1.10, %95 Güven aralığı-GA: 1.07-1.18, p<0.05), EDG (OO: 1.53, %95 GA: 1.12-1.98, p<0.005) ve troponin T (OO=1.13, 95% GA: 1.1-1.15, p<0.05) AF’nin bağımsız öngördürücüleri olarak bulundu. Serum EDG düzeyinin >%11.7 olması AF varlığını %56 duyarlılık ve %64 özgüllük ile öngördü (EAA= 0.637, p<0.001).
Sonuç: EDG ucuz ve kolay ulaşılabilir bir biyobelirteçtir. Yüksek EDG, AKS ile başvuran hastalarda AF varlığını öngörebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, atriyal fibrilasyon, eritrosit dağılım genişliği


Sinan Cerşit, Macit Kalçık, Lütfi Öcal, Emrah Bayam. Association between atrial fibrillation and red cell distribution width in patients with acute coronary syndrome. Medeniyet Med J. 2018; 33(2): 89-93

Corresponding Author: Sinan Cerşit, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ