Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Predictive value of insulin like growth factor binding protein-3 expression in relation with pathologic stage and prognosis in prostatic carcinoma [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(2): 91-95

Predictive value of insulin like growth factor binding protein-3 expression in relation with pathologic stage and prognosis in prostatic carcinoma

İ. Orkunt Ayaz1, Mustafa Özyürek2, Asıf Yıldırım3, Levent Türkeri1
1Marmara University Faculty of Medicine, Department of Urology, Istanbul
2Ergun Ozalp Research Laboratory
3SSK Goztepe Hospital, Department of Urology, Istanbul

There are some prognostic factors for the pre-operative prediction of organ confined prostatic carcinoma. The mostl accepted ones include preoperative blood PSA level, clinical stage and Gleason score. But, the predictive values of these factors are not very effective. So, we need more efficient prognostic factors. One of the most important factor to be investigated is the insulin like growth factor (IGF).
There are two peptide hormones in IGF family: IGF-1 and IGF-2. IGF-1 is mitogen for human prostate cells. Its activity is regulated by IGF-binding proteins (IGFBP). IGFBP-3 is
the most effective one which regulates prostatic activity.
In this study, we investigated the expression of IGFBP-3 in prostatic cancer specimens, and its relation to pathological stage and prognosis. For this purpose, 38 patients which were diagnosed as localized prostate cancer and underwent radical prostatectomy were investigated. Tissue samples of radical prostatectomy specimens were examined by immunohistochemistry for detection of IGFBP-3 expression. As a result of immunohistocehemical study IGFBP-3 expression was decreased in the tumoral tissues whereas increased in BPH tissues. Expression also decreased in the BPH tissues closer
to the tumoral areas and increased in BPH tissues away from the tumoral area.
As a conclusion, we found that IGFBP-3 may have an important role in the development of prostate cancer. But, examining the tissue expression by immunohistochemistry do not
give any additional benefit to existing methods for prediction of pathological stage and prognosis.

Keywords: Prostate cancer, IGFBP-3, prognosis


Prostat kanserinde insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 ekspresyonunun patolojik evre ve prognoz açısından öngörü değeri

İ. Orkunt Ayaz1, Mustafa Özyürek2, Asıf Yıldırım3, Levent Türkeri1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Ergün Özalp Araştırma Laboratuvarı
3SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Organa sınırlı tümörlerin preoperatif saptanabilmesi için çeşitli prognostik göstergeler ortaya atılmıştır. Bunlar içinde en sık kabul göreni Partin ve ark. tarafından bildirilen preoperatif serum PSA düzeyi, klinik evre ve Gleason skorudur. Ancak, bu sistemde bile progresyonu öngörmede oluşan başarısızlıklar nedeniyle prognozu öngörmede yeni alternatişere ihtiyaç duyulmaktadır.
Normal prostat hücrelerinin habis transformasyonuna neden olan faktörler arasında peptid büyüme faktörleri de sayılmaktadır. Bunlar arasında en önemlilerinden biri de insülin benzeri
büyüme faktörleri (IGF)’dir. IGF ailesinde IGF-1 ve-2 olmak üzere iki hormon bulunmaktadır. IGF-1 insan prostat hücreleri için mitojendir. Aktivitesi IGF-bağlayıcı proteinlerle (IGFBP) düzenlenir. IGF’nin prostat üzerindeki etkisini etkileyen ise IGFBP-3’tür. IGFBP-3, IGF-1’in indüklediği prostat hücre proliferasyonunu inhibe eder.
Bu çalışmada IGFBP-3’ün dokuda ekspresyon düzeylerinin klinik olarak organa sınırlı prostat kanserinde patolojik evre ve prognoz ile olan ilişkisi araştırıldı. Bu amaçla, lokalize prostat kanseri tanısı konulup radikal prostatektomi operasyonu gerçekleştirilen toplam 38 hastanın cerrahi doku örnekleri alınarak IGFBP-3 ekspresyonu dokularda immünohistokimyasal olarak araştırıldı. ‹mmünohistokimyasal çalışma sonucunda, tümör dokularında IGFBP-3 ekspresyonunun azaldığı, BPH hastalarından alınan dokularda ise arttığı görüldü. IGFBP-3 boyaması tüm tümör dokularında azalmış olarak bulundu.
Sonuç olarak, IGFBP-3’ün prostat kanseri gelişiminde önemli rolünün olabileceği, ancak immümhistokimya ile doku ekspresyonu düzeylerinin saptanmasının patolojik evre ve prognozu öngörmede mevcut yöntemlere ek bir fayda sağlamadığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, IGFBP-3, prognoz


İ. Orkunt Ayaz, Mustafa Özyürek, Asıf Yıldırım, Levent Türkeri. Predictive value of insulin like growth factor binding protein-3 expression in relation with pathologic stage and prognosis in prostatic carcinoma. Medeniyet Med J. 2004; 19(2): 91-95

Corresponding Author: İ. Orkunt Ayaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved