Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 2 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Tissue spesific autoantibodies and autoimmune diseases associated with vitiligo [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2006; 21(4): 161-164

Tissue spesific autoantibodies and autoimmune diseases associated with vitiligo

Mukaddes Kavala1, Filiz Çavuş2, İlkin Zindancı1
1Göztepe Training Hospital Dermatology, Istanbul
2SB Leprosy and Skin Diseases Hospital, Istanbul

Many studies suggest that vitiligo might be an autoimmune disease and has been frequently described in association with other autoimmune diseases. The purpose of this study was to determine the presence and frequency of organ-specific autoantibodies
and other auto›mmune diseases in vitiligo patients.
45 vitiligo patients were involved to study and Anti-mithocondrial antibody (AMA), antithyroglobulin antibody (ATG), thyroid microsomal antibody (TPO), gastric parietal cell antibody (GPC), islet cell antibody(ICA), smooth muscle antibody, liver-kidney antibody and antinuclear antibody were determinated in their sera. Concomitant autoimmune disease were investigated. 35 normal patients were used as control and the findings were compared with vitiligo patient's.
One or more positive autoantibodies were established in 13 (% 28.8) patients and 7 (% 20) healty people. There was no significantly difference between two groups. However a correlation was found between the duration of illnes and GPC seropositivity.
Our findings does not support an autoimmune etiology in vitiligo but we suggest that presence aoutoantibodies in patients who have the disease for a long time may show probability of a clinical or subclinical autoimmune disease.

Keywords: Vitiligo, autoimmune disease, tissue spesific autoantibodies


Vitiligo ile birlikte görülen organ özgül otoantikorlar ve eşlik eden otoimmün hastalıklar

Mukaddes Kavala1, Filiz Çavuş2, İlkin Zindancı1
1SB Göztepe Eğitim Hastanesi Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2SB Lepra ve Deri Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Vitiligolu hastalarda sıklıkla eşlik eden başka otoimmün hastalıklar bildirilmiş ve vitiligonun bir hastalık olabileceği öne sürülmüştür. Bu çalışmada vitiligo patogenezinde otoimmünite teorisinin rolünü değerlendirmek amacıyla hastalarda organ özgül otoantikorlar ile eşlik eden otoimmün hastalıklar araştırıldı.
Klinik olarak vitiligo tanısı konan 45 hastada antimitokondriyal otoantikor (AMA), antitroglobulin otoantikor (ATG), tiroid mikrozomal otoantikor (TPO), gastrik pariyetal hücre otoantikoru (GPC), adacık hücre otoantikoru (ICA), düz kas otoantikoru
(SMA), karaciğer-böbrek mikrozomal otoantikor (LKM) ve antinükleer otoantikor (ANA) düzeyleri ve eşlik eden diğer otoimün hastalıklar araştırıldı. Kontrol grubu 35 sağlıklı bireyden oluşturuldu ve sonuçlar vitiligo hasta grubunun bulguları ile karşılaştırıldı.
Hasta grubunda 13 (% 28.8), kontrol grubunda ise 7 (% 20) olguda bir veya birden fazla otoantikor pozitif bulundu. İki grup arasında otoantikor pozitifliği açısından anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p>0.05). Hastalık süresi uzun olgularda GPC seropozitifliği anlamlı derecede yüksek bulundu.
Bulgular otoimmün etyopatogenezi desteklememekle birlikte, uzun süren vitiligolu hastalarda otoantikorların saptanması subklinik veya klinik otoimmün hastalıkların gelişme olasılığını göstermesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Vitiligo, otoimmün hastalık, organ özgül antikor


Mukaddes Kavala, Filiz Çavuş, İlkin Zindancı. Tissue spesific autoantibodies and autoimmune diseases associated with vitiligo. Medeniyet Med J. 2006; 21(4): 161-164

Corresponding Author: Mukaddes Kavala, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ