Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Comparison of percutaneus and surgical tracheostomy in ICU [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2010; 25(2): 67-70 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2010.067  

Comparison of percutaneus and surgical tracheostomy in ICU

A. Esra Sağıroğlu1, Erhan Ağkoç1, Yekbun Doğan1, Volkan Gömeçlioğlu1, Zeynep Orhon1, Cenk Yavaş1, A. Şefik Çağlar2, Melek Çelik1
1S. B. Istanbul Goztepe Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul
2S. B. Istanbul Goztepe Training and Research Hospital, ENT Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of the study is to compare the haemodynamic,oxigenation parameters,and early complications after percutaneous and surgical tracheostomies.
METHODS: 65 patients were assessed retrospectively. The data of the patients (demographic data, entubation period before tracheostomy, the time of the procedure, length of stay in the intensive unit) were recorded. Hemodynamic variables (systolic and diastolic blood pressures, heart rate), SpO2, were measured before tracheostomy (t0), during percutaneous or surgical incision (t1), dilation (t2), cannulation (t3), the end of the procedure and arterial blood gases were evaluated before and after the procedure, and the complications were recorded also.
RESULTS: There was no difference in demographic parameters. The time of the procedure was significantlly long in surgical tracheostomy (p<0.001). There wasn’t any difference in SBP, DBP, HR, SpO2 values. Postoperatuar arterial blood gases pH measurements were higher in PT group. Bleeding was recorded in 4 patients of surgical tracheostomy and in 2 patients of PT.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PT, with no difference in oxygenation hemodynamic parameters and complications is estimated as a speedy technique compared to ST.

Keywords: Percutaneus tracheostomy, surgical tracheostomy, comparison


Yoğun bakım ünitesinde perkütan ve cerrahi trakeostominin karşılaştırılması

A. Esra Sağıroğlu1, Erhan Ağkoç1, Yekbun Doğan1, Volkan Gömeçlioğlu1, Zeynep Orhon1, Cenk Yavaş1, A. Şefik Çağlar2, Melek Çelik1
1S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, PDT ile CT’nin; oksijenizasyon, hemodinamik parametreler ve erken dönem komplikasyonlar üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya alınan 65 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Grup I: PDT uygulananlar, Grup II: CT uygulananlar olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Olguların demografik verileri, trakeostomi öncesi entübe olarak geçen süreleri, trakeostomi girişim süreleri ve YBܒnde kalış süreleri saptandı. Trakeostomi öncesi (t0), perkütan giriş-cerrahi insizyon (t1), dilatasyon (t2), kanülasyon (t3), ve trakeostomi girişimi bitiminde (t4) ölçülen sistolik, diyastolik arter basınçları (SAB, DAB), kalp atım hızları (KAH) ve periferik oksijen satürasyonları (SpO2) değerleri, girişim öncesi ve sonrası alınan arter kan gazı (AKG) örnekleri ile erken komplikasyonlar incelendi.
BULGULAR: Gruplar arasında demografik verilerde farklılık yoktu. Grupların trakeostomi girişim süreleri ortalaması CT grubunda istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0.001). Girişim boyunca ölçülen SAB, DAB, KAH ve SpO2 değerleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı.Girişim öncesi ve sonrası AKG örneklerinde; PDT grubu girişim sonrası pH ortalama değerleri CT grubundan istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0.05). Komplikasyon olarak sadece PDT grubunda 2 olguda, CT grubunda 4 olguda minör kanama saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçta PDT tekniğinin, CT tekniğine göre oksijenizasyon, hemodinamik parametreler ve erken komplikasyonlar açısından farklılık oluşturmadan, daha kısa sürede gerçekleştirilen bir teknik olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Perkütan trakeostomi, cerrahi trakeostomi, karşılaştırma


A. Esra Sağıroğlu, Erhan Ağkoç, Yekbun Doğan, Volkan Gömeçlioğlu, Zeynep Orhon, Cenk Yavaş, A. Şefik Çağlar, Melek Çelik. Comparison of percutaneus and surgical tracheostomy in ICU. Medeniyet Med J. 2010; 25(2): 67-70

Corresponding Author: A. Esra Sağıroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ