Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Effect of Different Doses of Sugammadex on Recovery and Hemodynamic Parameters in Reversing Neuromuscular Blockade in Patients Undergoing Electroconvulsive Therapy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2024; 39(1): 16-23 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2024.60052  

Effect of Different Doses of Sugammadex on Recovery and Hemodynamic Parameters in Reversing Neuromuscular Blockade in Patients Undergoing Electroconvulsive Therapy

Kadir ARSLAN1, Gozde UCUKSARAC1, Hale CETIN ARSLAN2, Erkan AYDIN3, Ayca Sultan SAHIN1
1University of Health Sciences Turkey, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Clinic of Gynecology and Obstetrics, Istanbul, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Clinic of Psychiatry, Istanbul, Turkey

Objective: This retrospective observational study aimed to investigate the effect of different doses of sugammadex used in reversing neuromuscular blockade in electroconvulsive therapy (ECT) procedures on patient recovery and hemodynamic measurements.
Methods: Anesthesia induction was performed using propofol (1 mg/kg) and rocuronium (0.4 mg/kg). Patients were classified into group 2 (2 mg/kg) and group 3 (3 mg/kg) according to the dose of sugammadex used to reverse neuromuscular blockade. The patient’s spontaneous breathing time, eye-opening time, time to comply with voluntary commands, time to reach Modified Aldrete score (MAS) 9, complications, and hemodynamic data were analyzed.
Results: In total, 314 ECT sessions were performed on 46 patients. The average age of the patients was 38.3±12.6 years, and 56.6% (n=26) were male. While the average number of ECTs applied to the patients was 6.8±2.8, the average seizure duration was 28.2±12.7 seconds. The most common diagnosis (32.7%) in patients who underwent ECT was bipolar disorder. The average time to recovery of spontaneous breathing, eye-opening time, time to comply with voluntary commands, and time to reach MAS 9 were found to be significantly lower in group 3 (p<0.001, p<0.001, p<0.001, and p=0.002, respectively). Tooth damage was observed in 0.3% (n=1) and tongue abrasion in 0.6% (n=2) of the cases. Hemodynamic measurements were similar between groups (p>0.05).
Conclusions: Sugammadex used at a dose of 3 mg/kg in ECT procedures significantly reduces recovery times compared with 2 mg/kg. However, both doses can be safely and cost-effectively used to reverse the neuromuscular blockade provided by 0.4 mg/kg rocuronium.

Keywords: Electroconvulsive therapy, neuromuscular blocking agents, rocuronium, sugammadex, anesthesia recovery


Elektrokonvülsif Tedavi Uygulanan Hastalarda Nöromusküler Blokajın Geri Döndürülmesinde Sugammadeksin Farklı Dozlarının Derlenme ve Hemodinamik Parametrelere Etkisi

Kadir ARSLAN1, Gozde UCUKSARAC1, Hale CETIN ARSLAN2, Erkan AYDIN3, Ayca Sultan SAHIN1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Istanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Istanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Istanbul

Amaç: Retrospektif gözlemsel bu çalışmanın amacı, elektrokonvülsif tedavi (EKT) işlemlerinde nöromusküler bloğun tersine çevrilmesinde kullanılan farlı sugammadeks dozlarının, hastaların derlenme ve hemodinamik ölçümlerine olan etkisini araştırmaktır.
Yöntemler: Anestezi indüksiyonu propofol (1 mg/kg) ve rokuronyum (0,4 mg/kg) ile gerçekleştirildi. Hastalar nöromusküler blokajın geri döndürülmesinde kullanılan sugammadeks dozuna göre grup 2 (2 mg/kg) ve grup 3 (3 mg/kg) olarak sınıflandırıldı. Hastaların spontan solunum süresi, göz açma süresi, istemli komutlara uyma süresi ve Modifiye Aldrete skoru (MAS) 9’a ulaşma süreleri, komplikasyonlar ve hemodinamik verileri analiz edildi.
Bulgular: Toplamda 46 hastaya 314 seans EKT gerçekleştirildi. Hastaların yaş ortalaması 38,3±12,6 yıl ve %56,6’sı (n=26) erkekti. Hastalara uygulanan ortalama EKT sayısı 6,8±2,8 iken ortalama nöbet süresi 28,2±12,7 saniye saptandı. EKT uygulanan hastalardaki en sık (%32,7) tanı bipolar bozukluk idi. Ortalama spontan solunumun geri gelme süresi, göz açma süresi, istemli komutlara uyma süresi ve Modifiye Aldrete skoru 9’a ulaşma süresi grup 3’te anlamlı olarak düşük saptandı (sırasıyla p<0,001, p<0,001, p<0,001 ve p=0,002). Olguların %0,3’ünde (n=1) diş hasarı ve %0,6’sında (n=2) dilde sıyrık gözlendi. Gruplar arasında hemodinamik ölçümler benzerdi.
Sonuçlar: EKT işlemlerinde 3 mg/kg dozda kullanılan sugammadeks, 2 mg/kg doza göre derlenme sürelerini anlamlı olarak düşürmektedir. Bununla birlikte 0,4 mg/kg rokuronyum ile sağlanan nöromusküler blokajın geri çevrilmesinde her iki dozun da güvenli ve maliyet etkin olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Elektrokonvülsif tedavi, nöromusküler bloker ajanlar, rokuronyum, sugammadeks, anestezi derlenmesi


Kadir ARSLAN, Gozde UCUKSARAC, Hale CETIN ARSLAN, Erkan AYDIN, Ayca Sultan SAHIN. Effect of Different Doses of Sugammadex on Recovery and Hemodynamic Parameters in Reversing Neuromuscular Blockade in Patients Undergoing Electroconvulsive Therapy. Medeniyet Med J. 2024; 39(1): 16-23

Corresponding Author: Kadir ARSLAN, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ