Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Clinical and Sonographic Evaluation of the Effectiveness of Extracorporeal Shock Wave Therapy in Patients with Lateral Epicondylitis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2024; 39(2): 109-116 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2024.60308  

Clinical and Sonographic Evaluation of the Effectiveness of Extracorporeal Shock Wave Therapy in Patients with Lateral Epicondylitis

Sadiye MURAT1, Bilinc DOGRUOZ KARATEKIN2, Melisa ZENGIN2
1Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Türkiye
2Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Türkiye

Objective: This study assessed and compare the clinical and sonographic outcomes of extracorporeal shock wave therapy (ESWT) in patients with lateral epicondylitis (LE).
Methods: Forty-two LE patients were randomly divided into two groups: the ESWT group (n=21) and the sham-ESWT control group (n=21). Both groups underwent wrist resting splinting, stretching, strengthening exercises for wrist extensors, and ice application. Grip strength, pain, and functionality were assessed by various tests, and common extensor tendon (CET) thickness was measured sonographically before, after, and 1 month after treatment by a blind examiner.
Results: At baseline, there was no significant difference between the groups. Significant differences were observed in pain pressure threshold, grip strength, visual analog scale, and Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation (PRTEE) scores between baseline, post-treatment, and 1 month after treatment in both groups (p<0.05). However, the Short Form-12 (SF-12) physical scores showed a significant difference only 1 month after treatment (p<0.01). In the SF-12 mental score tests, no significant difference was found. CET thickness in the ESWT group significantly decreased after treatment and 1 month after treatment (p<0.05), whereas no significant difference was observed in the control group.
Conclusions: Both the ESWT and control groups showed a reduction in pain and improvement in function. However, the ESWT group showed statistically superior results in terms of pain reduction and functional improvement compared with the control group. In addition, sonographic evaluation revealed a significant reduction in CET thickness in the ESWT group, whereas no significant change was noted in the control group.

Keywords: Lateral epicondylitis, extracorporeal shock wave therapy (ESWT), sonographic assessment


Lateral Epikondilitli Hastalarda Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi Etkinliğinin Klinik ve Sonografik Değerlendirmesi

Sadiye MURAT1, Bilinc DOGRUOZ KARATEKIN2, Melisa ZENGIN2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı lateral epikondilit (LE) tanılı hastalarda ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin (ESWT) klinik ve sonografik sonuçlarını değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.
Yöntemler: Kırk iki LE hastası rastgele iki gruba ayrıldı: ESWT grubu (n=21) ve sham-ESWT kontrol grubu (n=21). Her iki gruba da el bileği istirahat ateli, germe, el bileği ekstansörleri için güçlendirme egzersizleri ve buz uygulaması yapıldı. Grupların kavrama gücü Jamar el dinamometresi, ağrı, fonksiyonellik çeşitli testlerle ve ortak ekstansör tendon (CET) kalınlığı sonografik olarak tedaviden önce, tedaviden sonra ve tedaviden bir ay sonra kör bir denetçi tarafından ölçülmüştür.
Bulgular: Başlangıçta, gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu. Her iki grupta ağrı basınç eşiği (PPT), kavrama gücü, görsel analog skalası (VAS), Hasta-değerlendirmeli Tenisçi Dirseği Değerlendirmesi (PRTEE) skorları başlangıç, tedavi sonrası ve tedaviden bir ay sonraki ölçümler arasında anlamlı farklılıklar gözlenmiştir (p<0,05). Ancak Kısa Form-12 (SF-12) fiziksel skorlar tedaviden sadece bir ay sonra anlamlı farklılık göstermiştir (p<0,01). SF-12 mental skor testinde her iki grupta da ölçümler arasında anlamlı fark bulunmamıştır. ESWT grubunda, CET kalınlığı tedavi sonrasında ve tedaviden bir ay sonra önemli ölçüde azalmıştır (p<0,05), ancak kontrol grubunda önemli bir fark gözlenmemiştir.
Sonuçlar: Hem ESWT hem de kontrol grupları ağrıda azalma ve işlevsellikte iyileşme göstermiştir. Ancak, ESWT grubu kontrol grubuna kıyasla ağrı azalması ve fonksiyonel iyileşme açısından istatistiksel olarak daha üstün sonuçlar sergilemiştir. Ek olarak, sonografik değerlendirme ESWT grubunda CET kalınlığında anlamlı bir azalma olduğunu ortaya koyarken, kontrol grubunda anlamlı bir değişiklik kaydedilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Lateral epikondilit, ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT), sonografik değerlendirme


Sadiye MURAT, Bilinc DOGRUOZ KARATEKIN, Melisa ZENGIN. Clinical and Sonographic Evaluation of the Effectiveness of Extracorporeal Shock Wave Therapy in Patients with Lateral Epicondylitis. Medeniyet Med J. 2024; 39(2): 109-116

Corresponding Author: Melisa ZENGIN, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ