Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
The Assessment of Non-Motor Symptoms in Idiopathic Parkinson’s Disease [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(4): 224-229 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.224  

The Assessment of Non-Motor Symptoms in Idiopathic Parkinson’s Disease

Fatma Genç1, Abidin Erdal1, Yasemin Biçer Gömceli1, Aysun Tıltak1, Cenk Altunç1, Levent Renda2, Gülnihal Kutlu3
1Antalya Research And Training Hospital, Department Of Neurology
2Antalya Research And Training Hospital, Department Of Otorhinolaryngology
3Muğla Sıtkı Koçman University Faculty Of Medicine Department Of Neurology And Clinical Neurophysiology

Idiopathic Parkinson’s Disease (IPD) is a progressive movement disorder, which is associated with nigro striatal dopaminergic neuron loss. Cardinal clinical symptoms of the disease are tremor at rest, bradykinesia, rigidity and postural instability. Although motor symptoms of IPD are well recognized, non motor symptoms of the disease are not known and hence are not treated adequately.
In our study, IPD patients diagnosed according to diagnostic criteria of United Kingdom Brain Bank and followed regularly in Antalya Research and Training Hospital Neurology Clinic Parkinson’s disease and movement disorders outpatient clinic were evaluated retrospectively for clinical evaluation, United Parkinson’s Disease Rating scale (UPDRS) was used. Constipation, anosmia, rapid eye movement (REM) sleep behavior disorder (RBD), history of depression diagnosed previously were inquired in order to investigate non motor symptoms.
This study in included 163 patients (61.3% was male and 38.7% female). Their mean age was 65,85±10,09 (min. 29-max. 87) and mean duration of disease 4,93 ±0.36 years. UPDRS score was 23,87± 1.1 while 11 patients were on monotherapy, the remaining patients received combination treatment. Anosmia was present in 52 (31.9%), patients and constipation in 85 (52.1%). RBD was present in 84 (51.5%) and history of depression in 45 (27.6%) patients.
The diagnosis of non-motor sysmptoms, that can occur in large majority of Parkinson’s disease patients at all stages of the disease and have a negative impact on quality of life are based on clinical characteristics. Early recognition and proper treatment of non-motor symptoms in IPD is important for quality of life in the patients. The first step for this is the inquiry of these symptoms.

Keywords: Idiopathic Parkinson’s Disease, Non-Motor Symptoms, Early Stage, Quality of Life.


İdiopatik Parkinson Hastalığında Nonmotor Bulguların Değerlendirilmesi

Fatma Genç1, Abidin Erdal1, Yasemin Biçer Gömceli1, Aysun Tıltak1, Cenk Altunç1, Levent Renda2, Gülnihal Kutlu3
1Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya
2Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Antalya
3Muğla Sıtkı Koçman Universitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ve Klinik Nörofizyoloji Bilimdalı

Idiopatik Parkinson hastalığı (IPD) ilerleyici bir hareket bozukluğu olup, nigrostriyatal dopaminerjik nöron kaybı ile ilişkilidir. Hastalığın kardinal klinik belirtileri; istirahat tremoru, bradikinezi, rijidite ve postural instabilitedir. IPD motor semptomlarının iyi tanımlanmış olmasına karşılık, bu hastalığın motor olmayan semptomları yeterince tanınmamakta ve bunun sonucunda yeterince tedavi edilememektedir.
Çalışmamızda Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Polikliniği’nde düzenli takip edilmekte olan United Kingdom Beyin Bankası Parkinson Hastalığı tanı kriterlerine göre Parkinson Hastalığı tanısı almış IPD hastaları retrospektif olarak değerlendirildi. Klinik evreleme için Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (UPDRS) kullanıldı. Hastaların konstipasyon, anosmia, rapid eye movement (REM) uyku davranış bozukluğu (RBD) ve daha önceden tanı almış depresyon öyküsü varlığı, non-motor semptomları incelemek amacıyla sorgulandı.
Çalışmaya alınan 163 hastanın 100 (61.3%)’ü erkek, 63 (38.7%)’ü kadındı ve yaş ortalamaları 65,85±10,09 (min. 29-max. 87) idi. Ortalama hastalık süreleri ise 4,93 ±0.36 yıldı. UPDRS skoru 23,87± 1.1 idi. Hastaların 11’i monoterapi alırken diğer hastalar kombinasyon tedavisi almakta idi. Anosmi 52 (31.9%), konstipasyon 85 (52.1%) hastada mevcuttu. REM UDB 84 (51.5%) ve depresyon öyküsü ise 45 (27.6%) hastada mevcuttu.
Parkinson hastalarının büyük çoğunluğunda rastlanabilen, hastalığın tüm evrelerinde görülebilen ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen non-motor belirtilerin tanısı esas olarak klinik özelliklere dayanır. IPD’da non-motor belirtilerin erken tanınması ve onların uygun olarak tedavi edilmesi hastanın yaşam kalitesi açısından çok önemlidir. Bunun da ilk basamağı öyküde bu belirtilerin sorgulanmasıdır.

Anahtar Kelimeler: İdiopatik Parkinson Hastalığı, Non-motor semptomlar, Erken evre, Yaşam kalitesi


Fatma Genç, Abidin Erdal, Yasemin Biçer Gömceli, Aysun Tıltak, Cenk Altunç, Levent Renda, Gülnihal Kutlu. The Assessment of Non-Motor Symptoms in Idiopathic Parkinson’s Disease. Medeniyet Med J. 2017; 32(4): 224-229

Corresponding Author: Fatma Genç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ