Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
An analysis of students’ general state of health at Amasya School of Health Sciences according to some variables [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(3): 106-111 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.106  

An analysis of students’ general state of health at Amasya School of Health Sciences according to some variables

Gülay Bingöl1, Remziye Gebeş2, Recep Yavuz2
1Amasya University Medical School Instructor, Amasya
2Amasya University Health Sciences Department Of Nursing Students, Amasya

INTRODUCTION: The period of significant changes in the universty life and the period of adolescence coincide. The risk of mental illness is higher in this period. This study was conducted to assess Amasya Health School Students’ general health state in terms of same variables.
METHODS: It was a descriptive study and all the 330 students of the Amasya University were included in the study. This study was based on a voluntary basis and 295 students made up the sample of the study. Personal information questionnaire and General Health Questionnaire (GHQ-12) improved by David Goldberg were used in the study.
RESULTS: The data were evaluated using SPSS 16.0 statistical program. Kruskal Wallis (KW), Mann Whitney U (U), frequency tests were used for the analysis of data. The significance level was chosen as p<0.05 at statistical analysisto be performed to determine general health state of the students in Amasya University and the study outcomes showed that their general health status were at low risk.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A statistically significant correlation existed between students ’GHQ-12 mean scores and their fathers’ educational status, their families’ income levels, level of relationship with their families and friends, perception of academic achievement, their suicidal ideation. However a statistically significant correlation was not detected among variables such as their study of interest, class level, living place, the number of siblings.

Keywords: Nursing students, midwifery studens, general health status, personal features


Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin genel sağlık durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

Gülay Bingöl1, Remziye Gebeş2, Recep Yavuz2
1Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, Amasya
2Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencileri, Amasya

GİRİŞ ve AMAÇ: Üniversite yaşamı önemli değişikliklerin yaşandığı adölesan döneme denk gelir ve ruhsal hastalık yönünden riskin yüksek olduğu bir dönemdir. Bu araştırma Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin genel sağlık düzeylerini bazı değişkenler açısından değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini Amasya Sağlık Yüksekokulu'nda öğrenim gören 330 öğrenci oluştururken, örneklemi gönüllülük esas alınarak, araştırmaya katılmak isteyen 295 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve Goldberg (1972) tarafından geliştirilen 12 maddelik Genel Sağlık Anketi-12 (GSA-12) kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 16.0 istatistik programında değerlendirilmiş, verilerin analizinde; frekans, Kruskal -Wallis H (KW), Mann-Whitney U (U) testleri kullanılmıştır. İstatistiki analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak seçilmiştir.
BULGULAR: Araştırmada Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin genel sağlık düzeyi risk açısından düşük risk olarak (GSA-12 puan ortalamaları X: 1.93) saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada GSA-12 puan ortalamaları ile babanın eğitim düzeyi, gelir düzeyi, ailesi ve arkadaşları ile ilişki düzeyi, akademik başarı algısı, intihar düşüncesi taşıması ile istatistiksel anlamlı ilişki saptanırken, bölümü, sınıf düzeyi, yaşadığı yer, kardeş sayısı, gibi değişkenler açısından istatistiksel anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, ebelik öğrencileri, genel sağlık düzeyi, kişisel özellikler


Gülay Bingöl, Remziye Gebeş, Recep Yavuz. An analysis of students’ general state of health at Amasya School of Health Sciences according to some variables. Medeniyet Med J. 2012; 27(3): 106-111

Corresponding Author: Gülay Bingöl, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved