Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Does Early Diabetic Kidney Damage Alter Renal Elasticity? An Ultrasound-Based, Two-Dimensional Shear Wave Elastography Study [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(3): 209-216 | DOI: 10.5222/MMJ.2021.65021  

Does Early Diabetic Kidney Damage Alter Renal Elasticity? An Ultrasound-Based, Two-Dimensional Shear Wave Elastography Study

Nesrin Gündüz, Aysenur Buz, Adnan Kabaalioglu
Department of Radiology, İstanbul Medeniyet University, School of Medicine, İstanbul, Turkey

Objective: Kidney damage caused by type 2 diabetes mellitus (T2DM) can reduce renal elasticity. Limited number of data exist indicating whether early kidney damage causes stiffening of renal tissue. This comparative study aims to assess kidney elasticity in T2DM patients with or without moderate albuminuria, using ultrasound-based two-dimensional shear wave velocity (2D-SWV) measurements.
Methods: Fifty-seven cases (40 T2D patients with stage 1 or 2 chronic kidney disease and 17 age- and sex-matched healthy controls) were included in this single-center prospective study. The T2DM patients were divided into those with moderate albuminuria (n=22) and those without albuminuria (n=18). Bilateral renal parenchymal 2D-SWV values were measured (separately) in the upper, middle, and lower kidney regions. Group data were compared using the t-test or Mann-Whitney-U test (whichever appropriate). Inter-observer agreement was assessed by deriving the intra-class correlation coefficient.
Results: There was no difference between the T2DM and control groups in terms of the median age [55.5 (50-62) vs. 55 (48.5-59.5) years, p=0.48] and sex ratio [18 (45%) males vs. 10 (58.8%) females, p=0.34]. The average regional 2D-SWV values were all similar between the groups (all p>0.05). The average 2D-SWV values were similar between the subgroups with and without albuminuria. The inter-observer agreement was good (intra-class correlation coefficient=0.66, 95% CI 0.19-0.88, p=0.006).
Conclusion: Kidney elasticity does not seem to be compromised in patients with diabetes and preserved estimated glomerular filtration rate with or without moderate albuminuria

Keywords: Shearwave elastography, diabetes mellitus, albuminuria


Erken Dönem Diyabetik Böbrek Hasarı Böbrek Elastisitesini Etkiler mi?: Ultrason Temelli 2B Shear Wave Elastografi Çalışması

Nesrin Gündüz, Aysenur Buz, Adnan Kabaalioglu
Radyoloji ABD, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Tip II diyabetin neden olduğu böbrek hasarı böbrek elastisitesini bozabilir. Erken evre böbrek hasarının böbrek dokusunda sertleşmeye neden olup olmadığı konusunda sınırlı veri bulunmaktadır. Bu karşılaştırmalı çalışmada; ultrason temelli 2B Shear wave hızları (2B-SWH) ile, orta derecede albüminürisi olan ve olmayan diyabetiklerin böbrek elastisitesini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Bu tek merkezli, prospektif çalışmaya toplam 57 olgu (evre 1 veya 2 kronik böbrek hastalığı olan DM-II tanılı 40 hasta ile yaş ve cinsiyet uyumlu 17 sağlıklı kontrol) dahil edildi. Tip II diyabetlilerin oluşturduğu grup kendi içinde albüminürisi olan (n=22) ve albüminürisi olmayanlar (n=18) olmak üzere iki alt grup oluşturdu. Her iki taraf böbrek parankim 2B-SWH değerleri üst, orta ve alt kesimlerden ayrı ayrı ölçülmüştür. Gruplar uygunluğuna göre T testi ve Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır. Okuyucular arası uyum sınıf içi korelasyon katsayısı ile değerlendirildi.
Bulgular: Ortanca yaş [sırasıyla 55,5 (50-62) ve 55 (48,5-59,5) yıl, p=0,48] ve cinsiyet dağılımı [sırasıyla 18 (45%) erkek ve 10 (58,8%) kadın p=0,34] diyabetliler ve kontrol grubu için farklılık göstermemekteydi. Ortalama ve bağımsız 2B-SWH değerleri de benzerdi (Hepsi için p>0,05). Ortalama 2B-SWH değerleri albüminürisi olan ve olmayan grup için de benzerdi. Gözlemciler arası uyum iyiydi (ICC: 0.66, 95% CI: 0.19-0.88, p=0.006).
Sonuç: Böbrek elastisitesinin eGFR’si korunmuş, orta derecede albüminürisi olan ya da olmayan diyabetik hastalarda bozulmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Shear wave elastografi, Diyabet, Albüminüri


Nesrin Gündüz, Aysenur Buz, Adnan Kabaalioglu. Does Early Diabetic Kidney Damage Alter Renal Elasticity? An Ultrasound-Based, Two-Dimensional Shear Wave Elastography Study. Medeniyet Med J. 2021; 36(3): 209-216

Corresponding Author: Nesrin Gündüz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved