Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 2 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Clinical and epidemiological characteristics of patients with alopecia areata seen in dermatology clinic [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2010; 25(2): 86-90 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2010.086  

Clinical and epidemiological characteristics of patients with alopecia areata seen in dermatology clinic

Mualla Polat, Ali Haydar Parlak, Betül Şereflican
Abant Izzet Baysal University School of Medicine Department of Dermatology, Bolu

INTRODUCTION: Alopecia areata is characterized by nonscarring hair loss and may be determined in several clinical forms. Distinct data’s have been reported in national and foreign medical literature about the epidemiology of this disease. The aim of this study was to determine the epidemiologic data’s of patients localized in Bolu and compare these data’s with literature.
METHODS: The study population consisted of 144 patients with alopecia areata seen in dermatology outpatient clinic between January 2003 and July 2008. Clinical and demographic parameters such as age, gender, family history, duration, extent and localization, number of attacks, associated diseases and response to the treatment were recorded in all patients. The results were compared with other studies reported in the literature.
RESULTS: There were 50 female (35,78 %) and 94 male (65,22 %) patients. The average age of patients was 26,72 years (standard deviation 12,91 years; range 3 to 61 years). According to the classification of the patients into six age subgroups, the highest frequency was observed at the second decade (age range 11-20 years) in female patients, and third decade (age range 21-30 years) in male patients. The diagnosis was alopecia areata in 123 patients, alopecia universalis in seven patients, and alopecia totalis in six patients. The most commonly involved area in all patients was scalp, that was followed by beard involvement in male and eyebrow involvement in female patients. Seven patients (one male, 6 female) had tyroiditis and vitiligo as an asscoiated autoimmune disease.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Clinical characteristic features and demographic data’s of our patients were consistent with other studies reported from Turkey. However these results appeared quite different from the studies published in foreign medical literature. We conclude that our study might contribute to generate epidemiological data’s about alopecia areata in our population.

Keywords: Alopecia areata, Epidemiologi, Autoimmune disease


Dermatoloji kliniğinde görülen alopesi areatalı hastaların klinik ve epidemiyolojik özellikleri

Mualla Polat, Ali Haydar Parlak, Betül Şereflican
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Bolu

GİRİŞ ve AMAÇ: Alopesi areata; skarsız kıl kaybı alanları ile karakterize bir hastalık olup değişik klinik formlarda saptanabilir. Yerli ve yabancı literatürde hastalığın epidemiyelojisi ile ilgili farklı veriler sunulmuştur. Bu çalışmada Bolu bölgesindeki olguların epidemiyelojik verilerinin saptanması ve literatürle karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2003-Temmuz 2008 tarihleri arasında Dermatoloji polikliniğine başvuran alopesi areatalı 144 hasta dahil edildi. Tüm hastalarda yaş, cinsiyet, aile öyküsü, hastalık süresi, lezyonun lokalizasyonu, atak sayısı, eşlik eden hastalık ve uygulanan tedaviye alınan cevap gibi klinik ve demografik veriler kaydedildi. Sonuçlar literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların 50’si (% 34,78) kadın, 94’ü (% 65,22) ise erkekti. Hastaların yaş ortalaması 26,72 yıl (standart sapma 12,91 yıl; dağılım 3-61 yıl) idi. Hastalar yaşlarına göre 6 ayrı kategoriye ayrıldıklarında, kadın hastaların daha çok ikinci dekadta (yaş aralığı 11-20 yıl), erkeklerin ise üçüncü dekadta (yaş aralığı 21-30 yıl) toplandığı gözlendi. Tanı hastaların 123’ünde alopesi areata, yedisinde alopesi üniversalis, altısında ise alopesi totalis idi. Tüm hastalarda en sık tutulum bölgesi saçlı deri olup bunu erkeklerde sakal, kadınlarda ise kaş tutulumu izlemekteydi. Yedi hastada (bir erkek, altı kadın) eşlik eden otoimmün hastalık olarak tiroidit ve vitiligo mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalarımızın klinik karakteristik özellikleri ve demografik verileri Türkiye’de yapılan diğer çalışmalarla uyumlu idi. Ancak bu sonuçlar yabancı tıbbi literatürde yayınlanmış çalışmalardan oldukça farklılık göstermekteydi. Çalış-mamızın toplumumuzda alopesia areata ile ilgili epidemiyolojik verilerin oluşturulmasına katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Alopesi areata, Epidemiyoloji, Otoimmün hastalık


Mualla Polat, Ali Haydar Parlak, Betül Şereflican. Clinical and epidemiological characteristics of patients with alopecia areata seen in dermatology clinic. Medeniyet Med J. 2010; 25(2): 86-90

Corresponding Author: Mualla Polat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ