Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Comparison of intrathecal hyperbaric bupivacaine and levobupivacaine with fentanyl for caesarean section [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(1): 22-29 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.022  

Comparison of intrathecal hyperbaric bupivacaine and levobupivacaine with fentanyl for caesarean section

Dilek Subaşı1, Osman Ekinci1, Yıldız Kuplay1, Tolga Müftüoğlu2, Berna Terzioğlu3
1Haydarpaşa Numune Research and Training Hospital Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul
2Haydarpaşa Numune Research and Training Hospital Department of General Surgery, Istanbul
3Haydarpaşa Numune Research and Training Hospital Pharmacology and Toxicology Unit, Istanbul

INTRODUCTION: Use of levobupivacaine as pure S(-) enantiomer of bupivacaine is progressively increased due to lower cardiotoxicity and neurotoxicity and shorter motor block duration.. The aim was to compare the efficacy of lower dose local anesthetics use together with higher opioid dose to decrease side effects of drugs. We compared sensorial, motor block levels and side effects of equal doses of hyperbaric bupivacaine and levobupivacaine with intrathecal fentanyl addition in elective caesarean cases.
METHODS: After hospital ethics committee approval and getting written informed consent from patients, eighty patients with ASA I-II aged 18-45 were included in the study. They were randomized to either Group BF receiving 7.5 mg (1.5 ml) hyperbaric bupivacaine and 25 mcg (0.5 ml) fentanyl, or Group LF receiving 7.5 mg (1.5 ml) hyperbaric levobupivacaine and 25 mcg (0.5 ml) fentanyl.
RESULTS: ASA II cases were higher in Group LF. Hemodynamic parameters such as 45th min mean arterial pressure of Group BF was found to be lower (p<0.05). Max. motor block level, motor block level, found to be higher in Group BF (p<0.05). In Group LF, max sensorial block level and postoperative VAS scores were higher (p<0.05). Arterial blood gas PCO2 was higher and PO2 was lower in Group BF (p<0.05). Onset of motor block time, time to max motor block, time to T4 sensorial block, reversal of two dermatome, first analgesic need were similar in both groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Intrathecal hyperbaric levobupivacaine-fentanyl combination is good alternative to bupivacaine-fentanyl combination in cesarean surgery as it is less effective in motor block, it maintains hemodynamic stability at higher sensorial block levels.

Keywords: Bupivacaine, levobupivacaine, fentanyl, spinal anesthesia, caesarean section


Sezaryende intratekal fentanil ilavesi ile birlikte hiperbarik bupivakain ve levobupivakainin karşılaştırılması

Dilek Subaşı1, Osman Ekinci1, Yıldız Kuplay1, Tolga Müftüoğlu2, Berna Terzioğlu3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bupivakainin saf S (-) enantiyomeri olan levobupivakainin kullanımı daha az kardiyotoksisite ve nörotoksisitesi ile daha kısa motor blok süresi olması nedeniyle giderek artmaktadır. Çalışmanın amacı, ilaçların yan etkileri azaltmak için daha yüksek opioid dozu ile birlikte düşük doz lokal anesteziklerin etkinliğini karşılaştırmaktır. Elektif sezaryen olgularında intratekal fentanil ilavesi ile eşit dozlarda hiperbarik bupivakain ve levobupivakainin duyusal, motor blok seviyesi ve yan etkilerini karşılaştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastane etik kurul onayı ve hastalardan yazılı bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra 18-45 yaş, ASA I-II olan seksen hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 7.5 mg (1.5 ml) hiperbarik bupivakain ve 25 mcg (0.5 mL) fentanil alan Grup BF ya da 7.5 mg (1,5 ml) hiperbarik levobupivakain ve 25 mcg (0.5 mL) fentanil alan Grup LF’ye randomize edildi.
BULGULAR: ASA II vakalar Grup LF’de daha fazlaydı. Grup BF’de 45. dk. ortalama arter basıncı gibi hemodinamik parametrelerinin daha düşük olduğu tespit edildi (p<0.05). Maks. motor blok seviyesi, motor blok seviyesi Grup BF’de daha yüksek bulundu (p<0.05). Grup LF’de, maksimum duyusal blok seviyesi ve postoperatif VAS skorları daha yüksekti (p<0.05). Grup BF’de arter kan gazı PCO2 değeri yüksek ve PO2 daha düşüktü (p <0.05). Motor blok başlama süresi, maksimum motor bloğa ulaşma süresi, T4 duyusal bloğa ulaşma süresi, iki dermatomda gerileme ve ilk analjezi ihtiyacı her iki grupta da benzer bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İntratekal hiperbarik levobupivakain-fentanil kombinasyonu sezaryenda daha az motor blok etkisi olması nedeniyle bupivakain-fentanil kombinasyonuna iyi bir alternatiftir, daha yüksek duyusal blok seviyelerinde hemodinamik stabilite sağlar.

Anahtar Kelimeler: Bupivakain, levobupivakainin, fentanil, spinal anestezi, sezaryen


Dilek Subaşı, Osman Ekinci, Yıldız Kuplay, Tolga Müftüoğlu, Berna Terzioğlu. Comparison of intrathecal hyperbaric bupivacaine and levobupivacaine with fentanyl for caesarean section. Medeniyet Med J. 2012; 27(1): 22-29

Corresponding Author: Dilek Subaşı


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ