Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Assessment of the Nutritional Status, Bone Mineralization, and Anthropometrics of Children with Thalassemia Major [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(4): 325-332 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2021.66915  

Assessment of the Nutritional Status, Bone Mineralization, and Anthropometrics of Children with Thalassemia Major

Serap Cevher Bulğurcu1, Aylin Canbolat Ayhan2, Hamdi Cihan Emeksiz3, Fahri Ovalı1
1Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology-Oncology, Istanbul, Turkey
3Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Endocrinology, Istanbul, Turkey

Objective: Children with thalassemia major (TM) are prone to growth failure and micronutrient deficiency. Thus, this study aimed to evaluate nutritional status, anthropometrics, and bone mineralization defects in patients with regular blood transfusion.
Methods: Data obtained were analyzed by evaluating laboratory tests, anthropometric measures, and bone mineral density.
Results: This study included 29 patients (62% male and 38% female) with a mean age of 12.26±4.74 years, mean pre-transfusion hemoglobin of 8.64±1.01 g/dL, and mean serum ferritin of 1158.6±556.8 ng/ mL. Vitamin D (72.4%), selenium (72.4%), and folate (37.9%) deficiencies were most frequent. Hypocalcemia was observed in 17.2%, hypomagnesemia in 3.5%, and decreased ceruloplasmin in 10.3% of patients. Folate was higher between 2 and 6 years old (p=0.028). Ceruloplasmin was higher between 6 and 10 years old (p=0.018). Selenium was significantly higher in patients with a ferritin of ≥1,500 (p=0.008). No significant ferritin-related differences were found in other micronutrients (p>0.05). Body mass index (BMI) were <5 percentile (p) in 31% of patient, whereas none was >95 p. Height in 24.5% and weight in 20.7% of patients were <3 p, whereas none with >97 p. BMI of patients aged 10-18 years was significantly higher (p=0.001). Anthropometric percentiles did not significantly differ in the mean serum ferritin and micronutrient levels. Hypoparathyroidism was observed in 13.8% and hypothyroidism in 3.5% of patients. Low bone density was detected in 14.8% (2 osteopenic and 2 osteoporotic) of patients. Bone mineral density did not significantly differ in the ferritin and micronutrient levels.
Conclusions: Nutritional support and deficiency prevention are important to minimize the burden of complications and increase the life expectancy and quality in patients with TM.

Keywords: Thalassemia, micronutrient, anthropometric, osteopenia, body mass index


Talasemi Majörlü Çocuklarda Nutrisyonel Durumun, Kemik Mineralizasyonu ve Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi

Serap Cevher Bulğurcu1, Aylin Canbolat Ayhan2, Hamdi Cihan Emeksiz3, Fahri Ovalı1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji BD, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji BD, İstanbul

Amaç: Talasemi majör (TM) tanılı çocuklar büyüme geriliğine ve mikrobesin eksikliklerine yatkındırlar. Bu çalışmada, düzenli transfüzyon uygulanan hastalarda mikro besin seviyelerini, antropometrik ölçümleri, kemik mineralizasyon defektlerini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntemler: Laboratuvar testlerini, antropometrik ölçümleri ve kemik mineral yoğunluğunu değerlendirerek elde edilen verileri analiz ettik.
Bulgular: Çalışmaya ortalama yaşı 12,26±4,74 yıl, ortalama transfüzyon öncesi hemoglobin 8,64±1,01 g/dL, ortalama serum ferritin 1158,6±556,8 ng/mL olan 29 hasta (%62’si erkek, %38’i kız) alındı. En sık vitamin D (%72,4), selenyum (%72,4) ve folat (%37,9) eksikliği saptandı. Hastaların %17,2’de hipokalsemia, %3,5 hipomagnesemi, %10,3 seruloplazmin düşüklüğü saptandı. Folat 2≤ ile <6 yaş arasında, seruloplazmin 6≤ ile <10 yaş arasında daha yüksek saptandı (sırasıyla p=0,028, p=0,018). Selenyum, ferritin ≥1.500 olan hastalarda anlamlı olarak yüksekti (p=0,008). Diğer mikrobesin düzeylerinde ferritin düzeyi ilişkili anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Hastaların %31’inin vücut kitle indeksi (VKİ) 5. Persentilin (p) altındaydı. VKİ 95. p’nin üzerinde olan hasta saptanmadı. Hastaların %24,5’inin boyu, %20,7’sinin vücut ağırlığı 3. p’nin altındaydı. Boy ve vücut ağırlığı açısından 97. p’nin üzerinde olan hasta saptanmadı. Antropometrik ölçümlerin, hastaların kan mikrobesin ve ferritin düzeyleri ile anlamlı bir ilişkisi saptanmadı. On-18 yaş arasındaki hastaların VKİ anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0,001). Antropometrik ölçümler, ortalama ferritin ve mikrobesin düzeyleri açısından anlamlı farklılık göstermedi. Hastaların %20,8’de endokrinolojik bozukluklar (hipoparatiroidi %13,8, hipotiroidi %3,5) gözlendi. Hastaların %14,8’inde (2 osteopenik, 2 osteoporotik) düşük kemik yoğunluğu saptandı. Kemik mineral yoğunluğunun mikrobesin ve ferritin düzeyleriyle anlamlı ilişkisi saptanmadı.
Sonuçlar: TM hastalarında nütrisyonel eksikliklerin önlenmesi ve beslenme desteğinin sağlanması kemik mineralizasyon bozuklukları ve büyüme geriliği gibi komplikasyonların gelişiminin en aza indirilmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Talasemi, mikrobesin, antropometrik, osteopeni, vücut kitle indeksi


Serap Cevher Bulğurcu, Aylin Canbolat Ayhan, Hamdi Cihan Emeksiz, Fahri Ovalı. Assessment of the Nutritional Status, Bone Mineralization, and Anthropometrics of Children with Thalassemia Major. Medeniyet Med J. 2021; 36(4): 325-332

Corresponding Author: Aylin Canbolat Ayhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ