Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 4 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Short-term Effectiveness of High-intensity Laser Therapy in De Quervain Tenosynovitis; a Prospective, Randomized, Controlled Study [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. Ahead of Print: MEDJ-67279 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2023.67279  

Short-term Effectiveness of High-intensity Laser Therapy in De Quervain Tenosynovitis; a Prospective, Randomized, Controlled Study

Emine Dundar Ahi1, Hulya Sirzai2
1Kocaeli Health And Technology University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy And Rehabilitation
2Private Romatem Hospital, Physical Therapy and Rehabilitation Department

Objective: The effectiveness of High-intensity laser therapy (HILT) has been demonstrated in some musculoskeletal Repetitive Strain Injury (RSI) disorders. The aim of this study was to determine the short-term effectiveness of high-intensity laser therapy (HILT) in De Quervain tenosynovitis (DQT).
Methods: 64 patients with DQT diagnosis (32 males, 32 females; 18 to 65 years) were randomly divided into 2 groups. A short opponens splint was applied to both groups and HILT to the treatment group, and sham HILT to the control group once a day, on alternate days, 3 days a week, for 5 weeks. Pre- and post-treatment evaluations were made using a Visual analog scale (VAS), Quick Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand (QDASH) questionnaire, Short Form 36 Health Survey (SF-36) and hand grip strength test.
Results: The demographic results (age, gender, duration of complaint, body mass index, occupational group) of both groups were similar (p>0,05). The pre-treatment measured values were similar in both groups (p>0,05). After 5 weeks of treatment, a significant improvement was observed in all parameters in both groups. Compared to the Sham Therapy Group, hand grip strength levels increased and VAS levels decreased statistically significantly more in the HILT Group after treatment compared to before treatment (p<0,001).
Conclusions: HILT is a non-invasive and reliable method that increases grip strength and decreases pain in DQT.

Keywords: de quervain tenosynovitis, hand grip strength, high-intensity laser therapy, pain


De Quervain Tenosinoviti’nde Yüksek Yoğunluklu Lazer Tedavisinin Kısa Dönem Etkinliği; Prospektif, Randomize, Kontrollü Bir Çalışma

Emine Dundar Ahi1, Hulya Sirzai2
1Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
2Özel Romatem Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Amaç: Yüksek yoğunluklu lazer tedavisinin (High-intensity laser therapy: HILT) etkinliği, kas-iskelet sistemindeki bazı tekrarlayan zorlanma yaralanmalarında (Repetitive Strain Injury: RSI) gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı De Quervain Tenosinoviti’nde (DQT) HILT’nin kısa vadeli etkinliğini belirlemektir.
Yöntemler: DQT tanılı 64 hasta (32 erkek, 32 kadın; 18-65 yaş) rastgele 2 gruba ayrıldı. 5 hafta boyunca her iki gruba da kısa opponens ateli, tedavi grubuna HILT, kontrol grubuna sham HILT haftada 3 gün, günaşırı, günde bir kez uygulandı. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerlendirmeler Görsel analog skala (VAS), Kol, Omuz ve El Sorunları Hızlı Anketi (QDASH), Kısa Form 36 Sağlık Anketi (SF-36) ve el kavrama kuvveti testi kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Her iki grubun demografik verleri (yaş, cinsiyet, şikayet süresi, vücut kitle indeksi, meslek grubu) benzerdi (p>0,05). Tedavi öncesi ölçülen değerler her iki grupta da benzerdi (p>0,05). 5 haftalık tedavi sonrasında her iki grupta da tüm parametrelerde anlamlı düzelme gözlendi. Sham Terapi Grubu ile karşılaştırıldığında HILT Grubunda tedavi öncesine göre tedavi sonrası el kavrama kuvveti düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı artış ve VAS düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma görüldü (p<0,001).
Sonuçlar: HILT, DQT'de kavrama gücünü artıran ve ağrıyı azaltan, non-invaziv ve güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: de quervain tenosynoviti, el kavrama kuvveti, high-intensity laser therapy, ağrı.
Corresponding Author: Emine Dundar Ahi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ