Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Evaluation of Ocular Perfusion in Central Retinal Venous Occlusion by Coloured Doppler Ultrasonography [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2003; 18(1): 13-15

Evaluation of Ocular Perfusion in Central Retinal Venous Occlusion by Coloured Doppler Ultrasonography

Varol Şen, Bengü Bozyel, Ömer İbiş, Hasan Horoz, Cem Mesçi, Hasan Erbil
SSK Goztepe Hospital Eye Clinic, Clinical Radiology, Istanbul

In this study, our purpose is to examine the changes in ocular vascular flow hemodynamics. 20 eyes of 20 patients who had central retinal venous occlusion were evaluated by coloured doppler ultrasonography. Peak systolic velocities (PSV), end
diastolic velocities (EDV), pulsation index (PI), resitivity index (RI) in retinal artery, PSV and EDV in ophthalmic artery, maximum velocity (Vmax) in central retinal vein, results of patients with central retinal venous occlusion were compared to the results of control group and to the contralateral eyes of the same patients. Statical analyses were made by
paired student t test.

9 patients were female, 11 male and mean age of patients was 59.5±1.0. In central retinal artery; PSV and EDV result of pa-tients were statistically lower than control group and contra-lateral eyes of the same patients (p<0.05), PI and RI of pati-ents were also stastically higher than control group and contralateral eyes of the same patients (p<0.05). In ophthalmic artery, there were no statistically significant difference
for PSV and EDV results between study and control groups and also contralateral eyes of the study group (p>0.05). Vmax of central retinal vein were stastically lower
than Vmax of control group and contralateral eyes of the study group (p<0.05). For all these results there were no statistically significant difference between contralateral eyes of the study group and control group.

By coloured doppler ultrasonography, it is possible to evaluate vascular flow and hemodynamical changes in central retinal venous occlusion.

Keywords: Coloured doppler USG, central retinal vein occlusion, ocular perfusion


Santral Retinal Ven Tıkanıklıklarında Oküler Kan Akımının Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi

Varol Şen, Bengü Bozyel, Ömer İbiş, Hasan Horoz, Cem Mesçi, Hasan Erbil
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, Radyodiagnostik Kliniği, İstanbul

Santral retinal ven tıkanıklığı olan hastalarda etkilenen gözlerde akım hemodinamiğinde oluşan değişiklikleri incelemek amaçlandı. Çalışmamızda santral retinal ven tıkanıklığı olan 20 hastanın 20 gözü renkli doppler ultrasonografi cihazı kullanılarak, santral retinal arterde pik sistolik hız (PSV), end diyastolik hız (EDV), pulsatilite indeksi (PI), rezistivite indeksi (RI), oftalmik arterde PSV, EDV ve santral retinal vende maksimum hız (Vmax) değerleri çalışıldı.Elde edilen değerler kontrol grubu değerleri ve aynı hasta grubunun kontralateral göz değerleri ile paired student-t testi kullanılarak karşılaştırıldı.

Hastaların 9’u (% 45) kadın, 11’i (% 55) erkek ve yaş ortalaması 59.5±1.0 idi. Santral retinal arterde; PSV ve EDV değerleri kontralateral göz grubu ve kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05), PI ve RI değerleri yine kotralateral göz grubu ve kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Oftalmik arterde; PSV ve EDV değerlerinde kontralateral göz grubu ve kontrol grubuna göre anlamlı derecede farklılık saptanmadı (p>0.05). Santral retinal venden alınan Vmax değerleri kontralateral göz grubu ve kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). Çalışılan bütün değerler için, kontralateral göz grubu ve kontrol grubu değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu.

Renkli doppler ultrasonografinin santral retinal ven tıkanıklığı olan hastalarda vasküler akım hemodinamiğinde oluşacak değişiklikleri değerlendirebilecek yetide olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Renkli doppler USG, santral retinal ven tıkanıklığı, oküler kan akımı


Varol Şen, Bengü Bozyel, Ömer İbiş, Hasan Horoz, Cem Mesçi, Hasan Erbil. Evaluation of Ocular Perfusion in Central Retinal Venous Occlusion by Coloured Doppler Ultrasonography. Medeniyet Med J. 2003; 18(1): 13-15

Corresponding Author: Varol Şen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ