Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The effect of hyaluronidase-1 expression on recurrence and progression in patients with superficial bladder tumor [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(1): 35-40 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.035  

The effect of hyaluronidase-1 expression on recurrence and progression in patients with superficial bladder tumor

Eren İlhan1, Gökhan Atış2, Eyüp Sabri Pelit2, Cenk Gürbüz2, Serkan Şenol3, Asıf Yıldırım2, Mert Kılıç2, Turhan Çaşkurlu2
1Kırıkkale State Hospital
2Istanbul Civilization University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Urology
3Istanbul Civilization University Goztepe Training and Research Hospital Pathology

INTRODUCTION: Hyaluronic acid is a one of major component of connective tissue. Hyaluronoglucosaminidase-1 (HYAL-1) is an endoglucosidase that dissolves hyaluronic acid. The main aim of the study is to evaluate the effect of HYAL-1 expression on progression and recurrence rates in patients with superficial bladder tumor.
METHODS: 63 patients, who underwent TUR-BT for bladder tumor and had available data, were analyzed retrospectively. Specimens of first TUR-BT were strained with HYAL-1 anticore immunohistochemically using manuel method. Patients were divided to four groups according their straining scale as negative, low, intermediate and high. All specimens were analyzed by the same pathologist. Progression and recurrence rates in the groups were evaluated according the HYAL-1 scores.
RESULTS: In evaluation of the pathological specimens of 20 patients who had recurrence, intermediate and high straining rates were higher than patients without recurrence (55 % VS 14 %, P=0.005). Similarly, in 6 patients who had progression, intermediate and high straining rates were higher than patients without progression (83.30 % vs 21 %, p=0.004). In multivariate cox analyses of factors that effects progression and recurence rates such as grade, tumor size, stage, tumor morfology, EORTC score, re-TUR and HYAL-1 score; HYAL-1 score were observed the most significant factor for determining recurrence and progression.
DISCUSSION AND CONCLUSION: HYAL-1 expression could predict recurrence and progression in patients with superficial bladder tumor and be used as a parameter to evaluate the risk groups on follow up of this patients.

Keywords: Bladder tumor, HYAL-1, progression, recurrence


Yüzeyel mesane kanserli hastalarda hyaluronidaz-1 ekspresyonunun rekürrens ve progresyon üzerine etkisi

Eren İlhan1, Gökhan Atış2, Eyüp Sabri Pelit2, Cenk Gürbüz2, Serkan Şenol3, Asıf Yıldırım2, Mert Kılıç2, Turhan Çaşkurlu2
1Kırıkkale Devlet Hastanesi
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Hyaluronik asit, bağ dokunun yapısını oluşturan temel yapılardandır. Hyaluronoglucosaminidase-1 (HYAL-1), hyaluronik asiti yıkan bir endoglikozidazdır. Çalışmanın amacı, HYAL-1 ekspresyonunun yüzeyel mesane tümörü tanısı alan hastalarda progresyon ve rekürrens üzerine olan etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde mesane tümörü tanısıyla TUR-BT yapılan ve düzenli takipleri olan 63 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların ilk TUR-BT sonrası elde edilen patolojik spesimenleri HYAL-1 antikoru ile manuel yöntemle immunohistokimyasal olarak boyandı. Hastalar boya tutma skoruna göre negatif, düşük, orta ve yüksek olmak üzere dört gruba kategorize edildi. Tüm spesimenler aynı patolog tarafından değerlendirildi. HYAL-1 skorlarına göre rekürrens ve progresyon durumları değerlendirildi.
BULGULAR: Nüks gelişen 20 hastanın patolojik incelemesinde, spesimenlerin orta ve yüksek derecede boyanma oranları nüks gelişmeyen hastalara daha yüksekti (% 55 vs % 14, p=0.005). Benzer şekilde progresyon gelişen 6 hastada, spesimenlerin orta ve yüksek derecede boyanma oranları progresyon gelişmeyen hastalara göre anlamlı derecede daha yüksekti (% 83.30 vb. % 21, p=0.004). Nüks ve progresyonu etkileyen grade, tümör boyutu, tümör evresi, tümör morfolojisi, EORTC skoru, re-TUR durumu ve HYAL-1 skoru gibi faktörlerin mutivariate cox regresyon incelemesinde; HYAL-1 skoru nüksü ve progresyonu öngörmede en önemli parametreler olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: HYAL-1 ekspresyonu, yüzeyel mesane kanserlerinde rekürrens ve progresyonu öngörmektedir. Son dönemlerdeki literatürle uyumlu olan bulgumuz yüzeyel mesane kanseri takibinde risk gruplarının belirlenmesinde kullanışlı bir parametre olabilir.

Anahtar Kelimeler: HYAL-1, mesane kanseri, nüks, progresyon


Eren İlhan, Gökhan Atış, Eyüp Sabri Pelit, Cenk Gürbüz, Serkan Şenol, Asıf Yıldırım, Mert Kılıç, Turhan Çaşkurlu. The effect of hyaluronidase-1 expression on recurrence and progression in patients with superficial bladder tumor. Medeniyet Med J. 2013; 28(1): 35-40

Corresponding Author: Eren İlhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved