Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
The efficency of single dose methotrexate treatment with ectopic pregnancy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(4): 148-151 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.148  

The efficency of single dose methotrexate treatment with ectopic pregnancy

Neval Yaman Görük1, Necdet Süer2, Fatma Çetin Pelit3, Abdulkadir Turgut3
1Umraniye Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology, Istanbul
2Goztepe Training and Research Hospital of Obstetrics and Gynecology, Istanbul
3SB Yakacik and Children's Hospital, Obstetrics and Gynecology, Istanbul

INTRODUCTION: The efficiency of single dose methotrexate treatment applied on patients with ectopic pregnancy is researched.
METHODS: 30 patients in between ages of 21 and 40 who have received single dose MTX treatment due to ectopic pregnancy is included in the study. All the patients were stabile as hemodynamically. The serum B-hCG levels, USG findings prior to the MTX treatment are recorded. Serum B-hCG levels are monitored in accordance with the single dose MTX protocol.
RESULTS: The average age of the 30 cases taken in the study is 30.63±4.36. The B-hCG levels of the cases as changing in between 160 and 10910, their average is 2386.80±2498.68. The MTX doses they use as changing in between 50 mg and 100 mg, its average is 67.67±13.50. While 18 (60 %) of the cases had no previous surgical history. While the mass size of 6 (20 %) of the cases is below 4 cm, in 24 (80 %) of cases it is between 5 cm and 5.5 cm. 4 (13.3 %) of the cases is receiving additional dose of MTX. Laparotomy is applied on 3 (10 %) of the cases due to tubal rupture developing during the treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The medical treatment to be applied on non-ruptured ectopic pregnancies has many advantages. Less tubal damage occurs by the medical treatment, it decreases the morbidity for anesthesia and surgery.

Keywords: Ectopic pregnancy, methotrexate


Ektopik gebeliklerde tek doz metotreksat tedavisinin etkinliği

Neval Yaman Görük1, Necdet Süer2, Fatma Çetin Pelit3, Abdulkadir Turgut3
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2S.B Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
3S.B Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Ektopik gebelik tanısı alan hastalarda uygulanan tek doz metotreksat tedavisinin etkinliği araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya ektopik gebelik nedeniyle tek dozmetotreksat (MTX) tedavisi almış yaşları 21 ile 40 arasında değişmekte olan 30 hasta dahil edildi. Hastaların tümü hemodinamik olarak stabildi. MTX tedavisine başlamadan önceki serum human koryonik gonadotropin (B-hCG) seviyeleri, ultrasonografi (USG) bulguları kaydedildi. Tek doz MTX protokolüne uygun şekilde serum B-hCG düzeyleri takip edildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 30 olgunun ortalama yaşları 30.63±4.36’dır. Olguların BHCG düzeyleri 160 ile 10910 arasında değişmekte olup, ortalaması 2386.80±2498.68’dir. Kullandıkları MTX dozları 50 mg ile 100 mg arasında değişmekte olup, ortalaması 67.67±13.50 mg’dır. 8’inin (% 60) geçirilmiş cerrahi öyküsü yoktur. Olguların 6’sının (% 20) kitle boyutu 4 cm’nin altında iken, 24’ünün (% 80) 4 cm ile 5.5 cm arasındadır. Olguların 4’ü (% 13.3) ek doz MTX tedavisi almıştır. Olguların 3’üne (% 10) tedavi sırasında gelişen tubal rüptür nedeniyle laparotomi yapılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Rüptüre olmamış ektopik gebeliklerde uygulanacak medikal tedavinin birçok üstünlüğü vardır. Medikal tedavi ile daha az tubal hasar meydana gelmekte, anesteziye, cerrahiye ait morbidite azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, metotreksat


Neval Yaman Görük, Necdet Süer, Fatma Çetin Pelit, Abdulkadir Turgut. The efficency of single dose methotrexate treatment with ectopic pregnancy. Medeniyet Med J. 2011; 26(4): 148-151

Corresponding Author: Neval Yaman Görük, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ