Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 3 Year : 2021Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Relationship between functional status and quality of life in multiple sclerosis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2009; 24(3): 129-133

Relationship between functional status and quality of life in multiple sclerosis

Sema Haliloğlu1, Afitap İçağasıoğlu1, H. Şule Baklacıoğlu1, Yasemin Yumuşakhuylu1, R. Şirin Atlığ1, Esma Demirhan1, Nihal Işık2
1Goztepe Training and Research Hospital Physical Therapy and Rehabilitation, Istanbul
2Goztepe Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the relation between quality of life and physical disability in patients with multiple sclerosis (MS).
METHODS: Sixty MS patients (38 women, 22 men) were included into the study. Their demographic characteristics, duration of illness and MS types were noted. Expanded Disability Status Scale (EDSS) was used to asses the physical disability, Multiple Sclerosis Quality of Life-54 (MSQOL-54) was used to assess the quality of life.
RESULTS: The mean age of the patients and mean duration of the illness were 42,15±9,75 years and 9,29±4,85 years, respectively. 34 patients (56,67 %) was classified as relapsing remittent form, 14 patients (23,33 %) as secondary progressive form, and 12 patients (20 %) as primary progressive form and relapsing progressive form of MS. We didn’t detect any significant relationship between MS type and means of physical and mental health composite scores (p=0,061 and p=0,764). Mean physical health composite score of the patients with 5 and below EDSS score were found significantly higher than those whose EDSS scores were above 5 (p=0,001). There were no relationship between EDSS score and mean mental health composite score (p=0,244). Mean physical health composite score of the patients with 10 years and above disease duration were found to be statistically significant higher than those with above 10 years disease duration (p=0,04). There were no relationship between disease duration and mean mental health composite score.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that both physical disability score assessed with EDSS and long disease duration affects physical health division of quality of life negatively.

Keywords: Multiple sclerosis, disability, quality of life


Multipl sklerozda yaşam kalitesinin fonksiyonel durum ile ilişkisi

Sema Haliloğlu1, Afitap İçağasıoğlu1, H. Şule Baklacıoğlu1, Yasemin Yumuşakhuylu1, R. Şirin Atlığ1, Esma Demirhan1, Nihal Işık2
1Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı multipl skleroz hastalarında yaşam kalitesi ile fiziksel özürlülük arasındaki ilişkiyi değerlendirmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 60 MS’li (38 kadın, 22 erkek) hasta alındı. Hastaların demografik özellikleri, hastalık süreleri ve MS tipleri kaydedildi. Fiziksel özürlüğü değerlendirmek için Genişletilmiş Özürlülük Durum Skalası (EDSS=Expanded Disability Status Scale), yaşam kalitesinin ölçümü için Multipl Skleroz Yaşam Kalitesi Enstrümanı (MSQOL-54=Multiple Sclerosis Quality of Life-54) kullanıldı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 42,15±9,75 yıl, ortalama hastalık süresi 9,29±4,85 yıl idi. Hastalık süresi 10 yılın üzerinde olan 23; 10 yıl ve daha az olan 37 hasta vardı. Hastaların 34’ü (% 56,67) relapsing-remitting (nükseden-remisyona giren), 14’ü (% 23,33) sekonder progresif, 12’si (% 20) ise relapsing (nükseden) progresif ve primer progresif tip olarak sınıflandırıldı. MS tipi ile fiziksel ve mental sağlık toplamı ortalamaları arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p=0,061 ve p=0,764). EDSS skoru 5 ve daha altında olan hastaların fiziksel sağlık toplamı ortalamaları, EDSS skoru 5’in üzerinde olanlardan istatistiksel olarak anlamlı dercede yüksek bulundu (p=0,001). EDSS skoru ile mental sağlık toplamı ortalamaları arasında ilişki saptanmadı (p=0,244). Hastalık süresi 10 yıl ve daha altında olan hastaların fiziksel sağlık toplamı ortalamaları, hastalık süresi 10 yılın üzerinde olanlardan istatistiksel olarak anlamlı dercede yüksek bulundu (p=0,04). Hastalık süresi ile mental sağlık toplamı ortalamaları arasında ilişki saptanmadı (p=0,169).
TARTIŞMA ve SONUÇ: MS hastalarında EDSS ile belirlenen artmış fiziksel özürlülük skorunun ve uzun hastalık süresinin, yaşam kalitesinin fiziksel sağlık bölümünü olumsuz yönde etkilediği bulundu.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, özürlülük, yaşam kalitesi


Sema Haliloğlu, Afitap İçağasıoğlu, H. Şule Baklacıoğlu, Yasemin Yumuşakhuylu, R. Şirin Atlığ, Esma Demirhan, Nihal Işık. Relationship between functional status and quality of life in multiple sclerosis. Medeniyet Med J. 2009; 24(3): 129-133

Corresponding Author: Sema Haliloğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved