Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Antidepressant-like effects of Dipyrone researched with forced swim test [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(3): 164-169 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.164  

Antidepressant-like effects of Dipyrone researched with forced swim test

Olcay Kıroğlu1, Emine Ekemen2, Kübra Demirkol3, Aresh Alizadeh Yegani4, Fatih Berktaş1, Fazilet Aksu1
1Çukurova University, Faculty Of Medicine, Departman Of Pharmacology,AdanaTturkey
2Ministry Of Health, Adana Provincial Health Directorate,112 Command And Control Center, Adana, Turkey
3Family Medicine Resident, The Ministry of Health of Ankara Numune Hospital,Departman of Family Medicine, Ankara, Turkey
4Mustafa Kemal University, Faculty Of Veterinary, Departman Of Pharmacology And Toxicology, Hatay, Türkiye

Dipyrone is an analgesic-antipyretic drug which have shown proven effects of COX-3 inhibition on central prostaglandin system, opiate and cannabinoid systems, inflammatory cytokine levels, TRP channels and inverse serotonergic-noradrenergic pathways. These systems have roles in mood disorders. It is known that pain and depression are frequently seen together. In our study we aimed to investigate whether dipyrone has an antidepressant-like effect and if it has an antidepressant-medication-enhancing feature.
Forced swimming test was utilized to measure depression like effect using male mice. Immobility time of the animals was considered indicative of the depression-like effect on animals which were flogged for six minutes in cylinder shaped glass containers. The reduction in the immobility duration of the drugs used was explained as an antidepressant-like effect. In the experiments dipyrone was administered by intraperitoneal at doses of 150, 300 and 450 mg / kg and Fluoxetine 20 mg / kg oral gavage. It was observed that the immobility time of the mice in which all doses of dipyrone were administered decreased significantly when compared with the control group. The effect of 150 mg / kg doses of dipyrone was determined to be the same with fluoxetine. When the two drugs were used together, the effects of the drugs did not differ from using the drugs individually.
In this study, it was determined that dipyrone showed antidepressant-like effects in the same ratio as fluoxetine did and when both drugs were used together the effect of fluoxetine in forced swimming test.
All these findings suggest that dipyrone has an antidepressant-like effect. Antidepressant like effects of dipyrone in comparison with other drugs should be observed with further testing. It is thought that this finding will contribute to treatment protocols of combined depression and pain situations.

Keywords: Dipyrone, fluoxetine, antidepressant-like effect, forced swim test.


Dipironun antidepresan-benzeri etkisinin zorunlu yüzdürme testiyle araştırılması

Olcay Kıroğlu1, Emine Ekemen2, Kübra Demirkol3, Aresh Alizadeh Yegani4, Fatih Berktaş1, Fazilet Aksu1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı,Adana
2Sağlık Bakanlığı Adana İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi, Adana
3Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı,Ankara
4Mustafa Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Farmakoloji Ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Hatay

Analjezik-antipiretik ilaç olarak kullanılan dipironun; özellikle COX-3 inhibisyonu olmak üzere santral prostaglandin sistemi, opiaterjik ve kannabinoid sistemler, sitokin düzeyleri, TRP kanalları ve inici serotonerjik-noradrenerjik yolaklar gibi çeşitli mekanizmalar üzerinden etkilerini gösterdiği ortaya konmuştur. Duygu durum bozukluklarında da tüm bu mekanizmaların fonksiyonu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ağrı ve depresyonun çoğu olguda birlikte görüldüğü bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında çalışmamızda dipironun antidepresan benzeri etkisi ve depresyonda kullanılan ilaçların etkisini artırıcı özelliği olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Deneylerde depresyon benzeri etki, erkek fareler kullanılarak zorunlu yüzdürme testinde incelendi. Silindir şeklindeki, cam kapta altı dakika yüzdürülen hayvanların suda hareketsiz kalma süreleri ölçüldü. Bu süre depresyon-benzeri etkinin göstergesi olarak kabul edildi. Kullanılan ilaçlarla bu sürenin azalması antidepresan-benzeri etki olarak yorumlandı. Deneylerde dipiron 150, 300 ve 450 mg/kg ip ve Fluoksetin 20 mg/kg dozunda oral gavaj yoluyla uygulandı. Çalışmamızda, dipironun farklı üç dozunun uygulandığı farelerin suda hareketsiz kalma süreleri, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı olarak azaldığı görüldü. Dipironun 150 mg/kg dozundaki etkisinin, Fluoksetin 20 mg/kg dozuyla aynı olduğu tespit edildi. Her iki ilacın birlikte kullanılmasıyla oluşan etki, tek başına kullanıldıklarında elde edilen etkiden farklı değildi.
Bu çalışmada, dipironun zorunlu yüzme testinde fluoksetin gibi antidepresan-benzeri etki gösterdiği tespit edildi. İki ilacın birlikte kullanılmaları sonucu fluoksetinin etkisinin değişmediği görüldü. Bütün bu bulgular, dipironun antidepresan-benzeri etkisinin olduğunu telkin etmektedir. Dipironun antidepresan-benzeri etkisinin diğer testlerle ve ilaçlarla karşılaştırılarak araştırılması ve etki mekanizmasının aydınlatılması gerekmektedir. Bu bulguların, gelecekte depresyon ve ağrının birlikte seyrettiği olguların tedavilerine yeni katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dipiron, fluoksetin, antideprasan-benzeri etki, zorunlu yüzdürme testi.


Olcay Kıroğlu, Emine Ekemen, Kübra Demirkol, Aresh Alizadeh Yegani, Fatih Berktaş, Fazilet Aksu. Antidepressant-like effects of Dipyrone researched with forced swim test. Medeniyet Med J. 2017; 32(3): 164-169

Corresponding Author: Olcay Kıroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ