Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Our Early Results of Isolated Coronary Artery Bypass Grafting: A Case Series of The First 100 Patients In a Newly Established Heart Center [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 188-193 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.77632  

Our Early Results of Isolated Coronary Artery Bypass Grafting: A Case Series of The First 100 Patients In a Newly Established Heart Center

Ebuzer Aydin1, Mehmet Senel Bademci1, Cemal Kocaaslan1, Emine Seyma Denli Yalvac1, Ahmet Oztekin1, Mustafa Aldag1, Senem Koruk2
1Department Of Cardiovascular Surgery, Istanbul Medeniyet University Medical Faculty, Istanbul, Turkey
2Department Of Anesthesiology, Istanbul Medeniyet University Medical Faculty, Istanbul, Turkey

Aim: In this study, we aimed to investigate the early results of first 100 patients who underwent isolated elective coronary artery by-pass surgery because of coronary arter disease in our clinic.
Methods: First 100 patients who underwent isolated elective coronary artery by-pass surgery between October 2016-January 2018 were included. Routine blood tests, echocardiography, electrocardiography, chest X-ray, carotid-vertebral artery doppler ultrasound, pulmonary function test were performed and nasal culture was obtained preoperatively. Euroscore II was used for calculating the mortality risk. All operations were performed under intrathoracic general anesthesia, with median sternotomy, ascending aortic cannulation, unicaval venous cannulation, intermittant antegrade cold blood cardioplegia and under mild hypothermic cardiopulmonary by-pass.
Results: Mean age was 58 years and %35 (n=35) were female. Most common preoperative risk factors were hypertension (HT) %50(n=50) and smoking %42(n=42). Mean cardiopulmonary by-pass time was 70±13 minutes, mean cross clamp time was 40±16 minutes, mean number of revascularized coronary artery was 3.4±1.0. Postoperative atrial fibrillation was detected as %22(n=22) and all patients were converted to sinüs ritm with medical treatments. In hospital mortality was %2(n=2).
Conclusion: Surgical treatment of isolated coronary artery disease, especially in low risk patient group, remains in the current treatment with low mortality and morbidity rates.

Keywords: Early results, isolated, elective coronary artery by-pass surgery.


İzole Koroner Bypass Greftleme Erken Dönem Sonuçlarımız: Yeni Kurulan Bir Kalp Merkezi İlk 100 Vaka

Ebuzer Aydin1, Mehmet Senel Bademci1, Cemal Kocaaslan1, Emine Seyma Denli Yalvac1, Ahmet Oztekin1, Mustafa Aldag1, Senem Koruk2
1Istanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği, Istanbul Türkiye
2Istanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Istanbul Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, yeni kurulan kalp ve damar cerrahisi kliniğimizde koroner arter hastalığı nedeniyle, izole elektif koroner arter by-pass ameliyatı olan ilk 100 vakanın erken dönem sonuçlarının değerlendirilmesini amaçladık.
Yöntem: Ekim 2016 ile Ocak 2018 tarihleri arasında izole elektif koroner arter by-pass ameliyatı olan ilk 100 hasta çalışmaya dahil edildi. Preoperatif dönemde tüm hastalara; rutin kan tetkikleri, ekokardiyografi, elektrokardiyografi, akciğer grafisi, karotis-vertebral arter doppler ultrasonografi, solunum fonksiyon testi yapıldı ve burun kültürleri alındı. Mortalite riskinin hesaplanması için Euroscore II skorlama sistemi kullanıldı. Operasyon intratorasik genel anestezi altında, median sternotomi insizyon tekniği ile asendan aorta arteriel kanülasyon, unikaval venöz kanülasyon eşliğinde, aralıklı antegrad soğuk kan kardiyoplejisi ve hafif hipotermiyle kardiyopulmoner bypass altında yapıldı. Taburculuk sonrası 2.-4. hafta ve 2. ay poliklinik kontrol muayeneleri yapıldı. Hastaların verileri retrospektif olarak tarandı.
Bulgular: Ortalama yaşı 58 yıl olup, hastaların %35 (n=35)’i kadın cinsiyet idi. Ensık görülen risk faktörleri; %50(n=50)’sinde hipertansiyon (HT), %42(n=42)’sinde sigara içme öyküsü idi. Operasyonda ortalama CPB süresi 70±13dk, ortalama kross klemp zamanı 40±16dk, ortalama bypass yapılan damar sayısı 3.4±1.0 idi. Postoperatif dönemde %22(n=22) hastada atriyal fibrilasyon gelişti ve tüm hastalarda medikal tedavi ile sinüs ritmi sağlandı. Hastane içi mortalite %2(n=2) hastada görüldü.
Sonuç: İzole koroner arter hastalığının cerrahi tedavisi, özellikle düşük riskli hasta grubunda, düşük mortalite ve morbidite oranları olan güncel tedavideki yerini korumaktadir.

Anahtar Kelimeler: Erken sonuçlar, İzole, elektif koroner arter bypass cerrahisi.


Ebuzer Aydin, Mehmet Senel Bademci, Cemal Kocaaslan, Emine Seyma Denli Yalvac, Ahmet Oztekin, Mustafa Aldag, Senem Koruk. Our Early Results of Isolated Coronary Artery Bypass Grafting: A Case Series of The First 100 Patients In a Newly Established Heart Center. Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 188-193

Corresponding Author: Ebuzer Aydin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved