Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Efficacy and Safety of İntranasal Medical Management in Pediatric Patients With İdiopathic Recurrent Epistaxis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2020; 35(1): 1-7 | DOI: 10.5222/MMJ.2020.78614  

Efficacy and Safety of İntranasal Medical Management in Pediatric Patients With İdiopathic Recurrent Epistaxis

Osman İlkay Özdamar, Gul Ozbilen Acar
Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.

Objectives: The goal of the study was to verify the efficacy and safety of topical medical management in idiopathic recurrent pediatric epistaxis patients by usage of both an antimicrobial and a moisturizing agent intranasally as a first-step management modality.
Materials and Methods: Sixty-seven out of 326 pediatric patients with idiopathic recurrent epistaxis selected on a chart review of follow-up were enrolled in the study. The study was designed as an analysis of two groups: one group included 35 individuals (52.2% of the total cohort) having a hyperemic nasal mucosa and the second group included 32 individuals (47.8% of the total cohort) having a hypervascular nasal mucosa on physical examination before treatment.
Results: The study was performed with a total of 67 children (age range 3-17 years) including 36 males (53.7% of total cohort) and 31 females (46.3%of total cohort). The mean age was 9.78±4.09. There was no statistically significant difference between the groups in terms of age, follow-up duration and recurrence time of epistaxis (p>0.05). Recurrence of epistaxis was seen in 22.9% (8/35) of hyperemic nasal mucosa group and in 34.4% (11/32) of hypervascular nasal mucosa group, there was no statistically significant difference between them (p>0.05).
Conclusion: We advise the use of both an intranasal antimicrobial ointment and a mucosal moisturizing gel as an effective, noninvasive and easily applicable medical treatment option for pediatric patients with idiopathic recurrent epistaxis before more invasive methods of epistaxis control.

Keywords: Recurrent epistaxis, Idiopathic, Child, Tonimer, Terramycin.


İdiyopatik Rekürren Epistaksisli Pediyatrik Hastalarda İntranazal Medikal Tedavinin Etkinliği ve Güvenliği

Osman İlkay Özdamar, Gul Ozbilen Acar
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Çalışmanın amacı, idiyopatik rekürren pediatrik epistaksis hastalarında topikal tıbbi tedavinin etkinliğini ve güvenliğini hem antimikrobiyal hem de nemlendirici bir ajanın intranazal uygulanmasının birinci basamak tedavi yöntemi olarak incelemektir.
Materyal ve Metod: İzlemin hasta kayıtlarının gözden geçirilmesiyle seçilen idiyopatik tekrarlayan burun kanaması olan 326 pediatrik hastanın 67'si çalışmaya dahil edildi. Çalışma iki grubun analizi olarak tasarlanmıştır: bir grupta hiperemik burun mukozasına sahip 35 pediatrik hasta (toplam kohortun % 52.2'si) ve ikinci grupta hipervasküler burun mukozasına sahip 32 pediatrik hasta (toplam kohortun % 47.8'i) tedaviden önce fizik muayeneleri yapılmış uygun hastalar olarak seçilmiştir.
Bulgular: Çalışma 36 erkek (toplam kohortun % 53.7'si) ve 31 kadın (toplam kohortun % 46.3'ü) olmak üzere toplam 67 çocuk hasta (3-17 yaş arası) ile gerçekleştirildi. Yaş ortalaması 9.78 ± 4.09 idi. Gruplar arasında yaş, takip süresi ve burun kanaması nüks süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.05). Hiperemik nazal mukoza grubunun % 22.9'unda (8/35) ve hipervasküler nazal mukoza grubunun % 34.4'ünde (11/32) burun kanaması nüksü görüldü (p> 0.05).
Sonuç: Daha invaziv epistaksis kontrol yöntemlerinden önce, idiyopatik tekrarlayan epistaksisi olan pediatrik hastalar için hem intranazal antimikrobiyal merhem hem de mukozal nemlendirici jelin birlikte kullanımının etkili, invaziv olmayan ve kolayca uygulanabilir bir tıbbi tedavi seçeneği olarak kullanılmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Rekürren epistaksis, İdiyopatik, Çocuk, Tonimer, Terramycin.


Osman İlkay Özdamar, Gul Ozbilen Acar. Efficacy and Safety of İntranasal Medical Management in Pediatric Patients With İdiopathic Recurrent Epistaxis. Medeniyet Med J. 2020; 35(1): 1-7

Corresponding Author: Osman İlkay Özdamar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ