Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Serum FGF-23 levels in predialysis chronic kidney disease are not associated with 25-OH D vitamin levels. [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(3): 195-200 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.79059  

Serum FGF-23 levels in predialysis chronic kidney disease are not associated with 25-OH D vitamin levels.

Gulsah Sasak1, Banu Isbilen Basok2
1Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Istanbul
2University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Department of Biochemistry, Izmir

D vitamin was found to have effects on the neurological, immunological and endocrine systems except for the effects on bone mineral metabolism. In patients with chronic kidney disease (CKD), vitamin D deficiency has been shown to be associated with progression of renal disease, increased cardiovascular mortality and morbidity. In this study, we aimed to determine the factors affecting the vitamin D level in our CKD patients.
One hundred and twenty patients with CKD but not on dialysis who were admitted to our nephrology clinic were included in the study. Sixty eight of the patients (56.7%) had vitamin D level deficiency, 47(39.2 %) of them had vitamin D insufficiency.
Sixty-eight patients had vitamin D levels of <15 pg / ml and> 56 pg / ml in 56 patients.
Vitamin D level in patients with DM was 12, 9± 6,6pg/ml and without DM was 16±8,1, the difference was statistically significant (p<0,05).
In univariate correlation analysis, vitamin D was negatively correlated with phosphorus (rs = -0,30, p < 0,001), PTH (rs = -0,34, p < 0,001), proteinuria (rs = -0,22) and DM (rs=-0,19, p<0,05). However we did not find any correlation between 25-OH-D and FGF 23 and (rs=-0,122, p=0,183), eGFR(p=0,183,rs=0,135).
In multivariate lineer regression analysis, only PTH (Beta = -0, 24, p < 0,01) and glomerular filtration rate (Beta = -0,215, p <0,05) were found to have a negative effect on vitamin D.
In recent years, besides the classical mineral metabolism of vitamin D, pleotropic role and clinical consequences in predialysis CKD patients have been better understood.
For this reason it is of great importance to know the factors affecting the vitamin D level in this patient group and to consider that in the treatment of the patients.

Keywords: Chronic renal failure, vitamin D, mineral metabolism


Prediyaliz kronik böbrek hastalarında serum FGF-23 seviyeleri, 25-OH D vitamini düzeyleri ile ilişkili değildir.

Gulsah Sasak1, Banu Isbilen Basok2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, İzmir

D vitamini, kemik mineral metabolizması üzerine etkileri dışında, nörolojik, immune sistem
Ve endokrin sİstem üzerine etkileri olduğu saptanmıştır. Bu da D vitaminİ üzerine olan ilgiyi artırmıştır. Kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastalarda genel populasyona benzer şekilde D vitamin eksikliğinin böbrek hastalığının ilerlemesi, kardiovasküler mortalite ve morbiditede artış ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Biz de bu çalışmamızda takip ettiğimiz KBH’li hastalarda D vitamin düzeyine etki eden faktörleri saptamayı amaçladık.
Hastanemiz nefroloji kliniğine başvuran, KBH olan ve diyalize girmeyen 120 hasta çalışmaya alındı.
Hastaların 68 (%56.7)’inde D vitamin eksikliği, 47 (%39.2)’sinde D vitamin yetmezliği vardı. Altmış sekiz hastanın D vitamin düzeyi < 15 pg/ml, 56 hastanın ise >15 pg/ml üstünde idi.
Diabetes mellitusu (DM) olanlar ve olmayanlar karşılaştırıldığında, DM olanlarda D vitamin düzeyi; 12,9± 6,6pg/ml iken DM olmayanlarda bu düzey 16,0±8,1 idi. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05).
Korelasyon analizi sonucunda D vitamini, fosfor (rs=-0,30, p<0,001), PTH(rs=-0,34, p<0,001), proteinüri (rs=-0,22, p<0,05), DM varlığı (rs=-0,19, p<0,05) ile negatif korele iken, hemoglobin (rs=0,27, p<0,001) ile pozitif korele idi. Fakat 25-OH-D ile FGF 23 (rs=-0,122, p=0,183) ve eGFR (rs=0,135, p=0,41) arasında ise herhangi bir ilişki saptanamadı
Multivariate lineer regresyon analizinde ise sadece PTH (Beta= -0,24, p<0,01), eGFR (Beta=-0,215, p<0,05) D vitamini üzerine negatif etkili bulundu.
Son yıllarda D vitaminin klasik mineral metabolizması dışında pleotropik rolü ve özellikle de prediyaliz KBH’lı hastalarda bunun klinik sonuçları daha iyi anlaşılmıştır. Bu nedenle de bu hasta grubunda D vitamini düzeyine etki eden faktörleri bilmek ve hastanın tedavisinde bunları gözönüne almak büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, d vitamini, mineral metabolizması


Gulsah Sasak, Banu Isbilen Basok. Serum FGF-23 levels in predialysis chronic kidney disease are not associated with 25-OH D vitamin levels.. Medeniyet Med J. 2018; 33(3): 195-200

Corresponding Author: Gulsah Sasak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved