Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Gastrointestinal System Involvement in Pediatric Patients with Acute SARS-CoV-2 Infection [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(4): 332-338 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.79674  

Gastrointestinal System Involvement in Pediatric Patients with Acute SARS-CoV-2 Infection

Ozlem KALAYCIK SENGUL1, Burcin BEKEN2, Zehra OZTURK3, Seyma OZPINAR3, Gizem OZKAN3, Gizem GUNGOR3
1University of Health Sciences Turkey, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Allergy and Immunology, Istanbul, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, Istanbul, Turkey

Objective: The prevalence of gastrointestinal symptoms in coronavirus disease-2019 (COVID-19) has been reported widely. In this study, the prevalence of gastrointestinal system (GIS) involvement in pediatric COVID-19 and its effect on prognosis were investigated.
Methods: Children (aged 0-18 years) with acute COVID-19 were included in the study. The patients were grouped according to system involvement: isolated respiratory system (RS), isolated GIS, and combination of both (RS+GIS). These groups were compared in terms of demographic data, clinical characteristics, laboratory and imaging findings, and hospitalization.
Results: A total of 223 pediatric patients were included in the study. Of these patients, 19 were asymptomatic, 12 were diagnosed with a multisystem inflammatory syndrome in children, 21 had chronic disorders that may affect disease severity, and 27 had symptoms not related to RS or GIS. The remaining 144 patients were classified according to system involvement: 79 (35.4%), 14 (6.3%), and 51 (22.9%) had isolated RS, isolated GIS, and RS+GIS involvement, respectively. The GIS group was much younger than the RS group (median, 30 and 150 months, respectively, p=0.006). Three patients from the RS group were followed in the intensive care unit (ICU). Moreover, 17 (21.5%) and 4 (7.8%) patients from the RS group had severe-critical respiratory symptoms, in the RS+GIS group had severe-critical respiratory symptoms (p=0.039).
Conclusions: Our study showed that GIS involvement in children with COVID-19 is more prevalent than RS involvement in the younger age group. Respiratory symptom severity and ICU admission also decreased with accompanying GIS involvement. GIS involvement

Keywords: Child, COVID-19, gastrointestinal system, SARS-CoV-2, disease severity


Akut SARS-CoV-2 Enfeksiyonu Olan Pediatrik Hastalarda Gastrointestinal Sistem Tutulumu

Ozlem KALAYCIK SENGUL1, Burcin BEKEN2, Zehra OZTURK3, Seyma OZPINAR3, Gizem OZKAN3, Gizem GUNGOR3
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kliniği, İstanbul
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Alerji ve İmmunoloji Kliniği, İstanbul
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019’da (COVİD-19) gastrointestinal semptomların prevalansı geniş bir değişkenlik içinde bildirilmiştir. Bu çalışmada, pediatrik COVİD-19’da gastrointestinal sistem (GİS) tutulumunun prevalansı ve hastalığın prognozuna etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Akut COVİD-19 olan 0-18 yaş arası çocuklar çalışmaya dahil edildi. Hastalar sistem tutulumlarına göre gruplandırıldı; izole solunum sistemi (SS), izole GİS ve her ikisinin kombinasyonu (SS+GİS). Bu gruplar demografik veriler, klinik özellikler, laboratuvar ve görüntüleme bulguları ve hastaneye yatış açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Toplam 223 çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. On dokuzu asemptomatik, 12’si çocuklarda multisistem enflamatuvar sendrom tanısı aldı, 21’inde hastalık şiddetini etkileyebilecek kronik hastalıklar vardı ve 27’sinde SS veya GİS dışı semptomlar mevcuttu. Geriye kalan 144 hasta sistem tutulumuna göre sınıflandırıldı: 79’unda (%35,4) izole SS tutulumu, 14’ünde (%6,3) izole GİS tutulumu, 51’inde (%22,9) ise SS+GİS tutulumu birlikteydi. GİS grubunda olan hastaların SS grubundakilere göre daha genç olduğu görüldü (sırasıyla ortanca 30 ay ve 150 ay, p=0,006). Tamamı SS grubunda olan 3 hasta yoğun bakım ünitesinde takip edildi. SS grubundaki hastaların %21,5’inde ciddi kritik solunum semptomları varken SS+GİS grubunun %7,8’inde ciddi kritik solunum semptomları vardı (p=0,039).
Sonuçlar: COVİD-19 enfeksiyonu geçiren çocuklarda yaş azaldıkça GİS tutulumunun arttığı görüldü. GİS tutulumunun olması solunum semptomlarının şiddetini ve yoğun bakıma yatışını azalttığı tespit edildi. Yaştan bağımsız olarak da GİS tutulumunun daha hafif seyirli bir hastalık ile ilişkili olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, COVİD-19, gastrointestinal sistem, SARS-CoV-2, hastalık şiddeti


Ozlem KALAYCIK SENGUL, Burcin BEKEN, Zehra OZTURK, Seyma OZPINAR, Gizem OZKAN, Gizem GUNGOR. Gastrointestinal System Involvement in Pediatric Patients with Acute SARS-CoV-2 Infection. Medeniyet Med J. 2022; 37(4): 332-338

Corresponding Author: Burcin BEKEN, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ