Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Is Chronic Pain Related with the Postsurgical Scar Tissue in Women? [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(1): 47-53 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.79999  

Is Chronic Pain Related with the Postsurgical Scar Tissue in Women?

Sadiye Murat1, Turgay Altınbilek2
1Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, IStanbul, TUrkey
2Private Office, Istanbul, Turkey

Background: Chronic persistent pain (CPP) is an important public health problem and its pathophysiology and the risk factors are still not clear. Scar tissues emerging after any type of injury, trauma, and surgery may lead to CPP. In this case-control study, we investigated whether surgical scar tissues can be related to CPP in our patient population.
Patients and Methods: To assess the relation between surgery and CPP, two common chronic pain diseases were examined; fibromyalgia (FMS) as the most common non-mechanical CPP, and chronic low back pain (CLBP) as the most common mechanical CPP. For this purpose, 75 FMS, 57 CLBP patients and 47 healthy controls were recruited. All of the participant were examined, their demographic characteristics, symptoms, medical history of surgeries, and comorbid diseases were reported.
Results: The frequency of surgical procedures was similar in both of the patient’s group (p>0.05), but were higher than the controls in both of the patients’ group (p<0.001). The mean pain VAS score was similar in both patient’s groups (p=0.825). These scores were higher in the patients with history of the multiple surgical procedures than the patients with history of single surgical procedure (p=0.043), but this was not related to the type of surgery procedure (p>0.05).
Conclusion: Scar tissues after surgery may cause a local or distant chronic pain. Chronic pain was more common in patients with more operations.

Keywords: Interference fields, neural therapy, scar tissue, chronic pain.


Kadınlarda Kronik Ağrı Cerrahi Sonrası Skarlarla İlişkili Midir?

Sadiye Murat1, Turgay Altınbilek2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Özel muayenehane, İstanbul

Amaç: Patofizyolojisi ve risk faktörleri hala net olmayan kronik ağrı önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her türlü yaralanma, travma ve ameliyat kronik ağrıya yol açabilir. Vaka kontrol çalışmamızda, kronik ağrı şikayeti ile başvuran hastalarda ameliyat sonrası oluşan skar dokusu ile kronik ağrı arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
Hastalar ve Yöntem: Cerrahi ve kronik ağrı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için, iki yaygın kronik ağrı hastalık incelendi. En sık non-mekanik kronik ağrı nedeni olan fibromiyalji (FMS) ve en sık mekanik kronik ağrı nedeni olan kronik bel ağrısı (CLBP) ile başvuran hastalar çalışmaya alındı. Çalışmaya 75 FMS, 57 CLBP ve 47 sağlıklı kontrol dahil edildi. Tüm katılımcıların demografik özellikleri, semptomları, cerrahi öyküsü ve komorbid hastalıkları incelendi.
Bulgular: Her iki ağrılı hasta grupta da cerrahi işlemlerin oranı benzerdi (p> 0.05), bu oranlar her iki grupta da kontrol grubundan yüksekti (p <0.001). VAS skor ortalamaları her iki hasta grubunda da benzerdi (p = 0.825). Bu skorlar, çoklu cerrahi işlem öyküsü olan hastalarda, tek cerrahi işlem öyküsü olan hastalara göre daha yüksekti (p = 0.043), fakat bu yükseklik uygulanan cerrahi işleme bağlı değildi (p> 0.05).
Sonuç: Cerrahi sonrası skar dokusu lokal veya uzak bir kronik ağrıya neden olabilir. Kronik ağrı, çok sayıda operasyon geçiren hastalarda daha sıktı.

Anahtar Kelimeler: Girişim alanları, nöral terapi, skar dokusu, kronik ağrı.


Sadiye Murat, Turgay Altınbilek. Is Chronic Pain Related with the Postsurgical Scar Tissue in Women?. Medeniyet Med J. 2019; 34(1): 47-53

Corresponding Author: Sadiye Murat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ