Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Cranial CT findings in patients diagnosed as cerebral venous sinus thrombosis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(3): 110-119 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.110  

Cranial CT findings in patients diagnosed as cerebral venous sinus thrombosis

Emine Okur1, Alper Hayırlıoğlu1, Bülent Taşel2
1Ministry of Health, Istanbul Civilization University, Goztepe Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul
2Ministry of Health, Istanbul Civilization University, Goztepe Training and Research Hospital, Department of Radiology, Special Imaging Center, Istanbul

INTRODUCTION: The purpose of this study is to discuss the place of CT in the diagnosis of CVST, and evaluate relevant CT findings.
METHODS: Nonenhanced cranial CT scans of 27 patients with the diagnosis of cerebral venous sinus thrombosis established by MR venography (MRV) was evaluated, retrospectively. Age, gender, clinical findings, etiology of 27 patients were interrogated.
RESULTS: Total of 27 cases consisted of 16 females and 11 males. 23 of them had headache which was-evaluated as the most frequently seen symptom. 12 (44 %) cases had hemiparesia or hemianopsy, 9 (33 %) of them had status epilepticus, 9 (33 %) of them had papiloedema, 5 of them had mental disorder In 18 (66.6 %) of the patients had an etiologic factor, while on the other hand 9 (33.3 %) of them did not have any known etiology. 38 incidents of cerebral sinus thrombosis were found in 27 patients. The locations of 38 cerebral sinuses were as follows: superior sagittal sinus (-n=13); transverse sinus. (-n=17) sigmoid sinus (n=6); cavernous sinus (n=2). In 8 % of the patients thrombosis was observed in more than one cerebral sinuses. Nonenhanced cranial CT of 8 of 27 patient did not demonstrate any evidence of venous sinus thrombosis and CT investigations wwere evaluated as normal. Parenchymal changes -(indirect finding) and density changes (direct finding) in thrombotic sinuses were observed in 19 patients. During CT investigation evidences were found 100 % of the patients which had occlusions in more than one sinuses. 57,8 % of the evindences was evaluated as indirect evidences.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CT investigations are the preferred first choice for the establishment of CVST diagnosis in addition to this it has been observed that CT investigations (methods) have lower diagnostic sensitivities for CVST and additional imaging methods are required. In CT investigation parenchymal changes are the most frequent findings in 40,7 % of cases.

Keywords: Cerebral venous sinus thrombosis, computed tomography


Serebral venöz sinüs trombozu tanısı alan hastalarda kranial BT bulguları

Emine Okur1, Alper Hayırlıoğlu1, Bülent Taşel2
1Sağlık Bakanlığı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bakanlığı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Özel Görüntüleme Merkezi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: SVST tanısında BT incelemenin yerini tartışmak ve BT bulgularını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Manyetik rezonans venografi (MRV) ile serebral venöz sinüs trombüs tanısı konulan 27 hastanın retrospektif (geriye dönük) olarak kontrastsız kraniyal BT tetkikleri değerlendirildi. Çalışmaya alınan 27 olgunun yaşları, cinsiyetleri, klinik bulguları, etiyolojileri sorgulandı.
BULGULAR: Toplam 27 olgunun 16’sı (% 59.2) kadın, 11’i (% 40.8) erkekti. Yirmi üç olguda (% 85) baş ağrısı mevcut olup, en sık görülen semptom olarak değerlendirildi. Olguların 12’sinde (% 44) hemiparezi veya hemianopsi, 9’unda (% 33) statüs epileptikus, 9’unda (% 33) papil ödem, 5’inde (% 18.5) bilinç etkilenmesi mevcuttu. Hastaların 18’inde (% 66.6) etyoloji mevcutken, 9’unda (% 33.3) bilinen bir etiyoloji mevcut değildi. Yirmi yedi hastada 38 adet serebral sinüs trombozu tespit edildi. Bu 38 serebral sinüsün 13 tanesi (% 34) süperior sagital sinüste, 17 tanesi (% 45) transvers sinüste, 6 tanesi (% 16) sigmoid sinüste, 2 tanesi (% 5) kavernöz sinüste yerleşimlidir. Olguların 8’inde (% 29.6) birden fazla serebral sinüste trombüs izlendi. Yirmi yedi hastanın 8 tanesinde (% 30) kontrastsız kranial BT incelemesinde bulgu saptanmamış olup BT incelemeleri normal olarak değerlendirildi. On dokuz olguda (% 70) parankimal değişiklikler (indirekt bulgu) ve tromboze sinüslerdeki dansite değişiklikleri (direkt bulgu) izlenmiştir. Birden fazla sinüste oklüzyon olan olguların % 100’ünde BT incelemede bulgu saptanmıştır. Bulguların % 57.8’i indirekt bulgular olarak değerlendirildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: BT inceleme, SVST tanısında ilk tercih edilen yöntem olmakla birlikte, BT incelemenin SVST tanısında duyarlılığı düşük bulunmuş olup, ek görüntüleme yöntemlerine gereksinim duyulmaktadır. BT incelemede en sık bulgu parankime ait değişiklikler olup, olguların yalnızca % 40.7’sinde saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Serebral venöz sinüs trombozu, bilgisayarlı tomografi


Emine Okur, Alper Hayırlıoğlu, Bülent Taşel. Cranial CT findings in patients diagnosed as cerebral venous sinus thrombosis. Medeniyet Med J. 2013; 28(3): 110-119

Corresponding Author: Emine Okur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ